Atnaujintas 2007 rugpjūčio 10 d.
Nr.60
(1557)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Su Lietuva širdy suvažiavo patriotai

Kazimieras Dobkevičius

LLKS atstovai (iš kairės):
štabo viršininkas, dim. mjr. Vyčio
kryžiaus ordino kavalierius
Vytautas Balsys, vėliavnešys
Stasys Dovydaitis, Estijos
atstovas Ago Anelas ir LLKS
valdybos pirm. dim. plk. Vyčio
kryžiaus ordininkas Jonas Čeponis

Jau septynioliktą kartą į tradicinį partizanų, politinių kalinių, tremtinių, ryšininkų, rėmėjų sąskrydį prie Dubysos, Ariogaloje rinkosi tūkstančiai tautos atstovų iš visų Lietuvos miestų, miestelių, kaimų ir kaimelių. Kiekvienais metais kovotojų už laisvę gretos retėja, tačiau į šį sąskrydį atvyko 10-12 tūkstančių žilagalvių vyrų ir moterų. Galima drąsiai teigti, kad tai Lietuvos aukso fondas, iškentėjęs katorgą, kankinimus, badą ir niekad nepraradęs vilties grįžti į gimtąją Lietuvą. Jiems padėjo tikėjimas Dievu, malda ir begalinis noras dar kartą pamatyti gimtąjį sodžių, šeimos židinį, artimuosius. Šis sąskrydis, pasak vieno politinio kalinio – tarsi didysis Lietuvos Seimas, nes savo skaičiumi artimas dešimčiai Lietuvos seimų. Žmonės, praėję tokią sunkią gyvenimo golgotą ir likę gyvi – verti didžiulės pagarbos.


Apie spaudą, valdžią ir mokesčius

Praėjusią savaitę mus pasiekė kai kurių mūsų skaitytojų nerimastingi klausimai: gal kas negera atsitiko, gal sunki jūsų finansinė padėtis – juk neleidžiate keletos trečiadienio numerių. Sunerimusius skaitytojus patikinome, kaip dabar patikiname ir visus kitus skaitytojus, kad „XXI amžius“ eis ir toliau. Tik mes, kaip ir visi žmonės, dirbdami per metus pavargstame ir norime nors po dvi tris dienas pailsėti. Nes mūsų darbas yra gana sunkus.


Tuščiakalbystė

Petras KATINAS

Valstybė yra gyva tol, kol prisimena savo istoriją. Tai visiems žinoma, bet, deja, daugelio iš valdančiojo klano pamiršta taisyklė. Kitas dalykas, labai svarbu, kaip ta istorija vertinama, pagaliau beveik atvirai klastojama. Pakanka tik pasiskaityti LKP CK–LDDP pirmojo sekretoriaus, prezidento, premjero, dabar jau socialdemokratų garbės pirmininko A.Brazausko memuarus. Nesvarbu, ar jie yra jo paties, ar buvusių „Tiesos“ redaktorių parašyti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija