Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijos diena

Benjaminas ŽULYS

Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, po to – Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje tradiciškai, jau ketvirtą kartą, buvo paminėta Kauno arkivyskupijos diena. Kartu paminėtas ir jos globėjas šv. Jonas Krikštytojas. Arkivyskupijos dvasininkai prie didžiojo altoriaus atėjo didžiule procesija. Iškilmių liturgijai vadovavo arkiv. Sigitas Tamkevičius. Jis pakvietė visus melstis už arkivyskupijoje dirbančius kunigus, vienuolius, pasauliečius. Pasidžiaugė, kad šiemet arkivyskupijos diena švenčiama Arkikatedroje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijoms. Tuo metu Arkikatedroje, netoli altoriaus, buvo išstatytos šv.Teresėlės relikvijos. Gausybė žmonių jas lankė, lietė relikvijoriaus gaubtą, ėmė nuo jo rožių žiedlapius, meldėsi, prašydami Šventąją Dangaus malonių.

Ganytojas sakė, kad dirbant Bažnyčioje gali kilti pagunda laikyti save nepaprastais žmonėmis. Tačiau Viešpats kiekvienam skyrė siekti šventumo. Ir žmogaus gyvenimas yra vertas tiek, kiek jis vykdo Dievo valią. Arkiv. S.Tamkevičius priminė ir šv. Jono Krikštytojo misiją – tiesti kelią Viešpaties atėjimui. Štai ir šv. Teresėlė neatliko didelių matomų darbų Bažnyčioje, tačiau jos paliktas šventumo kelias yra aiškus ir prieinamas kiekvienam, nes jo esmė – jaustis mylimo Tėvo vaikais ir Juo pasitikėti. Ganytojas kvietė Šventosios relikvijų apsilankymo proga apmąstyti, kaip atliekame pareigas Bažnyčiai, linkėjo gerais darbais tarsi rožių lietumi apdovanoti savo brolius ir seseris. Prie altoriaus buvo atnešta duonos, vandens, vyno.

Po to arkivyskupijos diena buvo minima konferencijų salėje. Solistė Daiva Eidikytė pagiedojo giesmių, kurioms tekstus sukūrė šv. Teresėlė. (Fortepijonu akompanavo pianistė Vita Vaitkevičienė.) Po to tėvas Marcelinas, OSD, (Ispanija) kalbėjo tema „Šv. Teresėlė – misijų Globėja: atrasti savo pašaukimo džiaugsmą“. Svečias citavo ne vieną Šventosios mintį. Štai viena iš jų: „Vieną sekmadienį, žiūrėdama į mūsų Nukryžiuotojo Viešpaties paveikslėlį, nustėrau pamačiusi iš vienos Jo dieviškos rankos lašantį kraują ir mane nusmelkė skausmas pagalvojus, kad šis kraujas laša į žemę, o niekas neskuba jo rinkti. Aš ryžausi savo dvasia būti Kryžiaus papėdėje, kad surinkčiau dieviškąją rasą, kuri nuo Jo lašėjo, suprasdama, kad man reikės ją dalyti sieloms…“ Remdamasis šv. Teresėlės gyvenimo faktais, jos dvasinių užrašų ištraukomis, t. Marcelinas pabrėžė tvirtą Šventosios dvasią, ryžtingą jos apsisprendimą pašaukimo kelyje.

Konferencijoje kalbėjo arkiv. S.Tamkevičius. Jis pasidžiaugė, kad konsekruota nauja Lietuvos kankinių bažnyčia Domeikavoje (Kauno r.), o rudenį, atšventus Šilinių atlaidus, pradėtas aktyvus pasirengimas Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Arkivyskupo dekretu patvirtinus programą, kurią sudarant daug darbo atliko vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, pasirengimas jubiliejui įsibėgėjo visoje arkivyskupijoje. Arkivyskupas paminėjo po parapijas keliaujantį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, sėkmingai vykusias gausias piligrimines dekanatų keliones į Šiluvą, pabrėžė, jog pasirengimo centras yra Eucharistija, tad ypač džiaugėsi adoracija ir Eucharistijos šventėmis parapijose. Ir toliau dėmesio netrūks Marijos dienai Šiluvoje – kiekvieno mėnesio tryliktąją į Šiluvą bus rengiama atskirų tikinčiųjų grupių piligrimystė, į ją ketinama įtraukti Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus. Tarp svarbių šiandien atliekamų darbų arkivyskupas minėjo Šiluvos sutvarkymą, dviejų kilometrų piligriminio tako šile įrengimą. Svarbus rūpestis – Jono Pauliaus II kelias, į kurį įeina Kauno Arkikatedra Bazilika, Pažaislio bažnyčia, Šiluva, Kristaus Prisikėlimo bažnyčia ir šio piligriminio kelio informacijos centro įkūrimas. Arkivyskupas džiaugėsi stiprėjančiais dekanatų centrais, pabrėžė didėjančią dekanatų atsakomybę bei jų rūpesčius. Arkivyskupijoje numatoma steigti dvi naujas parapijas Kaune ir Jonavoje.

Susirinkusieji buvo informuoti, kad Kauno arkivyskupija užima 8750 kvadratinių kilometrų, joje gyvena per 600 tūkst. gyventojų. Yra septyni dekanatai – Jonavos, Jurbarko, Kauno I, Kauno II, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės. Arkivyskupijoje veikia Pastoracinė taryba. Ją sudaro kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai. Taip pat veikia „Caritas“, Jaunimo, Katechetikos, Šeimos, Evangelizacijos, Informaciniai centrai.

Arkiv. S.Tamkevičius padėkos raštais ir Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo labiausiai nusipelniusius arkivyskupijos žmones. Tarp jų – monsinjorai Kazimieras Senkus, Lionginas Vaičiulionis, kun. Vytautas Merkys, už nesavanaudišką paramą parapijoms ir krikščioniško gyvenimo liudijimą – Janina Morkūnienė (Ukmergės šv. Petro ir Povilo parapija), Jonas Grigas (Kauno Arkikatedros Bazilikos parapija), Antanas Urbonas (Kristaus Prisikėlimo parapija), Gasparas Pikturna (Raudondvaris), Antanas Gečas (Vilkija), Gediminas ir Zita Dzigai (Josvainiai), Gintautas Petrošius (Betygala), už uoliai atliekamą katechetės darbą – Kristina Laurinavičiūtė, už ilgametį uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos kurijoje – ses. Laura Vanda Navikaitė, SJE, ir Vilija Karaliūnaitė.

Apdovanojimą už ilgametį pasiaukojamą darbą katalikų žiniasklaidoje, ištikimai perteikiant aktualius Bažnyčios ir visuomenės santykių klausimus, ir nuoširdų tikėjimo liudijimą gavo laikraščio „XXI amžius“ apžvalgininkas Mindaugas Buika.

Buvo taip pat įteikti ir Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimai.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija