Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Per dešimtmetį daug nuveikta

Liepos 11-15 dienomis Šiaulių apskrities gyventojai ir svečiai paminėjo Šiaulių vyskupijos 10-metį

Inesė Ratnikaitė, Angelė PABRICAITĖ

Į Šiaulius atvykę maldininkai,
Lietuvos vyskupai ir apaštalinis
nuncijus iškilminga procesija
eina miesto gatvėmis

Padėka už nueitą dešimties
metų kelią reikšta įvairiomis
priemonėmis: šv. Mišių auka...

...piligriminiu padėkos žygiu
į Kryžių kalną
Angelės Šležienės ir Šiaulių
vyskupijos kurijos archyvo nuotraukos

2007-ieji Šiaulių vyskupijai – jubiliejiniai. Prieš dešimt metų, 1997 m. gegužės 28 d., popiežius Jonas Paulius II pasirašė bulę įsteigti Lietuvoje Šiaulių vyskupiją. Šiaulių ganytoju nominuotas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius kun. Eugenijus Bartulis, vyskupu konsekruotas birželio 29 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Liepos 13 dieną Šiaulių vyskupas E.Bartulis iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus Katedrą.

Šie džiugūs įvykiai minėti gausiuose vyskupijos dešimtmečiui skirtuose renginiuose, kurie prasidėjo dar prieš Naujuosius metus. Paminėsim tik keletą. Mokiniai dalyvavo visus mokslo metus trukusiame konkurse Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave (Lk 17, 19). Šeimos iš įvairiausių vyskupijos kampelių buvo kviečiamos į kasmetinę, tačiau šiais – jubiliejiniais metais – ypatingą Šiaulių vyskupijos šeimos šventę. Šiaulių universitete vyskupas susitiko su akademine bendruomene. Kairiuose vaikai džiaugėsi pirmąja vaikų ir jaunimo bažnytinės muzikos švente „Mes – Dievo vaikai”. Nueitą jauniausios Lietuvoje vyskupijos kelią atskleidžia Daliaus Ramanausko dokumentinis filmas Šiaulių vyskupijai – 10 bei informacinis vyskupijos leidinys Šiaulių vyskupija 1997 – 2007. Visuose vyskupijos dekanatuose – Kelmėje, Joniškyje, Pakruojyje, Radviliškyje, Šiauliuose – organizuoti jubiliejiniai koncertai.

Juose dalyvavo Šiaulių vyskupas E.Bartulis, iškilmes pradėdamas šv. Mišių auka. Šiuos dekanatuose bei liepos 15 dieną Šiaulių dramos teatre vykusius renginius režisavo Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė, jų įgyvendinimu rūpinosi Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Jubiliejumi rūpinosi ir kiti Šiaulių vyskupijos centrai: Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės, bei Jaunimo centras (vadovė – Jurgita Steckytė).

Šie minėti ir nepaminėti gausūs renginiai leido juose dalyvaujantiems ir patiems organizatoriams akivaizdžiai pamatyti, kuo yra turtinga ir nepakartojama jauniausia Lietuvoje Šiaulių vyskupija. Liepos 12 – 15 dienos gali būti pavadintos padėkos dienomis. Daug nuoširdžių padėkos žodžių kartu su sveikinimais ir linkėjimais išsakyta vysk. E.Bartuliui už vyskupijos rūmų pamatus, už ganytojišką rūpestį, nuoširdžią šypseną, vyskupijai parinktą šūkį „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!” ir ištikimybę jam skleidžiant aplink džiaugsmą ir viltį. Įvairiomis ekspresijos priemonėmis reikšta padėka Viešpačiui bei vyskupijos globėjai Švč. Nekaltai Pradėtajai M.Marijai. Liepos 12 dieną Šiaulių vyskupas, vyskupijos kunigai, tikintieji dalyvavo piligriminiame padėkos žygyje į Kryžių kalną. Buvo nešamas atgailą, padėką, prašymą liudijantis kryžius. Prieš žygį aukotų šv. Mišių homilijoje vyskupas teigė, kad ši piligriminė kelionė į Kryžių kalną su maldos dvasia, rožiniu rankoje, giesmėmis yra dar viena galimybė atsiprašyti Viešpaties ir paprašyti tikrosios palaimos ateities apaštaliniame darbe. Į Kryžių kalną neštas, pastatytas ir pašventintas kryžius, ganytojo žodžiais tariant, liudija, kad norime eiti paskui Kristų imdami savo gyvenimo kryžių.

Liepos 13-ąją, Šiaulių vyskupo E.Bartulio ingreso dieną, garbė, padėka ir gyrius Viešpačiui išreikštas prie Švč. Sakramento. Nuo 8 val. ryto iki vakaro pagarbinti Švenčiausiojo klaupėsi kongregacijų seserys, draugijų, ansamblių nariai, šeimos. Nuo 17 val. adoravo Šiaulių vyskupijos kunigai. 18 val. Šiaulių vyskupas E.Bartulis kartu su apaštaliniu nuncijumi, Kaišiadorių, Panevėžio, Vilkaviškio, Telšių, Kauno vyskupais, kunigais aukojo šv.Mišias. Pamokslo metu Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius prisiminė, kaip prieš dešimt metų buvo svarstoma apie naujos vyskupijos Lietuvoje įsteigimą, kaip popiežius Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją, paskyrė jai ganytoją. Kauno arkivyskupija, anot metropolito, patyrė tam tikrą nuostolį: neteko trečdalio vyskupijos parapijų, prarado visame pasaulyje garsų Kryžių kalną, o svarbiausia, neteko vieno iš geriausių sielovadininkų, kuris atėjo į Šiaulius kaip ganytojas. „Tačiau, manau, Bažnyčia laimėjo. Neabejoju, kad laimėjo visas šitas kraštas ir, konkrečiai, Šiauliai, nes niekada čia nebūtų tiek gyvybės, jei čia nebūtų vyskupijos centro”, – sakė Kauno arkivyskupas.

Po šv.Mišių – iškilminga eisena į kino ir kultūros centrą „Saulė”. Džiaugsmu, įveikus dešimties metų kelią, dalytasi su visų penkių Šiaulių vyskupijos dekanatų tikinčiaisiais. Pilnutėlėje salėje padėka išreikšta misterija „Šaukiuosi Tavo vardo, Viešpatie”. Dalyvavo Šiaulių dramos teatro aktoriai, valstybinis kamerinis choras „Polifonija”, Lietuvos kamerinis orkestras, Šv. Cecilijos religinis folklorinis ansamblis, vaikų choreografinis kolektyvas „Želmenėliai”.

Įžanginiame žodyje Šiaulių vyskupas E.Bartulis atkreipė dėmesį į aktorių perteiktas pranašo Jeremijo raudas. „Pranašas Jeremijas šaukėsi Viešpaties vardo, matydamas savo silpnumą ir tautos pražūtį, – sakė Šiaulių ganytojas, - todėl šiandien matydami savo silpnumą taip pat šaukiamės Viešpaties pagalbos... Marijos užtarimas telydi mus ir mes, praėję dešimties metų laikotarpį kartu, toliau eikime drąsiai, trokšdami, kad linksmoji Evangelijos naujiena pasiektų kiekvieno Šiaulių vyskupijos gyventojo širdį ir visos Lietuvos žmonių širdis”, – sakė Šiaulių vyskupas.

Arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius teigė, jog salėje giedama giesmė-himnas „Lietuva brangi” nukėlė į praeitį, kai saugumo kalėjime ši Maironio giesmė buvo reikalinga panašiai kaip slapta aukojamos šv.Mišios. „Norėčiau palinkėti visiems Šiaulių krašto žmonėms, kad brangintų šias šaknis: Dievą ir Tėvynę”, – sakė Kauno arkivyskupas.

Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas perdavė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą, suteikė apaštalinį palaiminimą. „Dešimt metų jūs plukdote Dievo tautą, kuri keliauja Šiaulių vyskupijoje. Visi jūs, apdovanoti įvairiomis malonėmis, turite mylėti savo vyskupiją ir sekti Kristumi, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Visi kartu – vyskupas, kunigai, diakonai, vienuoliai ir pasauliečiai privalote šiandien iš naujo paliudyti tvirtą siekį tęsti savo kelionę su apaštalu Petru. Jei išlaikysite šitą meilės ir tikėjimo ryšį su Kristaus vietininku ir vienybę su vyskupu ir kunigais, jo bendradarbiais, tada Šiaulių vyskupija dar labiau augs darnos ir sutarimo dvasia”, - sakė apaštalinis nuncijus.

Liepos 15-ąją visose Šiaulių vyskupijos parapijose buvo aukojamos padėkos šv.Mišios. Šiaulių Katedroje 12.30 val. jas aukojo Šiaulių vyskupas E.Bartulis. Atvyko Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, apskrities savivaldybių atstovai, seniūnai, Seimo nariai. „Esu dėkingas, - sakė ganytojas, - kad galime būti vieno dangaus Tėvo šeima, kad visi kartu susirinkome atsigaivinti prie amžinojo meilės šaltinio”. Homiliją vyskupas siejo su sekmadienio Evangelijos skaitiniu. Samariečio parodyta meilė skatina nebijoti prisiartinti ir padėti artimui gydyti žaizdas. „Visos mūsų institucijos tam ir skirtos, kad būtų gera gyventi tėvynėje Lietuvoje”, - sakė vyskupas. Ganytojas dėkojo vyskupijos kunigams, vienuoliams ir vienuolėms, derinančioms darbą su malda ir sielovada; įvairių pasaulietinių vyskupijoje besidarbuojančių organizacijų, bendruomenių nariams, visiems, prisidedantiems prie bažnyčios puoselėjimo ir gražinimo, Dievo žodžio skleidimo. Ganytojas išsakė ir vieną svarbų prašymą: kiekvienam būti savo sielų restauratoriumi. Kad, žvelgdami į ateities vyskupijos gyvenimą, mokydamiesi iš šventosios Teresėlės, kurtume dangų žemėje. Šv.Mišios baigtos padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam”.

Baigiamasis jubiliejaus akcentas – šventinis koncertas Šiaulių dramos teatre. Renginį vedė Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė. Meninėje programoje šoko, dainavo, giedojo kolektyvai, savo talentais puošiantys daugelį vyskupijos renginių: vaikų choreografinis kolektyvas „Želmenėliai”, Šv.Cecilijos religinis folklorinis ansamblis, atlikęs specialiai vyskupijos dešimtmečiui sukurtą giesmę, vaikų vokalo studija „Ro-ko-ko“. Liaudies dainomis sveikino į svečius atvažiavęs ansamblis „Blezdinga” su Veronika Povilioniene. Gražus akcentas buvo Dramos teatro aktorės Nomedos Bėčiūtės skaitytos psalmės, kartu su Šiaulių vaikų centro studijos vaikais deklamuotas himnas meilei.

Jubiliejiniai metai dar nesibaigė, dar daug bus išsakyta padėkos žodžių, tačiau Šiaulių vyskupija, kupina optimizmo, drąsos ir vilties, pasitikėdama Viešpačiu ir Švč. M. Marijos globa, žengia pirmyn.

Šiaulių vyskupijos istorija

Šiaulių vyskupija buvo įkurta 1997 m. gegužės 28 d. popiežiaus Jono Pauliaus II, siekiant pagerinti tikinčiųjų ryšius su savo vyskupu. Šiaulių vyskupija apima visą dabartinę Šiaulių apskritį, išskyrus Akmenės rajoną, priklausantį Telšių vyskupijai. Vyskupija sudaryta iš dalies Telšių vyskupijos, dalies Panevėžio vyskupijos ir iš Kauno arkivyskupijos šiaurinės dalies.

Pastaruoju metu Šiaulių vyskupijoje gyvena apie 266 tūkst. katalikų, kuriuos aptarnauja Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės, Šiaulių vyskupijos dekanatų 67 parapijose 50 kunigų.

Šiaulių vyskupija garsi katalikiškomis tradicijomis. Tytuvėnuose yra bernardinų vienuolyno ansamblis, statytas XVII amžiuje. Kražių žemė nuo XIII a. buvo žymiausias Žemaitijos švietimo ir religinio gyvenimo centras. Prie visame pasaulyje išgarsėjusio Kryžių kalno pastatytas šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolynas. Vyskupijoje įsikūrę tėvai jėzuitai, Palendrių šv. Benedikto vienuolyne – benediktinai, taip pat čia veikia moterų kongregacijos: Švč. Mergelės Marijos seserų, Eucharistinio Jėzaus seserų, Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų.

Šiaulių vyskupijoje veikia „Caritas“, Katechetikos, Jaunimo ir Šeimos centrai, taip pat ateitininkai, samariečių bendrija, skautai, blaivystės sąjūdis ir Kolpingo draugija.

Vyskupijoje tikybą mokyklose dėsto 176 katechetai, Šiauliuose veikia dvi katalikiškosios mokyklos ir vienas katalikiškas vaikų darželis-mokyklėlė.

Šiaulių vyskupijoje įvairiuose sielovados baruose veikia „Caritas“ ir Šv. Jurgio parapijos vaikų dienos, Jaunimo, Katechetikos, Šeimos ir Katalikų evangelizacijos centrai, taip pat yra aktyvios Lietuvos skautijos Šiaulių tunto, Ateitininkų organizacijos ir Lietuvos samariečių bendrijos, Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriai.

Per dešimt metų Šiaulių vyskupijoje pastoracinė veikla išsiplėtė, ypač išsiskyrė jaunimo aktyvumas. Vyksta Kryžių kalno atlaidų jaunimo maldos vakarai liepos mėnesį; organizuojami tobulinimosi seminarai parapijų pastoracijos bendradarbiams pagal liturginių metų (skirtų Kalėdų ir Velykų prasmės apmąstymui bei jų šventimo pasirengimui) ir vasaros stovyklų vadovų programas; konsultuojami jaunimo vadovai; plėtojami partnerystės ryšiai su kitų Lietuvos bei užsienio vyskupijų sielovados skyriais ir dalyvaujama bendruose renginiuose, kaip antai Lietuvos ir Pasaulio jaunimo dienose, eitynėse į Šiluvos atlaidus.

Dešimt metų, kaip sako Šiaulių vysk. E.Bartulis, – tai tik mažo vaiko amžius. Dabar Šiaulių vyskupijos laukia aktyvūs veiklos periodai, su Dievo vedimu ir palaima bus dar daug gero nuveikta.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija