Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nuoširdžiai išlydėjo, šiltai sutiko

Jonavos bažnyčioje atsisveikindamas
su klebonu Jonas Legas dėkojo
kun. Sigitui Bitkauskui
už atvirą žodį pamoksluose
Valerijaus BUKLAJEVO nuotrauka

Liepos 8 dieną Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčioje pirmąsias Sumos šv. Mišias aukojo labai šiltai sutiktas naujasis klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Nors pliaupė smarkus lietus, parapijiečiai gausiai susirinko susitikti su naujuoju klebonu. Parapija ilgai buvo aptarnaujama iš kitur atvykstančio kunigo. Žmonės labai džiaugėsi, kad turės savo kleboną. Nors vargonininkas negalėjo dalyvauti šv. Mišiose, choristai patys susiorganizavo ir gražiai giedojo. Net nesijautė, kad trūksta vargonininko. Klebonas per pamokslą trumpai papasakojo apie save, darbus įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose, pasidžiaugė, kad sugrįžo į savo gimtinę. Po šv. Mišių miestelio bendruomenės, „Caritas“, kitų bažnytinių organizacijų atstovai nuoširdžiai sveikino kleboną, linkėjo sėkmingo darbo, įteikė gėlių. Klebonas ypač buvo nustebintas, kai po pamaldų naujieji parapijiečiai jį pakvietė į agapę parapijos name. Čia gausiai susirinko bažnytinių organizacijų nariai, choristai, kiti parapijiečiai. Susinešę maisto, visi labai norėjo artimiau pabendrauti su klebonu, pasivaišinti, papasakoti apie save, veiklą parapijoje. Nuoširdžiai siūlė pagalbą, jei jos reikėtų klebonui įsikuriant.

O paskutinį birželio sekmadienį dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas aukojo paskutines Sumos šv. Mišias Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Atsisveikinti su juo gausiai susirinko parapijiečiai. Jis trumpai apžvelgė veiklą parapijoje, pasidžiaugė jonaviečių pamaldumu. Čia kasdien aukojamos šv. Mišios: rytą ir vakare, o sekmadieniais – net ketverios. Daug kur vakarinės šv. Mišios nepopuliarios, o Jonavoje jos mėgstamos, melstis susirenka daug žmonių. Dekanas ragino ir toliau išlaikyti tą tradiciją – po dienos darbų dalyvauti Kristaus aukoje. Klebonas dėkojo visiems pagalbininkams, aktyviai besidarbavusiems įvairiuose bažnytinės veiklos baruose: tikybos mokytojams, gerai parengusiems vaikus sakramentams, pasiaukojamai dirbusioms karitietėms, turiningus renginius ruošusiems jaunimo „Vartų“ nariams, visų besimeldžiančiųjų grupių maldininkams, adoruotojams, visiems parapijiečiams už bendras maldas, supratimą. Palinkėjo neprisirišti prie kunigo, o visada ieškoti Dievo. Dekanas ragino būti savo krašto patriotais, padaryti viską, kad būtų restauruota Skarulių Šv. Onos bažnyčia, vertingas gotikinės architektūros paminklas, neleisti jai nykti, nes tokio meno šedevro dabar niekas nepastatys. Mons. Vincas Pranckietis atsisveikindamas dėkojo dekanui už rūpinimąsi, atjautimą, bendras maldas, prašė nepamiršti Jonavos, apsilankyti. Juk čia lieka daug darbų ir širdies dalelė.

Atsisveikinimo žodį tarė ir rožių puokštę įteikė „Achemos“ vystymo direktorius, Tėvynės sąjungos rajono skyriaus pirmininkas Vytautas Venckūnas, dėkodamas už bendradarbiavimą, nuoširdumą, dvasingumą. Savivaldybės tarybos narys Jonas Legas sakė: „Tardamas atsisveikinimo ir padėkos žodžius dekanui klebonui, nekalbėsiu kaip politikas ar savivaldybės Tarybos narys, o kaip paprastas mokytojas. Jūs visada išsakydavote tai, ką mokytojas dažnai užgniaužia savyje ar neturi galimybės to padaryti viešai. Jūs tai darydavote už mus. Šiandien tėvus sunkiai bepasiekia mokytojo žodžiai, tačiau jūsų tiesūs ir atviri pamokslų žodžiai visada paliesdavo tai, kas jaudina mokytojus, mokinius, jų tėvus. Dažnai daugeliui pritrūksta drąsos ar jėgų pasakyti, kuo visuomenė serga ir kaip reikėtų ją gydyti. Linkiu ir toliau žengti šiuo keliu, kuris jums tebūna rožėmis, o ne jų spygliais nuklotas“. Tikybos mokytojai dėkojo dekanui už gražias Pirmosios Komunijos šventes, patarimus, neilgus, labai turiningus pamokslus, pagalbą, pasidžiaugė, kad jam pirmiausia rūpėjo pastoracija. Choristai nuoširdžiausiai dėkojo už nuostabias ekskursijas po Lietuvos bažnyčias, žymias istorines vietas. Tas keliones klebonas kasmet organizuodavo tikybos mokytojams, choristams, kitiems bažnyčios darbuotojams.

Kun. S.Bitkauskas neseniai baigė VDU bažnytinės teisės magistrantūrą, dvejus metus lankė paskaitas, kruopščiai atlikinėjo įvairias užduotis. Jonaviečiai nuoširdžiai sveikino jį, tapusį teologijos licenciatu ir bažnytinės teisės magistru. Atsisveikindami linkėjo gausios Dievo palaimos, sėkmingo darbo naujojoje parapijoje.

Felicija Lankelienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija