Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
paveikslo kelionė

Nuo vasario pradžios po Kauno arkivyskupijos parapijas keliaujanti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija šiuo metu lankosi Raseinių dekanate. Jos maršrutas šio dekanato parapijose buvo toks: Raseiniai – Alėjai – Pašaltuonys – Kalnujai – Viduklė – Paupys – Lyduvėnai – Žaiginys – Vosiliškis – Ariogala – Lesčiai – Paliepiai – Betygala – Ugioniai – Girkalnis – Milašaičiai – Butkiškė. Šiandien supažindiname su paveikslo pagerbimo iškilmėmis dvejose dekanato parapijose.

Jaunieji Ariogalos parapijiečiai
su mažomis Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo kopijomis,
kurias gavo dovanų iš klebono
už aktyvią veiklą bažnyčioje
Kun. Gintauto JANKAUSKO nuotraukos

Klebonas kun. Gintautas
Jankauskas (dešinėje) perduoda
paveikslą lydinčią knygą

Paveikslą lydinčioje knygoje
pasirašo Lesčių parapijos tikintieji

Paveikslą pasitinka
Lesčių parapijos žmonės

Kun. Gintautas Jankauskas
pašventino naujai pastatytą
koplytstulpį šalia Lesčių bažnyčios

Ariogala. Liepos 22 dieną, prieš vidurdienį, Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslas pasiekė 33-iąją piligriminės kelionės vietą – Ariogalą. 

Šiam įvykiui buvo ruoštasi labai aktyviai: suburta pasirengimo grupė, parapijos interneto svetainėje paruoštas naujas skyrelis „Pasirengimas Šiluvos jubiliejui“. Jame yra Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos švenčių ir renginių 2007 metų kalendorius ir Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo apsilankymo Ariogaloje programa. Ši programa buvo išsiuntinėta šeimoms. Skelbimų lentose iškabinti plakatai, kviečiantys į paveikslo sutikimo iškilmę, ir apie 800 šeimų šią informaciją gavo mobiliaisiais telefonais.

Laukiant paveikslo Žemaičių plento ir Taurupio gatvių sankryžoje, rikiavosi iškilminga procesija, būriavosi šventiškai nusiteikę parapijiečiai. Tą dieną danguje švietė skaisti saulė, ore tvyrojo ramybė, tarsi pabrėždama šio įvykio svarbą ir dvasingumą.

Netrukus iškilminga procesija su Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslu ir bažnytinėmis vėliavomis pajudėjo Taurupio gatve. Joje dalyvavo Ariogalos pastoracinės tarybos, sinodinės grupės nariai ir labai gausiai susirinkę parapijiečiai. Šventinį iškilmių džiaugsmą pajuto ir svečiai: Seimo narys Gintautas Mykolaitis, Raseinių rajono savivaldybės meras Kęstutis Skamarakas, šios savivaldybės narys Antanas Vizbaras ir kiti. Vadovaujant Ariogalos parapijos choristams, procesijos metu buvo giedamos Švč. M.Marijai skirtos giesmės. Per išpuoštą gėlėmis šventorių, skambant varpams, paveikslas buvo iškilmingai įneštas į bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo altoriaus iš anksto parengtoje vietoje.

Paveikslo apsilankymo proga Sumą aukojo klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Per pamokslą jis papasakojo apie Šiluvą, Švč. M.Marijos paveikslo kilmę, jo meninį įtaigumą. Klebonas sakė: „Dauguma apie Šiluvą rašiusių autorių samprotauja, kad šis paveikslas veikiausiai atrastas po Marijos apsireiškimo iš žemės iškastoje skrynioje su vadinamuoju Šiluvos bažnyčios lobiu. Ten jis neva buvęs paslėptas, Šiluvoje įsigalėjus kalvinams ir sunykus katalikų bažnyčiai. Ši paveikslo kilmės hipotezė atrodo gana įtikima, paaiškinanti kai kuriuos sunkiai suprantamus arba nežinomus dalykus, pavyzdžiui, kaip taip greitai šis paveikslas išgarsėjo. Taip pat šia istorija Dievo Motinos paveikslas vykusiai susiejamas su Marijos apsireiškimu“. Pamokslo pabaigoje klebonas kvietė visus šiomis dienomis aktyviai dalyvauti bažnyčioje liturginėse apeigose.

Prasidėjus Aukos liturgijai, Raseinių rajono savivaldybės atstovai įteikė Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai dovaną – baltą arnotą su Šiluvos Švč. M.Marijos atributika. Po šv. Mišių aukos jis buvo pašventintas. Vadovaujami Ariogalos vidurinės mokyklos tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės, Švč. M.Marijos garbei moksleiviai pagiedojo giesmių. Šv. arkangelo Mykolo parapijos pasirengimo Švč. M.Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui grupės narys Antanas Kišonas perskaitė savo sukurtas Švč. M.Marijai eiles. Iškilmių pabaigoje visi pagal Maironio žodžius sugiedojo giesmę „Lietuva brangi“.

Nuo liepos 23 iki rugpjūčio 5 dienos kasdien su nedidele vidurdienio pertrauka buvo kalbamas rožinis, giedama Mergelės Marijos litanija, vyko Švč. Sakramento adoracija. Vakarais šv. Mišių metu buvo sakomi mariologiniai pamokslai ir kiekvieną dieną meldžiamasi skirtinga intencija, o Švč. Sakramento adoracijoje aktyviai dalyvavo parapijos jaunimas. Per dvi savaites Dievo Motinos paveikslą aplankė daugybė žmonių.

Lesčiai. Dievo Apvaizdos parapijos žmonės labai laukė liepos 28 dienos. Jau iš anksto klebonas per šv. Mišias paskelbė apie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo atvykimą.

 Ant kalnelio, prie ryškiai geltona spalva švytinčios Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčios, laukė jaunų ir pagyvenusių žmonių būrys. 13.30 val. iš Ariogalos parapijos Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslą atlydėjo grupelė parapijos jaunimo.

 „Mums, tikintiesiems, visai nesvarbu, ar atvežtas paveikslas originalas ar reprodukcija. Mes žiūrime į Švč. M.Marijos atvaizdą kaip į gyvą stebuklą su meile ir viltimi, dažnai prašydami globos ir užtarimo. Tuomet lengviau išgyvename savo skausmus ir nesėkmes. Kai nebėra vilties, kartais ir visai netikintis žmogus šaukiasi Švč. M.Marijos globos ir pagalbos“, – kalbėjo paveikslą išvydę Lesčių parapijos tikintieji. Susirinkusiųjų veiduose buvo matyti jaudulys ir nerimas. Visi norėjo kuo gražiau ir iškilmingiau pažymėti šį įvykį. Giedant Švč. M.Marijai skirtas giesmes, paveikslas buvo iškilmingai įneštas į bažnyčią ir pastatytas prie baltomis lelijomis išpuošto Švč. M.Marijos altoriaus.

Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios už parapiją, prašant Švč. M.Marijos globos ir užtarimo pas Dievą. Per pamokslą kun. G.Jankauskas papasakojo apie Šiluvą, Švč. M.Marijos paveikslo kilmę ir istoriją. Po šv. Mišių aukos prie išstatyto Švč. Sakramento visi susirinkusieji giedojo Švč. M.Marijos litaniją.

Liepos 29 dieną, 13 val., Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčioje prasidėjo Šv. Ignaco atlaidai. Prieš šv. Mišias Raseinių rajono savivaldybės meras Kęstutis Skamarakas kartu su šios savivaldybės nariu Antanu Vizbaru Lesčių bažnyčiai padovanojo baltą arnotą su Šiluvos Dievo Motinos atributika. Atlaidus vedė Butkiškės klebonas kun. Žygintas Veselka.

Po šv. Mišių aukos iškilminga procesija tikintieji patraukė naujai pastatyto koplytstulpio link, kurį kun. G.Jankauskas pašventino. Iškilmių pabaigoje prie koplytstulpio visi sugiedojo giesmę „Marija, Marija“.

Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia stovi ant kalvelės, apsupta kapų. Bažnyčia pastatyta 1826 metais. Ją pastatė Kotryna Remerienė ir Jonas Remeris.

Šiuo metu parapijoje gyvena apie 200 tikinčiųjų. Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčią jau penkerius metus aptarnauja Ariogalos klebonas kun. G.Jankauskas. Parapijiečiams jis ne tik kunigas, bet ir psichologas bei globėjas. Nuolat ir šiltai bendraujantis kun. G.Jankauskas moko tikinčiuosius mylėti Dievą, artimą, neretai paguodžia, pataria tiek asmeniniuose, tiek ir visuomeniniuose reikaluose. Daug dėmesio skiria ir Lesčių šventovės tvarkymui.

Iš lauko pusės buvo perdažyta ir sutvarkyta bažnyčia bei varpinė. Iš vidaus pusės nudažytos bažnyčios lubos, naujai sutvarkyta zakristija. Pakeisti paradiniai laiptai, vedantys į bažnyčią. Dievo namų šventoriuje naujai perdažyta Švč. M.Marijos statula ir šalia jos esantis senas kryžius. Perdažytas ir prie bažnyčios esantis kryžius. Šiluvos Dievo Motinos Švč. M.Marijos paveikslo apsilankymo proga ant kalvelės, šalia seno Žemaičių plento, pastatytas naujas koplytstulpis. Jis iškilo prie kelio, vedančio bažnyčios link.

K.G.J.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija