Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresėlės kelionė per Kaišiadorių vyskupiją

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės
relikvijos sutinkamos Širvintose

Širvintose šv. Kūdikėlio Jėzaus
Teresėlės relikvijas
neša policijos atstovai

Nors šv.Teresėlės relikvijos jau paliko Lietuvą, tačiau jos kelionės aprašymą baigiame šiame pasakojime.

Birželio 27 dieną šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos pasiekė Kaišiadorių vyskupiją. Rumšiškių bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis perėmė šv. Teresėlės relikvijas iš Kauno arkivyskupijos.

Pirmiausia relikvijas pagerbė Birštono Šv. Antano Paduviečio parapija. Prie bažnyčios Birštone buvo išsirikiavusi iškilminga procesija su bažnytinėmis vėliavomis, vadovaujama mons. Jono Dalinevičiaus. Šventiškai pasipuošę jaunuoliai nešė relikvijas, lydimas gausaus jaunimo bei vaikų būrio, aplink bažnyčią. Įnešus relikvijas į bažnyčią, ant relikvijoriaus buvo gausiai beriami rožių žiedlapiai, o pats relikvijorius buvo tiesiog paskendęs besimeldžiančių žmonių minioje. Jaunimas skaitė ištraukas iš šv. Teresėlės raštų, o choras šlovino Viešpatį giesmėmis.

Per šv. Mišias buvo priminta ypač reikšminga istorinė praeitis: Birštono klebonijoje buvo apsigyvenęs iš tremties grįžęs Dievo tarnas arkiv. Teofilius Matulionis, 1957 metais slapta vyskupu konsekravęs Vincentą Sladkevičių. Po šv. Mišių relikvijos palydėtos į Kaišiadorių Katedrą. Čia jas lietuvių liaudies melodijomis pasitiko kanklininkių ansamblis. Relikvijorių į Katedrą varpams gaudžiant palydėjo Kaišiadorių vyskupas J.Matulaitis, kartu su vyskupu Guy Gaucher, OCD, bei Kaišiadorių dekanu kun. Rimvydu Jurkevičiumi. Kun. Jonas Savickas, FJ, vedė dviejų dalių katechezę, nušviečiančią šventosios gyvenimą bei dvasingumą. Birželio 28-osios ryte oficiali liturgija prasidėjo iškilminga Rytmetine, kuriai vadovavo Kaišiadorių vyskupas. Po Rytmetinės buvo skaitomas ilgas vardų ir pavardžių sąrašas tų asmenų, kurie ypatingai paprašė pasimelsti jų intencijomis. Kaišiadorių vyskupas, atsiklaupęs prieš relikvijas, sukalbėjo šv. Teresėlės litaniją ir išlydėjo relikvijas iš Katedros į Elektrėnų bažnyčią. Pakeliui į Elektrėnus buvo trumpai stabtelėta kard. Vincento Sladkevičiaus tėviškėje įkurtame Rožinio slėpinių kelyje Guronių kaime. Čia relikvijas pasitiko kun. Juozapas Minderis, ketinantis Guronyse įkurti pašvęstojo gyvenimo bendruomenę. Po trumpos maldos kortežas pajudėjo Elektrėnų link.

Elektrėnuose relikvijas pasitiko policijos ekipažai, iškilmingai palydėję automobilių vilkstinę Švč. M.Marijos, Kankinių Karalienės, bažnyčios link. Lyjant lietui šventoriaus prieangyje šv. Teresėlės relikvijų laukė klebonas ir dekanas kun. Jonas Sabaliauskas kartu su kitais dekanato kunigais bei tikinčiaisiais. Kaišiadorių vyskupas katechezėje ragino prisiliesti ne tik prie relikvijų, bet ypač prie šv. Teresėlės gyvenimo pavyzdžio ir taip stiprinti savo ryšį su Kristumi. Šv. Mišių pamokslo metu kun. Marius Talutis jausmingai dėstė apie prisilietimo prie šventosios relikvijų potyrius ir ragino leistis būti Kristaus „hipnotizuojamiems“ šv. Teresėlės pavyzdžiu. Po šv. Mišių relikvijos išlydėtos į Kernavę.

Pasiekus šios parapijos ribą, ties Klišabalės kaimu, relikvijas pasitiko policijos ekipažas su raitelių palyda. Relikvijas ties bažnyčia pasitiko Kernavės parapijos administratorius kun. Virgilijus Balnys. Čia parapijos jaunimas buvo paruošęs išsamų šv. Teresėlės gyvenimo pristatymą, po kurio buvo meldžiamasi Rožinio malda, giedamos giesmės. Po šv. Mišių relikvijos palydėtos į Molėtus.

Prie rajono ribos iškilmingą kortežą pasitiko Molėtų parapijos klebonas dek. kun. Kęstutis Kazlauskas drauge su Molėtų rajono meru, Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku Valentinu Stundžiu. Relikvijų sutikimo metu Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje dekanas pasidžiaugė, kad šv. Teresėlė aplankė parapiją bažnyčios konsekravimo šimto metų jubiliejaus proga. Taip šv. Teresėlė tapo garbingiausia jubiliejaus viešnia. Šv. Petro ir Pauliaus šventės išvakarių šv. Mišias koncelebravo net dvylika kunigų iš kaimyninių parapijų, o šv. Mišioms vidurnaktį vadovavo iš Molėtų parapijos kilęs kun. Marius Talutis. Birželio 29-ąją, minint apaštalus Petrą ir Paulių, švęsta ne tik Molėtų bažnyčios titulo šventė, bažnyčios konsekravimo šimtmetis, bet ir iškilmingai sutiktos šv. Teresėlės relikvijos.

Birželio 29-ąją šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės relikvijos viešėjo Širvintose. Prie Širvintų savivaldybės jas pasitiko gausus būrys tikinčiųjų. Šventosios pagarbinti tikintieji atvyko ir iš kitų Širvintų dekanato parapijų. Atvykusią šventąją pasveikino Širvintų dekanas Leonas Klimas ir meras K.Pakalnis. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę į bažnyčią lydėjo iškilminga procesija. Ją giesmėmis garbino Širvintų choristai, vadovaujami Irenos Vasiliauskienės, mergaitės barstė rožių žiedlapius, kurie mums primena malones: „Jums siųsiu malonių lietų...“. Tiek daug žiedlapių ir dar daugiau malonių iš Dievo, užtariant šv. Teresėlei.

Bažnyčioje dekanas priminė tikintiesiems trumpą jos biografiją, kuri mums yra pavyzdys. Prieš šv. Mišias buvo kalbamas Švč. Mergelės Marijos rožinis. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius. Šv. Mišios buvo aukojamos tikinčiųjų intencijomis, kurias pranešė kun. M.Talutis. Buvo taip gera susitikti su šia Jėzaus šventąja, atsigaivinti, sustiprinti dvasią, priglausti ranką prie relikvijoriaus ir jausti stiprybę, lengvumą ir suprasti, kad be Jėzaus, nieko daugiau neturi. Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, melskis Jėzui už visą Širvintų dekanatą, sustiprink Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, laimink visą Lietuvą ir toliau siųsk rožių lietų visam pasauliui.

Toliau relikvijų kelias į Pivašiūnus vedė per Vievį, Semeliškes, sustojant atsikvėpti ir aplankant Semeliškių kleboną kun. Gintautą Jančiauską, kuris kartu su visu tų metų kunigų kursu savo kunigystę pavedė šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės globai. Sužinojus apie ypač apgailėtiną remontuojamo kelio būklę tarp Aukštadvario ir Onuškio, pasirinktas ilgesnis maršrutas. Nors į Pivašiūnus šv. Teresėlės relikvijos atvyko pusvalandžiu vėliau negu numatyta, tačiau maloniai nustebino iškilmingai prie parapijos namų išrikiuota procesija. Po Pivašiūnų parapijos klebono dek. monsinjoro Vinco Baublio žodžių procesija pajudėjo į Dzūkijos Madonos kalnelį. Po šv. Mišių relikvijos buvo iškilmingai palydėtos į Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolyną Paparčiuose.

www.katalikai.lt

Laima Lekavičiūtė

Širvintos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija