Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Susivienykime atlaidų šventėje

Telšių vyskupo paraginimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Mieli broliai, seserys – Žemaičių žemės tikintieji!

Vėl prabėgo metai ir vėl kviečiu jus į Žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlaidus liepos 1-12 dienomis.

Šiemet šie atlaidai turėtų būti ypatingi, nes tai pirmieji didieji metų atlaidai po praėjusių metų spalio 8-osios šventės, kai jums gausiai susirinkus popiežiaus Benedikto XVI pašventintom karūnom ir jo įgalioti vainikavome Žemaičių Kalvarijos stebuklingąją Dievo Motinos paveikslą Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vardu. Visi trokštame, kad mūsų šeimos būtų šviesios, laimingos, stabilios. Trokštame, kad jose žydėtų meilė Dievui ir vieni kitiems, kad jose būtų išsaugota tai, kas buvo pažadėta prie Dievo altoriaus – tarpusavio ištikimybė ir rūpestis vieni kitais iki paskutinės gyvenimo šioj žemėje dienos. Trokštame, kad gražios, stabilios gimtosios šeimos tikėjimo šviesa ir meilės šiluma, jos pajautimas, jos prisiminimas būtų jaunajai mūsų Tėvynės vaikų kartai ta tikroji kelrodė žvaigždė, neleidžianti pasiklysti gyvenimo kryžkelėse, neleidžianti pražudyti savo žemiškojo ir amžinojo gyvenimo laimės.


Šv. Teresėlės kelionė per Vilkaviškio vyskupiją

Per Lietuvą keliaujančios šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos birželio 9–14 dienomis aplankė visus vyskupijos dekanatus, kad tikintieji jas galėtų pagerbti arčiausiai jų esančioje bažnyčioje. Pirmiausia relikvijos buvo priimtos dviejose Šakių dekanato parapijose, kurių pradžia susijusi su vienuolių karmelitų veikla – Griškabūdyje ir Kudirkos Naumiestyje. Griškabūdžio tikintieji sekmadienį prieš relikvijų atvykimą buvo supažindinti su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės asmenybe ir gyvenimu ne tik žodiniu pasakojimu, bet ir dokumentinio filmo pagalba. Birželio 9-osios priešpietį laukimo nuotaiką liudijo svetingai atvertos bažnyčios durys, rožių kompozicijomis papuošti altoriai, baltais rūbais dėvintys ir taką rožių žiedlapiais barstyti pasirengę vaikai, Griškabūdžio ir aplinkinių parapijų kunigai bei tikintieji, kurių susirinko daugiau nei per Velykas. Atvežtas relikvijorius buvo iškilmingai su giesmėmis įneštas į bažnyčią. Mokytoja Virginija Puskunigienė pristatė šią didžią viešnią – „mažojo kelio“ į šventumą autorę.


Tikėjimą gerai pažinti ir juo gyventi

Lietuvos kunigams, vienuoliams, vienuolėms, tikintiesiems

Šie metai mus ragina prisiminti palaimintąjį arkivyskupą, Vilniaus ganytoją Jurgį Matulaitį. Sausį paminėjome jo gimimo dangui 80-ąsias metines, o birželio 28 dieną sukanka 20 metų nuo jo paskelbimo palaimintuoju.

Popiežius Jonas Paulius II 1987 m. birželio 28 d., minint Lietuvos 600 metų Krikšto jubiliejų, paskelbdamas arkivyskupą J.Matulaitį palaimintuoju, kalbėjo: Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (...) yra ypatinga dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai, švenčiančiai Krikšto jubiliejų. Turime gerą progą, žvelgdami į šventą mūsų tautiečio gyvenimą, geriau suprasti ir pažinti Dievo veikimą Bažnyčioje, kurios nariais visi esame.


Kauno arkivyskupijos diena

Benjaminas ŽULYS

Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, po to – Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje tradiciškai, jau ketvirtą kartą, buvo paminėta Kauno arkivyskupijos diena. Kartu paminėtas ir jos globėjas šv. Jonas Krikštytojas. Arkivyskupijos dvasininkai prie didžiojo altoriaus atėjo didžiule procesija. Iškilmių liturgijai vadovavo arkiv. Sigitas Tamkevičius. Jis pakvietė visus melstis už arkivyskupijoje dirbančius kunigus, vienuolius, pasauliečius. Pasidžiaugė, kad šiemet arkivyskupijos diena švenčiama Arkikatedroje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijoms. Tuo metu Arkikatedroje, netoli altoriaus, buvo išstatytos šv.Teresėlės relikvijos. Gausybė žmonių jas lankė, lietė relikvijoriaus gaubtą, ėmė nuo jo rožių žiedlapius, meldėsi, prašydami Šventąją Dangaus malonių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija