Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šilalės dekanate

Pasimelsta, pabendrauta, pasilinksminta

Du buvę bendramoksliai,
dabar jau abu kunigai (iš kairės):
Antanas Gutkauskas ir Aloyzas
Žygaitis, tikinčiųjų gražiai
pagerbti atlaidų proga

Darniai ir gražiai giedojo
Upynos parapijos choras,
vadovaujamas Renatos Beišytės
(pirmoje eilėje iš kairės
trečia su knyga rankoje)

UPYNA. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Šiemet jie sutapo su Devintinėmis – Kristaus Kūno ir Kraujo švente. Tad birželio 10-ąją, sekmadienį, į vešlioje vasaros žalumoje skendinčią Upyną iš pat ankstyvo ryto rinkosi būriai tikinčiųjų. Tarp jų buvo nemažai vaikų, jaunimo.

Tvarką ir grožį mėgstantis Upynos parapijos klebonas kunigas Antanas Gutkauskas su savo pagrindiniais bažnyčios pagalbininkais – zakristijonu Arkadijumi Vaitkumi ir „pročkele“ Stanislava Sugintiene išpuošė, išdabino ne tik bažnyčią, bet ir jos aplinką. Kadangi buvo Devintinės, todėl pagal seną tradiciją bažnyčios durys ir jos vidus buvo išdabinti žaliuojančiais berželiais, o šventoriuje baltais užtiesalais užtiesti ir berželiais apkaišyti staleliai – lauko altorėliai iškilmingai Devintinių procesijai. Švytėdami vasaros saulėje, pasidabinę gėlių žiedais didingai ir gražiai atrodė šalia bažnyčios esantys klebono kun. A.Gutkausko pastangų dėka renovuoti Upynos parapijos namai. Akį traukė ir klebonija. Atvykusieji į atlaidus, matydami visą šį grožį prie bažnyčios, ne juokais sakė, kad čionai bene gražiausiai ir skoningiausiai sutvarkytas Upynos kampelis. Malonu buvo žmonėms prisėsti ant suoliukų, įrengtų prie šventoriaus.

Kai į bažnyčios aikštę, šventorių ir į pačią Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčią plūstelėjo būriai tikinčiųjų, prasidėjo pirmosios to sekmadienio šv. Mišios, kurias aukojo klebonas kun. A.Gutkauskas, o homiliją, skirtą bažnyčios lankymui, šv. Mišių ir maldos svarbai šeimoje, pasakė Gargždų parapijos vikaras kun. Aloyzas Žygaitis, buvęs klebono bendramokslis.

Pagaliau svarbiausias ir iškilmingiausias to sekmadienio akcentas buvo iškilminga Suma, skirta Devintinėms ir Šv. Antano atlaidams. Į ją atvyko garbūs Šilalės rajono savivaldybės atstovai, kiti svečiai, pagelbstintys klebonui kun. A.Gutkauskui įgyvendinti jo sumanymus visos parapijos labui. Sumos šv. Mišias aukojo kun. A.Žygaitis. Upyniškiai ir aplinkinių parapijų tikintieji buvo itin sujaudinti kunigo homilijų, kurios vertė tikinčiuosius permąstyti savo gyvenimą bei atliekamus darbus šioje žemėje, ruošiantis susitikimui su Dievu amžinybėje. Ne vienas susimąstė, kad tas trapus ir trumpas žmogaus gyvenimas turi susidėti iš maldos ir meilės Dievui, o ne iš turto ir garbės troškimo, kad ne dėl materialių dalykų reikia gyventi, o kad kuo daugiau susikrautumėme dvasinių lobių tenai, Danguje, sudėdami juos Viešpačiui po kojų...

Šv. Mišių metu giedojo Upynos bažnyčios choras, vadovaujamas Renatos Beišytės. Buvo einama Devintinių procesija su iškilmingai nešamu Švč. Sakramentu, sustojant prie įrengtų stalelių – altorėlių, kur buvo skaitomos tam skirtos Evangelijos ištraukos, meldžiamasi.

Po Sumos klebonas kun. A.Gutkauskas vardinių proga susilaukė gausių sveikinimų ne tik iš upyniškių, bet ir iš šiuose atlaiduose dalyvavusių svečių. Nors jis dar neseniai klebonauja Upynoje, tačiau jau spėjo pelnyti gerą vardą ne tik už rūpinimąsi parapija, bet ir už Girdiškės, Varsėdžių aptarnaujamas parapijas, kurios neturi vietose gyvenančių kunigų. Ir tenai kun. A.Gutkauskas rūpinasi bažnyčių remontu, o Varsėdžiuose baigia pastatyti, tiksliau, tereikia įrengti, naujus parapijos namus.

Taip pat padėkota ir kun. A.Žygaičiui už jo pasakytas homilijas ir paaukotų Sumą Devintinių ir Šv. Antano atlaidų proga.

Ir po pamaldų dar niekas nesiskubino į namus. Jaukioje, išasfaltuotoje miestelio aikštėje prasidėjo nuotaikingas koncertas, kurį atlaidų dalyviams padovanojo Tėvynės sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkė, savivaldybės administracijos direktorė Zita Lazdauskienė. Koncertavo Šilalės meno mokyklos moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Zigmo Levickio, ir moterų vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“, vadovaujamas Natalijos Taurinskienės. Repertuaras buvo toks nuotaikingas, kad patiko ir pagyvenusiems, ir jauniems.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija