Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Komunizmo nusikaltimus teįvertina tarptautinis tribunolas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Pasaulis pasmerkė ir pripažino senaties neturinčius nacizmo padarinius: nusikaltimai pasmerkti, nusikaltėliai nubausti, aukoms mokamos kompensacijos. Vakarų šalyse nacių liustracija (lot. – apsivalymas) buvo griežta – apvalyta valstybė ir visuomenė. Pasaulis ir toliau stebi nacizmo pasireiškimus. Šiais metais įkurta Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra užsibrėžė sau tikslus kovoti su rasizmu, ksenofobija, etniniu nepakantumu, diskriminacija, nacizmu. Tik nė žodžio nerasime apie komunizmo pasireiškimus. O gaila. Rusijos ultimatyvūs reikalavimai Estijai atstatydinti vyriausybę, Taline sukeltos riaušės, padaryti materialiniai ir moraliniai nuostoliai – tai klasikinis komunizmo pasireiškimas, kurį privalėjo apsvarstyti ir pasmerkti Europos žmogaus teises ginanti agentūra. Deja... Dažnas užsienietis iš garbingų tribūnų mums patarinėja: užmirškite praeitį, atleiskite, mirusiųjų nebeprikelsite, geriau žiūrėkite į ateitį. Kai kurie stebisi: tai kodėl komunistų represuojami žmonės nesikreipė į savo advokatus? Ko pats nepatyrei, ir kito neatjausi. Vakarų valstybių vadovams ir politikams Rusija – gamtiniais ištekliais turtinga branduolinė valstybė... Jie taip pat nepatyrė komunizmo pasekmių. „Pasaulio galiūnai apsimetė nematę didžiausios žmonijos tragedijos; buvo sunaikinta 100 mln. žmonių“ (Vytautas Zabiela).

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos 2000 metais Vilniuje surengė tarptautinį kongresą „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2005 metais – tarptautinę mokslinę konferenciją „Komunizmą – į tarptautinį tribunolą“. Kaip teigia konferencijos organizatoriai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (pirm. pulk. Jonas Čeponis), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (pirm. Vytas Miliauskas, jis taip pat šios konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas) ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija (pirm. Antanas Napoleonas Stasiškis) – ši konferencija ypatinga tuo, kad yra sudedamoji dalis tarptautinės akcijos, kurioje dalyvauti pakviestos 187-ios Rytų ir Vidurio Europos valstybių visuomeninės organizacijos. Pagrindiniai akcijos bruožai: nacionalinės konferencijos vyksta tą pačią dieną, t.y. 2007 m. birželio 16 d. pagal identiškas dienotvarkes; bus ruošiamas visų akcijos dalyvių konferencijų bendras leidinys anglų kalba; leidinys bus platinamas įvairių valstybių valdymo institucijoms, tarpvalstybinėms institucijoms, nacionalinėms bibliotekoms. Pagrindiniai konferencijos tikslai: atskleisti žmonijai ir žmoniškumui padarytus nusikaltimus, valdant komunistiniams režimams, teisiškai įvertinti šiuos nusikaltimus, užkirsti kelius nežmoniškos ideologijos restauravimo galimybei, siekti, kad būtų atlyginta valstybėms ir jų piliečiams padaryta žala.

Konferencijoje perskaityta keturiolika pranešimų. Tie, kurie juos girdėjo, vargu ar atras argumentų, teisinančių komunizmą.

Komunizmas yra pati nežmoniškiausia, žiauriausia, šimtus milijonų žmonių gyvybių nusinešusi, melo ir veidmainystės ideologija, iki šiol išlikusi pačia pavojingiausia ideologija, plintanti pasaulyje dideliu greičiu. Ji ypač pavojinga tuo, kad melu ir klasta pergalingai užkariauja dideles žmonių grupes ir valstybes, daugelį tarptautinių organizacijų ir, kaip teigia politologas Vilius Bražėnas ir jo pasekėjas žurnalistas-analitikas Viljamas Džasperis, net Jungtinių Tautų Organizaciją, ir per jas siekia realizuoti komunistinės ideologijos siekius pasauliniu mastu, pajungti tai ideologijai visą globalizacijos procesą. Pasaulis, ypač Europos Sąjunga, jos valstybės tuo turėtų ypatingai susirūpinti ir ne tik imtis antikomunizmo teorijos plėtros, bet ir aktyviai veikti, – sakė prof. Ona Voverienė.

Ginkluotų sovietinių pajėgų įžengimas į Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. nebuvo taikingas. Tą dieną netoli Varėnos savo vaikų akivaizdoje buvo žiauriai nužudytas Lietuvos pasienietis Aleksandras Barauskas. Rainių tragedijos vykdytojai rado saugų prieglobstį Rusijoje. Jiems suteikti valstybiniai apdovanojimai, personalinės pensijos. Rusija gina karo nusikaltėlius. Tai europarlamentaro prof. Vytauto Landsbergio pastebėjimas.

Sovietinis režimas buvo pagrįstas teroru, represiniais metodais. Tai iššaukė pasipriešinimą. Partizaninis karas Lietuvoje tęsėsi devynerius metus, mūšiai skaičiuojami tūkstančiais. Beveik milijonas Lietuvos žmonių tapo teroro aukomis. Nors Latvijoje ir Estijoje pasipriešinimas nebuvo toks stiprus, bet ir ten represijų mastas buvo didžiulis. Sukurta baimės atmosfera komunistiniam režimui tarnavo kelis dešimtmečius. Dėl okupacijos Lietuva nuo Europos šalių atsiliko keliais dešimtmečiais, – sakė doc. dr. Arvydas Anušauskas.

Nacizmas ir komunizmas, Hitleris ir Stalinas yra dvyniai, nepakentę jokio pasipriešinimo, siekė absoliutaus viešpatavimo. Abu vykdė agresyvią politiką. Tai Edmundo Simanaičio nuomonė.

Baltijos valstybės aneksuotos ginkluotųjų pajėgų pagalba, sunaikintas valstybingumas, jos buvo sovietizuojamos ir patyrė fizinį, moralinį, kultūrinį, ekonominį terorą. Antisovietine veikla galėjo būti apkaltinti visi. Tarp represuotųjų atsidūrė penki Vasario 16-osios signatarai, – kalbėjo prof. Antanas Tyla.

Komunistinis režimas vykdė ir moralinį terorą. Buvo persekiojami dvasininkai ir tikintieji, draudžiamas religinis švietimas, nebuvo sąlygų savarankiškai gilinti tikėjimą, nebuvo leidžiama religinė literatūra. Buvo uždarinėjamos bažnyčios ir vienuolynai, išgrobstytos vienuolynų bibliotekos, iš darbo šalintos vienuolės, naikinami religinio meno paminklai. Ateizacijos pasekmės jaučiamos iki šiol, – sakė doc. dr. Arūnas Streikus.

Komunistinio teroro svarbiausias ramstis buvo KGB, kompromitavęs ir dezinformavęs žmones, labiausiai šmeižęs dvasininkus. Disidentus prievarta uždarydavo į psichiatrines ligonines, – sakė Kristina Burinskaitė.

Turime naujas totalitarizmo atmainas, – pastebėjo Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius.

Tai darosi pavojinga. Taigi kaip užkirsti kelius mutuojančiam komunizmui?

Tik liaukimės belstis į tarptautinių organizacijų duris. Ten nėra mūsų draugų. Reikia surengti antrąjį Niurnbergo teismą, kuriame liudytų komunizmo aukos. Darykime ir toliau, ką darome. Lietuvių tauta turi vadovauti toje kovoje, – patarė rašytojas, publicistas, politologas Vilius Bražėnas.

Reikia dar labiau išviešinti komunizmo nusikaltimus, reikalauti istorinio teisingumo, reikalauti nuteisti karo nusikaltėlius, reikalauti atlyginti žalą, padarytą nusikalstamais veiksmais, – sakė advokatas Vytautas Zabiela.

Pirmiausia turime namie šiuo reikalu įvesti tvarką. Sąmoningai bandoma užmiršti praeitį. To neturi būti. Žmonėmis be istorinės atminties lengva manipuliuoti. Formuojasi egoistinė visuomenė, kuri lengvai gali paneigti valstybingumo idėją. Mokiniai žino tik faktus, bet nežino jų interpretacijos. Kolaborantai nenubausti. Liustracija tik imituojama. Neužtikrinama pagalba nukentėjusiesiems. Reikėtų įkurti tarptautinę organizaciją komunizmo nusikaltimams įvertinti, – siūlė R.Račinskas.

Rusijos Federacija pati pasiskelbė esanti Sovietų Sąjungos teisių tęsėja. Iš esmės tai ta pati valstybė. Iš jos ir reikia reikalauti padarytos žalos atlyginimo. Reikia, kad nukentėjusioji šalis pateiktų tokį prašymą. Lietuva yra pateikusi du teisės aktus okupacinei žalai atlyginti. Gaila, kad aukščiausi šalies politikai elgiasi nenuosekliai, – sakė doc. dr. Dainius Žalimas.

Teisingai sakoma, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. Birželio 12 dieną Vašingtone buvo atidengtas paminklas Demokratijos deivei, skirtas komunizmo aukoms pagerbti. Gaila, kad Lietuvoje tokio paminklo nėra.

Teisingumo ministras Petras Baguška ir Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Emanuelis Zingeris pranešė, kad po atkaklių pastangų pavyko Europos Sąjungos struktūrose pasiekti, jog į tarptautinius dokumentus šalia nacizmo nusikaltimų žmonijai būtų įrašytas ir komunizmas. Taigi Baltijos šalys pagrįstai galės prašyti kompensacijų. Yra vilties, jog bus surengti europinio masto svarstymai, atitaisant karo nusikaltėlių padarytas skriaudas. Taigi pradedamas vienodas nacių ir bolševikų nusikaltimų vertinimas. Galima tikėtis, kad pagaliau sulauksime ir antrojo Niurnbergo dienos.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija