Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Primicijos – parapijos šventė

Po primicijų šv. Mišių kun.
Romas Budrevičius laimino
kunigus, vienuoles ir tikinčiuosius

Rumbonys. Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje pirmąsias šv. Mišias aukojo šioje parapijoje augęs kunigas Romas Budrevičius. Prie šventoriaus vartų tik ką kunigo šventimus priėmusį brolį Romą pasitiko Rumbonių parapijos klebonas monsinjoras Leonas Jakimavičius, kiti Alytaus dekanato kunigai. Kun. R.Budrevičius vadovavo iškilmingoms pamaldoms, sutapusioms su Šv. Petro ir Povilo atlaidais, vėliau suteikė palaiminimą broliams kunigams, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos (MVS) seselėms, šimtams parapijiečių.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Koplyčia – avarinės būklės, kur melstis?

Kun. Elijas Anatolijus Markauskas
sakė, kad Vilniaus arkivyskupijos
kurijos Ekonomo tarnyba Panočių
koplyčią įvertino kaip avarinės
būklės. Dešinėje – Varėnos
rajono meras Vidas Mikalauskas

Panočiai. Vos prieš penketą metų iškilmingai pašventinta buvusiose Panočių vaikų darželio patalpose Panočių koplytėlė šiandien atrodo nejaukiai. Iš abiejų jos pusių negyvenamos patalpos apgriuvusios, per liūtis vanduo sunkiasi ir į pačią koplytėlę.

Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas paskutiniuoju metu keletą kartų susitiko su Panočių kaimo gyventojais ir drauge su jais bei Dubičių parapijos klebonu kun. Elijumi Anatolijumi Markausku ir Kaniavos seniūnijos seniūne Janina Pavilioniene aptarė šio kaimo bendruomenei aktualią problemą – koplyčios remontą.


Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Bažnyčios ir varpinės jubiliejaus šventė

Įėjimas į Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčią,
kuri yra vienas didžiausių
medinių maldos namų Lietuvoje

Tverai. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija yra bene viena iš atokiausių parapijų šiame dekanate. Tverai – mažas miestelis, kurio vardas aptinkamas XIII a. kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose. Miestelis, tiksliau, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, garsėja šiuo titulu pavadintais atlaidais, kurie tveriškių yra vadinami senoviškai – Švč. Panos atlaidais.

Šiemet, liepos 8-ąją, sekmadienį, į juos suplaukė minios tikinčiųjų. Nepaisydami smarkiai žliaugusio lietaus, jau iš pat ryto visais keturiais keliais, vedančiais į miestelį, atskubėjo tikintieji iš aplinkinių parapijų pagarbinti Dievo Motinos, pasimelsti prie stebuklingojo jos paveikslo.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Sutvirtinimo sakramento šventė

Vyskupas Jonas Kauneckas
ir Kupiškio dekanas bei klebonas
kan. Vladas Rabašauskas (dešinėje)
šventoriuje mielai fotografavosi
su priėmusiais Sutvirtinimo sakramentą

KUPIŠKIS. Birželio 30-osios dieną, šeštadienio vakarą, prie Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios lūkuriavo šventiškai pasipuošę jauni žmonės. Šventovė juos džiugino savo didingumu, puikia akustika. Dairantis po milžinišką bažnyčios erdvę, ji man priminė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, kurioje teko būti. Prie altoriaus laiptų buvo paklotas ąžuolo lapų vainikas. Jį dovanojo tikintieji vyskupui J. Kauneckui jiems suteikus Sutvirtinimo sakramentą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija