Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai

Prie seniūnijos Šiaulių vyskupą
Eugenijų Bartulį pasitiko Linkuvos
klebonas kun. Saulius Paliūnas
ir seniūnė Kazimiera Bacevičienė

Susitikimuose su ganytoju dalyvavo
daug įvairaus amžiaus vaikų

Linkuvos atlaiduose dalyvavo
kunigai ne tik iš Šiaulių,
bet ir kitų Lietuvos vyskupijų,
tėvai karmelitai iš ES šalių

Linkuva. Liepos 20 - 22 dienomis čia buvo švenčiami Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai, kuriais Linkuvos miestelis nuo seno garsėja. Tai šventė visai parapijai: suvažiuoja iš įvairių Lietuvos kampelių, kasmet aplanko tėvai karmelitai iš Europos Sąjungos šalių. Tai šventė, dėl kurios bendradarbiaudami stengiasi tiek Linkuvos bažnyčios bendruomenė, tiek seniūnija. Liepos 19 dienos vakarą Pakruojo dekanato kunigai susirinko į Linkuvą šv. Mišių aukai bei Švč. Sakramento adoracijai. Pirmąją atlaidų dieną, penktadienį, buvo aukojamos ketverios šv. Mišios, vakare suklupta pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente. Liepos 21-oji, šeštadienis, skirtas kanoninei vyskupo vizitacijai. Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis 11 val. iškilmingai, trenkiant liaudiškos muzikos maršui, buvo sutiktas prie Linkuvos seniūnijos. Seniūnijoje susitikta su įvairių bendruomenių, klubų nariais, kurių Linkuvoje net trylika. Pasirodė, jog Linkuvoje rūpinamasi pagyvenusių žmonių užimtumu, kultūrinių, tautinių vertybių, dvasingumo puoselėjimu, vykstama į kultūrines pažintines keliones. Su ganytojišku rūpesčiu išklausęs žmones, vyskupas kalbėjo apie šeimų būrelių būtinybę, reikalingą ateitininkų, skautų, valančiukų atsiradimą Linkuvoje.

12 val., Šiaulių vyskupui įmetus į krepšį kamuolį, prasidėjo sporto šventė. Vėliau Linkuvos klebonas kun. Saulius Paliūnas ganytoją lydėjo į Ūdekų, Triškonių, Guostagalio kaimus. Linkuvos seniūnijoje kartu į susitikimus važiavo ir Linkuvos seniūnė Kazimiera Bacevičienė. Minėtų kaimų bendruomenės ganytoją sutiko su muzika, eilių posmais, gėlėmis, vaišėmis. Ūdekuose prie kelio sutiko linksmomis dainomis garsėjanti kaimo kapela „Lakštutė“, kultūros namų bibliotekoje aplankyta Modestos Plačiakienės paroda „Peizažų akvarelės“. „Ačiū, kad suradot laiko pabūti su mumis - linksmais ir kenčiančiais. Daugeliui iš mūsų kryžius bus lengvesnis“, - buvo sakoma Triškonių bendruomenėje. Čia susitikime su ganytoju dalyvavo daug įvairaus amžiaus vaikų. Sustoję kartu su vyskupu į ratą giedojo giesmes, bėgo mamoms rodyti gautus paveiksliukus. Guostagalio kaimo bendruomenė ovacijomis priėmė vyskupo žodžius, kad kiekvienoje šeimoje turėtų būti ne mažiau nei po tris vaikus. Apie šio kaimo bendruomenę pasakojo Guostagalio seniūnas, pagrindinės mokyklos direktorius bei bendruomenės pirmininkė.

Vaišingai svečius priėmė Linkuvos socialinių paslaugų centras. Čia gyvenančios močiutės ir seneliai prisiminė dainas, deklamavo poezijos posmus, pasakojo apie save, dažnus ir labai laukiamus klebono vizitus. Prie Linkuvos gimnazijos durų pasitiko gimnazijos direktorius, mokytojų būrelis. Kalbėta apie mokyklos kasdienybę, atsirandančią tradiciją į baigimo atestatų teikimo iškilmes kviesti parapijos kleboną. Vyskupas prisiminė, kaip jam pačiam teko dėstyti seminarijoje, ragino mokytojus semtis išminties iš Šventojo Rašto.

Linkavičių kaime aplankytas Linkuvos pensionatas. Labai nuoširdžiai, stovėdami prie apipintų vartų, ganytoją sutiko pensiono gyventojai. Susitikta su Linkuvoje įsikūrusios Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos seserimis. Grįžusių į kleboniją jau laukė Linkuvos parapijos dvylikos žmonių taryba. Čia, kaip ir kitur, pasidžiaugta nuveiktais darbais, pasidalyta problemomis, aptarti problemų sprendimo būdai, ateities planai.

Likus penkiolikai minučių iki septintos, iš klebonijos išėjusio vyskupo jau laukė žmonės, sudarę gyvą grandinę iki pat centrinių šventoriaus vartų. Šiuo gyvuoju koridoriumi Šiaulių vyskupas iškilmingai įžengė į Linkuvos bažnyčią. Klebonas kun. S.Paliūnas pateikė ataskaitą, kurioje prisiminta Linkuvos parapijos, bažnyčios, išlikusio karmelitų vienuolyno istorija. Esminis parapijos ir parapijiečių uždavinys, pasikartojantis visose epochose, anot Linkuvos klebono, viską atnaujinti Kristuje, aktyviai ir nuoširdžiai įsitraukti į Bažnyčios gyvenimą; įprasminti savo gyvenimą tarnystėje Dievui ir artimui. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas E.Bartulis. Tiek vizitacijos metu lankydamas bendruomenes, tiek pamokslo šv. Mišių metu ganytojas kalbėjo apie tvirtos, gražios, darnios šeimos svarbą. Čia perimami elgesio, tradicijų, tikėjimo pavyzdžiai. Tikėjimas, malda gali padėti įveikti šeimas sargdinančias negeroves: alkoholizmą, skyrybas, gyvenimą nesusituokus, nesirūpinimą vaikais. „Svarbu rūpintis šeimomis, kad Lietuva būtų auganti, o ne mirštanti tauta“, - sakė ganytojas, teigdamas, kad neverta kurti grandiozinių ateities planų, verčiau po mažą žingsnelį eiti į priekį ir auginti naują Lietuvą ne ant materialinių, bet gėrio pamatų.

Nuo 20 val. Linkuvos kultūros namų kiemelyje Šiaulių vyskupas ir bendruomenė dalyvavo vakaronėje ir gegužinėje. Linksmino etnografinis ansamblis „Linkava“, kaimo kapela, svečiai iš Pakruojo „Sidabrinė šarma“. Trečiąją atlaidų dieną - sekmadienį – bažnyčia sulaukė didžiausio antplūdžio. Kaip kasmet iš Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos atėjo piligrimai. Per 20 jaunų žmonių 7 val. ryto išėjo iš gimtojo miestelio, kad suspėtų ateiti į Sumos šv. Mišias. Jas aukojo Šiaulių ganytojas E.Bartulis. Dalyvavo karmelitų vienuoliai iš Europos Sąjungos šalių, pulkas kunigų svečių ne tik iš Šiaulių, bet ir kitų vyskupijų. Giedojo Linkuvos parapijos choras. Šios dienos pamokslo metu Šiaulių ganytojas skatino tikinčiuosius kuo dažniau atsiversti Evangeliją. Turime kasdienos kelionėje skaityti Kristaus paliktą meilės laišką ir pagal tai gyventi, sakė vyskupas. Po šv. Mišių - procesija šventoriuje.

Pirmadienį aukotos padėkos šv. Mišios. Jose bei pamaldose dalyvavo Šiaulių vyskupijos tribunolo nariai. Norisi tikėti, kad, didiesiems atlaidams pasibaigus, juose barstoma tikėjimo sėkla suleis šaknis ir išaugins gražius žiedus.

Inesė Ratnikaitė

Vidmanto Pėželio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija