Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Žolinės atlaidai

Į bažnyčią eina Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
(kairėje), Krekenavos klebonas
kan. Petras Budriūnas (centre)
ir vyskupas emeritas
Juozas Preikšas (dešinėje)

Krekenava. Šviežiai perdažytu stogu, nuo paradinių durų iki gatvės trinkelėmis grįstu taku bei kitais pasipuošimais Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia sutiko Žolinę. Tokie atlaidai – tarsi slenkstis tarp vasaros ir rudens. Šiemet alinanti kaitra nesumažino norinčiųjų juose dalyvauti. Miestelio centrą ir gatves greta jo užpildė automobiliai.

Su tikinčiaisiais švęsti Žolinės atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Gyvojo rožinio Šveicarijoje vadovas Adolfas Fugelis, kunigai, vienuolės.


Porciunkulės atlaidai

Vyskupas Jonas Kauneckas
mielai fotografavosi
su jaunaisiais iškilmių dalyviais

ANČIŠKIS. Rugpjūčio 5 dieną Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Parapijiečiams tai buvo dviguba šventė, nes po daugelio metų čia buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jį teikė apie dviem dešimtims jaunų žmonių. Kartu su vyskupu atvyko jo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jie aukojo ir Sumos šv. Mišias. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie jaunimo ir daugelio žmonių smukusį tikėjimą, elgesio kultūrą, pageidavo, kad jaunos merginos ir moterys nevaikščiotų nepridengtais pečiais ir plikais pilvais, nes tai nepadoru.


Panevėžio dekanate

Giesmės girioje

Vyskupą Joną Kaunecką
sutiko su juodos duonos kepalu

BIKIŠKIAI. Žaliojoje girioje, už kelių kilometrų nuo Geležių gyvenvietės, stovi Bikiškių koplyčia. Rugpjūčio 4 dieną čia vyko Kristaus Atsimainymo atlaidai. Švęsti jų atvyko ne tik Geležių parapijos, bet ir iš šios vietovės kilę, tačiau kitur gyvenantys žmonės. Aplink koplyčią yra kapinės, todėl kai kam pasitaikė gera proga tuo pačiu atvykimu patvarkyti juos, mintimis pabūti su amžinajam poilsiui atgulusiais artimaisiais.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
paveikslo kelionė

Nuo vasario pradžios po Kauno arkivyskupijos parapijas keliaujanti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija šiuo metu lankosi Raseinių dekanate. Jos maršrutas šio dekanato parapijose buvo toks: Raseiniai – Alėjai – Pašaltuonys – Kalnujai – Viduklė – Paupys – Lyduvėnai – Žaiginys – Vosiliškis – Ariogala – Lesčiai – Paliepiai – Betygala – Ugioniai – Girkalnis – Milašaičiai – Butkiškė. Šiandien supažindiname su paveikslo pagerbimo iškilmėmis dvejose dekanato parapijose.

Jaunieji Ariogalos parapijiečiai
su mažomis Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo kopijomis,
kurias gavo dovanų iš klebono
už aktyvią veiklą bažnyčioje
Kun. Gintauto JANKAUSKO nuotraukos

Ariogala. Liepos 22 dieną, prieš vidurdienį, Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslas pasiekė 33-iąją piligriminės kelionės vietą – Ariogalą. 

Šiam įvykiui buvo ruoštasi labai aktyviai: suburta pasirengimo grupė, parapijos interneto svetainėje paruoštas naujas skyrelis „Pasirengimas Šiluvos jubiliejui“. Jame yra Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos švenčių ir renginių 2007 metų kalendorius ir Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo apsilankymo Ariogaloje programa. Ši programa buvo išsiuntinėta šeimoms. Skelbimų lentose iškabinti plakatai, kviečiantys į paveikslo sutikimo iškilmę, ir apie 800 šeimų šią informaciją gavo mobiliaisiais telefonais.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Svarbūs renginiai

Šv. Onos atlaidų Sumos
šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo vysk. Juozas Preikšas.
Iš kairės kunigai: Andrius
Vaitkevičius, Viktoras Daujotis
ir Kęstutis Vosylius
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

GRIŠKABŪDIS. Liepos 21 dieną, šeštadienį, šios parapijos Rygiškių kaime kun. Vytautas Užkuraitis pašventino stogastulpį čia gimusiam garsiam XIX amžiaus Sūduvos švietėjui kun. Antanui Tatarei. Ąžuolą skulptūrai padovanojo Patašinės kaimo gyventojas Jonas Janušaitis, stogastulpį sukūrė ir padovanojo medžio drožėjas Andrius Bieliukas, o saulutę nukalė tautodailininkas Valdas Paukštys.


Prienų dekanate

Per atlaidus prisiminta senos miškakirčių gyvenvietės istorija

Vyskupas Juozas Žemaitis
atvežė Popiežiaus palaiminimą
Balbieriškio gydytojai
Angelei Sidaravičienei.
Dešinėje – klebonas
g. kan. Robertas Bruzga

Balbieriškis. Prieš 505 metus Birštono girioje, trijų upių (Nemuno, Peršėkės ir Ringio) santakoje, buvo įkurta miškakirčių ir sielininkų gyvenvietė – Balbieriškis. Šiemet per didžiuosius Šv. Magdalenos atlaidus buvo paminėta ši miestelio sukaktis. Į šventę sugužėjo tūkstančiai kraštiečių ir svečių. Kunigas Steponas Žiūkas atvyko iš Bostono (JAV). Už Atlanto gimęs, ten mokslus baigęs kunigas žinojo, jog jo prosenelė kilusi iš Balbieriškio. Atlaidų metu kun. S.Žiūkas susipažino su pedagogų Irenos ir Alfonso Žiūkų šeima ir išsiaiškino esantys giminės. Be to, Žiūkų dukra Loreta išvykusi į JAV ir lanko Bostono lietuvių bažnyčią, kurioje klebonu darbuojasi kun. S.Žiūkas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Paminėjo Švč. Mergelę Mariją Škaplierinę

Upynos bažnyčioje besiburiančio
jaunimo choras. Priekyje –
vadovė Renata Beišytė

UPYNA. Tarp visų svarbių katalikiškų švenčių, ne mažiau garbingas yra ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paminėjimas. Lietuvos katalikų kalendoriuje „Šventųjų gyvenimai“ randame, kad liepos 16-ąją minima Švč. Mergelė Marija Škaplierinė. Apie ją yra pasakojama, kad visai netoli Nazareto, šalia Karmelio kalno, ten gyvenę vienuoliai savo vienuolišką gyvenimą buvo paskyrę Švč. Mergelės Marijos garbinimui. Tačiau juos užpuolė tuometiniai priešai saracėnai, kurie neapkentė vienuolių ir juos visus iš vienuolyno išvijo. Nemaža dalis šių vienuolių atsiskyrėlių atvyko į Europą. Su jais buvo ir 32 metų Simonas, vadinamas Stoku.


Parapijoje – tvirto tikėjimo liudijimas

Vyskupas Jonas Boruta, SJ,
teikia Sutvirtinimo sakramentą.
Kairėje – Šilalės parapijos klebonas
dekanas kun. Stasys Toleikis

Šilalė. Birželio ir liepos mėnesiais Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje ir šalia jos, tik pašventinimo belaukiančiuose klebono dekano kun. Stasio Toleikio iniciatyva iš pagrindų renovuotuose namuose, buvo galima išvysti daug vaikų ir jaunimo. Mat tuose jaukiuose Šilalės parapijos namuose vyko galutinis vaikų pasirengimas Pirmajai Komunijai, o jau gerokai ūgtelėję berniukai ir mergaitės ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui. Ne tik sekmadieniais, bet ir dažną paprastą vakarą vaikai ir jaunimas skubėdavo į šv. Mišias. Nemaža dalis mergaičių šv. Mišių metu adoruodavo, o berniukai atlikdavo ministrantų pareigas. Būdavo ir tokių, kurie savo gražiu giedojimu talkindavo jaunimo chorui, vadovaujamam Arvydo Ekčio. Kadangi vaikų, priimančių Pirmąją Komuniją, buvo labai daug, todėl ši graži ir įspūdinga šventė vyko net du sekmadienius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija