Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresėlės kelionė per Vilkaviškio vyskupiją

Per Lietuvą keliaujančios šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos birželio 9–14 dienomis aplankė visus vyskupijos dekanatus, kad tikintieji jas galėtų pagerbti arčiausiai jų esančioje bažnyčioje. Pirmiausia relikvijos buvo priimtos dviejose Šakių dekanato parapijose, kurių pradžia susijusi su vienuolių karmelitų veikla – Griškabūdyje ir Kudirkos Naumiestyje. Griškabūdžio tikintieji sekmadienį prieš relikvijų atvykimą buvo supažindinti su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės asmenybe ir gyvenimu ne tik žodiniu pasakojimu, bet ir dokumentinio filmo pagalba. Birželio 9-osios priešpietį laukimo nuotaiką liudijo svetingai atvertos bažnyčios durys, rožių kompozicijomis papuošti altoriai, baltais rūbais dėvintys ir taką rožių žiedlapiais barstyti pasirengę vaikai, Griškabūdžio ir aplinkinių parapijų kunigai bei tikintieji, kurių susirinko daugiau nei per Velykas. Atvežtas relikvijorius buvo iškilmingai su giesmėmis įneštas į bažnyčią. Mokytoja Virginija Puskunigienė pristatė šią didžią viešnią – „mažojo kelio“ į šventumą autorę.

 

 

Po dviejų valandų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos varpų skambesiu ir tikinčiųjų malda buvo išlydėtos į Kudirkos Naumiestį, kur jas taip pat pasitiko ne vien parapijiečiai, bet ir svečiai maldininkai. Klebonas dekanas kan. Donatas Jasulaitis susirinkusiems kalbėjo apie šventųjų relikvijų gerbimo tradiciją ir jos prasmę, o parapijos jaunimas, vadovaujamas mokytojos Dalios Viltrakienės, atliko montažą „Teresėlės žinia“, pristačiusį šventosios gyvenimo, tikėjimo, dvasinio augimo kelią. Šv. Mišiose kan. Donatas Jasulaitis priminė visuotinį pašaukimą į šventumą, apie kurį kaip gyvi pavyzdžiai byloja ir šventieji.

 

 

Vakare Vilkaviškyje relikvijų kartu su vilkaviškiečiais laukė per 500 vyskupijos sielovadininkų suvažiavimo dalyvių, aktyviausiai talkinančių įvairių parapijų gyvenime ir susirinkusių iš visų dekanatų, taip pat vyskupai Rimantas Norvila, Juozas Žemaitis, MIC, ir apie 50 kunigų. Laukimas atsispindėjo žmonių veiduose: tiek suaugusiųjų, tiek ir mažųjų Jėzaus draugų, šiais metais priėmusių Pirmąją Komuniją, saujose laikančių rožių žiedlapius ir susirūpinusių, kad jie pasiektų „mažojo kelio“ mokytoją. Relikvijas įlydėjus į Katedrą, buvo prisimenama šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės gyvenimo istorija, skaitomos ištraukos iš jos rankraščių, giedamos giesmės, litanija, iškilmingai švenčiama Eucharistija. Po šv. Mišių žmonės artinosi prie šventosios su savo maldomis ir prašymais, atodūsiais ir ašaromis. Per visą šviesią birželio naktį prie relikvijų pakaitomis meldėsi dekanato parapijų, vilkaviškiečių maldos grupių tikintieji. Šv. Kūdikėlio Jėzaus relikvijų pagerbimas Vilkaviškyje užsibaigė pagrindinėmis vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinių minėjimo šv. Mišiomis su Devintinių procesija miesto gatvėmis, dalyvaujant vyskupams Rimantui Norvilai ir Juozui Žemaičiui, MIC, apie 40-čiai kunigų ir įvairių parapijų tikintiesiems.

 

Birželio 10 dieną po pietų Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas pasitiko vysk. Juozas Žemaitis, MIC, dekanato kunigai ir tikintieji. Vyskupas priminė pagarbos šventųjų relikvijoms prasmę ir prašė Lizjė šventosios užtarimo, kad greičiau šventuoju būtų paskelbtas ir Pal. Jurgis Matulaitis, kurio palaikai ilsisi Bazilikoje. Svečias iš Vilniaus t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius, FJ, katechezėje ragino tikinčiuosius semtis išminties iš šios Bažnyčios Mokytojos, siekiant besąlygiškos ir nesavanaudiškos meilės, apimančios net ir priešus. Žmonės lietė relikvijorių rankomis, dėjo prie jo gėles, ir tuo būdu prašydami šventosios užtarimo. Po vakaro šv. Mišių bei Švč. Sakramento adoracijos maldos budėjimas tęsėsi iki ryto. Nauja diena buvo pradėta bendra seserų vienuolių ir tėvų marijonų švenčiama Rytmetine valandų liturgija. Malda, giesmės Bazilikoje netilo iki atsisveikinimo šv. Mišių, kurias aukojo vyskupai Rimantas Norvila, Juozas Žemaitis, MIC, dekanato kunigai. Po to, giedant šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės litaniją, relikvijas išnešė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai, ir jos buvo išlydėtos į Lazdijų dekanatą.

 

Birželio 11-osios popietę Lazdijuose relikvijorių tikintieji pasitiko Nepriklausomybės aikštėje ir iškilmingai atlydėjo į bažnyčią, kur šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės gyvenimą, dvasingumą ir pačias relikvijas pristatė dekanas kan. Vytautas Prajara, kunigai Vytautas Juozas Insoda ir Egidijus Juravičius. „Karmelio gėlelė“ buvo priimta su dzūkišku nuoširdumu. Lazdijų dekanato parapijų tikintieji pakaitomis vadovavo maldos budėjimui per visą naktį ir rytojaus priešpietį, o atsisveikino iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila, pamoksle pabrėžęs šventosios nuolankumą, ištikimybę Viešpačiui ir Jo duotam pašaukimui, tarnaujančią meilę.

Birželio 12 dieną po pietų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas Alytuje, Rotušės aikštėje, tikintieji pasitiko laikydami rankose baltas rožes – miesto simbolį, pavaizduotą jo herbe. Iškilmingoje procesijoje į Šv. Angelų Sargų bažnyčią relikvijorių nešė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Kaip ir kituose dekanatų centruose, bendravimas su šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese tęsėsi visą parą. Lizjė šventąją pažinti padėjo ses. Rozanos Graulich katechezės, pristatančios jos pašaukimą Bažnyčios širdyje būti meile, taip pat „mažąjį kelią“ į šventumą. Tikintieji šventė Valandų liturgiją, kalbėjo rožinį, meldėsi už dvasinius pašaukimus ir išgydymą, klausėsi sakralinės muzikos. Alytaus dekanato kunigai koncelebravo šv. Mišias už parapijų šeimas, ligonius. Švenčiant Eucharistiją, giedojimą vedė Alytaus miesto parapijų chorai. Po šv. Mišių, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila, relikvijos išlydėtos į paskutinę sustojimo vietą Vilkaviškio vyskupijoje – Prienus.

Birželio 13-ąją po pietų Prienuose prasidėjusiame ir iki ryto trukusiame šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės pagerbime ir maldoje kartu su ja dalyvavo prieniškiai ir kitų Aleksoto parapijų maldininkai. Daug tikinčiųjų šventė Atgailos sakramentą. Birželio 14 dieną po šv. Mišių su Vilkaviškio vyskupu ir dekanato kunigais šventosios relikvijos išlydėtos į Telšių vyskupiją.

Pagal www.katalikai.lt

Vido VENSLOVAIČIO ir

Liutauro SERAPINO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija