Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sielų specialistas

Kun. Antano Aleksandravičiaus (1917–1943–1987)
20-osioms mirties metinėms

Kun. Antanas Aleksandravičius

Rugpjūčio 5 dieną sukaks 20 metų, kai Valkininkų ligoninėje po insulto mirė 21-erius metus Slavikų klebonu buvęs kun. Antanas Aleksandravičius. Jis buvo gimęs 1917 m. liepos 17 d. Ukrainoje, Taraščio mieste, o augo Lietuvoje, Simno parapijoje. Mokėsi Simno pradžios mokykloje ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Nuo mažens priklausė angelaičiams, ateitininkams. 1938 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, kurią baigęs 1943 m. birželio 6 d. gavo kunigo šventimus. Dirbo vikaru Rumbonyse, Miroslave, Marijampolėje. 1949–1956 metais sovietų valdžios buvo įkalintas. Grįžęs vikaravo Miroslave, buvo klebonas Patilčiuose ir Sasnavoje. Ilgiausiai klebonavo Slavikuose, kartu aptarnavo ir Valakbūdžio parapiją. Tai buvo draugiškas ir švelnus su įvairių pažiūrų žmonėmis kunigas, per Šiluvos atlaidus vadovaudavo naktiniam budėjimui koplyčioje arba Bazilikoje. Kunigo draugai jį apibūdino kaip nepaprastai kantrų, vienodai vertinusį visus žmones, su visais rasdavusį bendrą kalbą. Tai buvo tikras sielų specialistas. Nors kunigas mirė dar sovietinės valdžios metais, tačiau Slavikų apylinkės taryba ir kolūkio valdyba teikė laidotuvėms visokeriopą pagalbą. Tuometiniai vadovai sakė, kad jų klebonas per 20 metų ne tik kartu su jais gyveno, visus gerai mokė, bet ir nė vieno neįžeidė.

N.B.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija