Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Eucharistijos šventė

Vilijampolė. Šv. Juozapo bažnyčioje dvi dienas, šeštadienį ir sekmadienį, buvo švenčiama Eucharistijos šventė. Ji skirta Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui pasitikti. Pirmose šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas, susirinko daug vietinių ir aplinkinių parapijų žmonių, atvyko ir iš tolimesnių vietovių, nes Vilijampolėje gyvena jų giminės, kiti artimi žmonės. Pamoksle kun. J.Bujokas pabrėžė Eucharistijos reikšmę bei dvasinę svarbą kiekvieno mūsų gyvenime. Kristus gyvena Eucharistijoje, Jis yra tarp mūsų, rengia sielas susitikimui su Dievu, gydo mūsų sielų žaizdas.


Jonavos dekanate

Eucharistinis kongresas

Šventoriuje buvo švenčiama
iškilminga Eucharistijos liturgija

Jonava. Liepos 21–22 dieną Jonavos dekanato tikinčiųjų bendruomenė susibūrė švęsti Eucharistinį kongresą – Dievo buvimo su žmogumi liudijimą. Progos įrodyti savo tikėjimo vienybę ir atnaujinti pagarbą Eucharistijai nepraleido daugelis dekanato parapijų krikščionių. Atrodė, pats Dievas iš aukštybių laimino šventę – abi Eucharistinio kongreso dienas skaisčiai švietė saulė, dangaus netemdė nė menkiausias sinoptikų pranašautas debesėlis.


Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Pagerbė kleboną

Varėnos turizmo ir verslo centro
direktorius Algirdas Juškevičius
(kairėje) padovanojo kun. Pranciškui
Čiviliui (dešinėje) savo išskobtą
medžio skulptūrą
„Šv. Pranciškus Asyžietis“

Senoji Varėna. Senosios Varėnos, Akmens ir Babriškių parapijų kleboną kun. Pranciškų Čivilį jo jubiliejaus – 50-ųjų gimimo metinių - proga pagerbė gausus būrys žmonių. Vakarines šv. Mišias Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje liepos 2 dieną aukojo pats jubiliatas - klebonas kun. P.Čivilis, jose giedojo Varėnos mišrus choras „Varpilė“. Į jas atėjo ne tik gausi Senosios Varėnos bendruomenė, bet ir nemažai garbių svečių. Po šv.Mišių pasveikinti kunigo išsirikiavo eilė per visą bažnyčią.


Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai

Prie seniūnijos Šiaulių vyskupą
Eugenijų Bartulį pasitiko Linkuvos
klebonas kun. Saulius Paliūnas
ir seniūnė Kazimiera Bacevičienė

Linkuva. Liepos 20 - 22 dienomis čia buvo švenčiami Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai, kuriais Linkuvos miestelis nuo seno garsėja. Tai šventė visai parapijai: suvažiuoja iš įvairių Lietuvos kampelių, kasmet aplanko tėvai karmelitai iš Europos Sąjungos šalių. Tai šventė, dėl kurios bendradarbiaudami stengiasi tiek Linkuvos bažnyčios bendruomenė, tiek seniūnija. Liepos 19 dienos vakarą Pakruojo dekanato kunigai susirinko į Linkuvą šv. Mišių aukai bei Švč. Sakramento adoracijai. Pirmąją atlaidų dieną, penktadienį, buvo aukojamos ketverios šv. Mišios, vakare suklupta pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente. Liepos 21-oji, šeštadienis, skirtas kanoninei vyskupo vizitacijai.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Darbščiam ūkininkui – Popiežiaus apaštalinis palaiminimas

Zarasų rajono Avilių bendruomenės
centro pirmininkas Donatas Ragėnas
Autoriaus nuotrauka

Aviliai. Neseniai iš Vatikano į Avilius atkeliavo popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis palaiminimas. Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje parapijos klebonas kun. Stasys Tamulionis jį iškilmingai įteikė Avilių bendruomenės centro pirmininkui Donatui Ragėnui. Šiame rašte rašoma: „Jo Šventenybė Benediktas XVI suteikia ypatingą Apaštališką Palaiminimą ponui Donatui Ragėnui, Avilių bendruomenės centro pirmininkui, už rūpestingumą remontuojant ir įkuriant Avilių bendruomenės bei parapijos namus“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija