Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Per Sutvirtinimo sakramento šventę – devocionalijų paroda

Vyskupas Rimantas Norvila teikia
Sutvirtinimo sakramentą
Lekėčių bažnyčioje

LEKĖČIAI. Birželio 1 dieną Šv. Kazimiero parapijoje įvyko graži šventė – čia lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis.

Moksleiviai, per penkių mėnesių laikotarpį išklausę visą Sutvirtinimo sakramentui parengtą parapinės katechezės programą, laukė šios brangios šventės. Šv. Mišių metu per pamokslą vysk. R.Norvila kalbėjo apie Sutvirtinimo sakramentą, jo svarbą, reikšmę, apie Šv. Dvasios dovanas: išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo, maldingumo ir Dievo baimės. Sutvirtinimo sakramentas sustiprina mūsų tikėjimą, valią, kad lengviau galėtume daryti gera ir vengti blogio. Sutvirtinimo sakramentas yra Krikšto sakramento atbaiga, nes per krikštą tampama Dievo vaikais ir Bažnyčios nariais, o per sutvirtinimą – jos kariais. Vyskupas labai nuoširdžiai kvietė jaunimą vertinti Šv. Dvasios dovanas ir naudotis jomis. Visada gyventi bendrystėje su Dievu, laikytis Dešimties Dievo įsakymų, sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose, skaityti Šventąjį Raštą, nebijoti skelbti tikėjimo nepažįstantiems Dievo. Minėjo, kad visa tai darant laimimas amžinasis gyvenimas.

Šv. Mišių metu buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Jį gavo 36 sutvirtinamieji. Visų nuotaika buvo pakili. Buvo įteikti Sutvirtinimo sakramento pažymėjimai ir knygutės apie išpažintį. Parapijos klebonas kun. Gediminas Marcinkevičius už gerus darbus padėkojo visiems, kurie bažnyčią padarė švytinčią ne tik vidumi (išdažyta, įdėtos naujos grindys), bet ir išore, kur labai daug atlikta darbų. Visų, kurie prisidėjo prie bažnyčios atnaujinimo, net negali išvardyti. Parapijiečiai didžiuojasi ir džiaugiasi turėdami tokį pamaldų ir nuoširdų kleboną.

Sutvirtinimo šventės proga Lekėčių bažnyčioje buvo surengta rožinių ir senų maldaknygių paroda, kurioje buvo galima pamatyti įvairiausių rožinių ir labai senų maldaknygių, net iš gilios senovės laikų. Žmonės džiaugėsi, dalijosi įspūdžiais, geru šiltu pabuvimu toje šventėje, gražiomis jaunimo giedamomis giesmėmis. Svečiams buvo įteiktos gražiausios gėlių puokštės. Vyskupas R.Norvila ir mons. A.Poniškaitis šiltai bendravo su visais, suteikdami didelį džiaugsmą.

Stefa BANIKONIENĖ,
tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija