Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vyskupai šventė savo tarnysčių sukaktis

Telšių vyskupai Jonas Boruta,
SJ, ir Antanas Vaičius šventė
savo 25-ąsias tarnystės
Viešpaties vynuogyne metines

Rugpjūčio 6 dieną Telšių Katedroje du Telšių vyskupai Antanas Vaičius ir Jonas Boruta, SJ, šventė padėkos Eucharistinę auką – šv. Mišias, minėdami 25-ąsias savo tarnystės Viešpaties vynuogyne metines: pirmasis – vyskupystės, o antrasis – kunigystės. Tą dieną Katedra buvo sausakimša tikinčiųjų, nes pasveikinti garbiųjų ganytojų čia atvyko daugybė žmonių ne tik iš Telšių vyskupijos. Iškilmingas padėkos šv. Mišias koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. P.S.Zurbriggenas, Kauno arkivyskupas S.Tamkevičius, SJ, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai emeritai J.Preikšas bei J.Žemaitis, MIC, sukaktuvininkas Telšių vyskupas emeritas A.Vaičius, didelis būrys prelatų, monsinjorų, kanauninkų, kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos, o koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J.Boruta, SJ. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Švč. M.Marijos Taikos Karalienės didysis Sumos choras, vadovaujamas prof. Purlio. Šv. Mišių pradžioje apaštalinis nuncijus sukaktuvininkams ir visiems šv. Mišių dalyviams perskaitė popiežiaus Benedikto XVI atsiųstas sveikinimo telegramas ir Šventojo Tėvo vardu pasveikino sukaktuvininkus.

Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kalbėjo apie vyskupų ir kunigų svarbą Bažnyčioje. „Šventasis Susirinkimas moko, kad vyskupai, kaip Bažnyčios ganytojai Dievo paskyrimu, yra apaštalų įpėdiniai; kas jų klauso, tas klauso Kristaus, o kas juos paniekina, tas paniekina Kristų ir tą, kuris Kristų siuntė. Vyskupų, kuriems padeda kunigai, asmenyje tikinčiųjų viduryje dalyvauja Viešpats Jėzus Kristus, vyriausiasis kunigas. Ganytojai, išrinkti ganyti Viešpaties kaimenę, yra Kristaus tarnautojai ir Dievo malonių teikėjai, kuriems pavesta liudyti Dievo malonės Evangeliją bei garbingai tarnauti Dvasiai ir teisingumui“, – sakė vyskupas.

Po šv. Mišių sveikinimo žodį sukaktuvininkams tarė Kauno arkivyskupas S.Tamkevičius, SJ. Vyskupus taip pat sveikino Telšių vyskupijos kunigai, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, Seimo narys Z.Balčytis, Telšių apskrities atstovai, Telšių vyskupijos ribose esančių savivaldybių ir miestų merai, kultūros ir meno žmonės, Klaipėdos universiteto vadovai ir profesoriai, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos atstovai, verslininkai, katalikiškųjų organizacijų nariai ir kiti svečiai. Po visų sveikinimų, kuriuos vainikavo skambus choro ir visų šventės dalyvių sukaktuvininkams sugiedotas Ilgiausių metų, visiems susirinkusiesiems padėkos žodį tarė ir savo prisiminimais apie sunkius Bažnyčiai laikus tarybinės okupacijos metais pasidalijo vyskupas A.Vaičius.

Po iškilmių Katedroje šventės dalyviai rinkosi į Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos valgomąjį, kur vyko sukaktuvininkų garbei skirti šventiniai pietūs.

Trumpai pažvelkime į garbių sukaktuvininkų nueitą gyvenimą kelią.

Telšių vyskupas emeritas A.Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 d. Geidučių kaime, Šačių parapijoje. 1950 m. rugsėjo 24 d. vysk. K.Paltarokas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje jį įšventino į kunigus, o 1982 m. liepos 25 d. toje pačioje Katedroje arkiv. L.Povilionis, asistuojant vyskupams J.Steponavičiui ir R.Krikščiūnui, jį konsekravo vyskupu. Telšių vyskupijai vadovavo iki 2002 m. sausio 5 d.

Telšių vyskupas ordinaras J.Boruta, SJ, gimė 1944 m. spalio 11 dieną Kaune, Prisikėlimo parapijoje. 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio parapijos bažnyčioje J.Boruta įšventintas kunigu. 1997 m. birželio 21 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje arkivyskupas metropolitas A.J.Bačkis, asistuojant vyskupams S.Tamkevičiui, SJ, ir J.Tunaičiui, konsekravo vyskupu. Telšių vyskupijai vadovauja nuo 2002 m. sausio 5 d.

Gausi Dievo malonė tegul lydi garbiuosius sukaktuvininkus jų gražiame ir kilniame pašaukime dar ilgus metus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija