Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Paminėjo Švč. Mergelę Mariją Škaplierinę

Upynos bažnyčioje besiburiančio
jaunimo choras. Priekyje –
vadovė Renata Beišytė

Homiliją upyniškiams sako
kun. Algirdas Lukšas

Šv. Mišias aukoja klebonas
kun. Antanas Gutkauskas

UPYNA. Tarp visų svarbių katalikiškų švenčių, ne mažiau garbingas yra ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paminėjimas. Lietuvos katalikų kalendoriuje „Šventųjų gyvenimai“ randame, kad liepos 16-ąją minima Švč. Mergelė Marija Škaplierinė. Apie ją yra pasakojama, kad visai netoli Nazareto, šalia Karmelio kalno, ten gyvenę vienuoliai savo vienuolišką gyvenimą buvo paskyrę Švč. Mergelės Marijos garbinimui. Tačiau juos užpuolė tuometiniai priešai saracėnai, kurie neapkentė vienuolių ir juos visus iš vienuolyno išvijo. Nemaža dalis šių vienuolių atsiskyrėlių atvyko į Europą. Su jais buvo ir 32 metų Simonas, vadinamas Stoku. Jis mėgo atsiskyrėlio gyvenimą ir gyveno storo, išpuvusio medžio drevėje. Pagaliau išblaškytiems vienuoliams vėl susibūrus ir dar šiek tiek pagausėjus jų gretoms, 1245 metais Anglijoje, Aylesforde, įvyko karmelitų visuotinė kapitula, kurioje Simonas, vadinamas Stoku, buvo išrinktas karmelitų vienuolijos vadovu. Tačiau ir Anglijoje karmelitai buvo persekiojami. Tada Simonas itin karšta malda kreipėsi į Švč. Mergelę Mariją, melsdamas Dievo Motinos užtarimo bei pagalbos. Ir štai 1251 m. liepos 16 d. karmelitų vienuolyne Kembridže Simonui apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri jam įteikė škaplierius, kaip jos globos ženklą, pridurdama, jog tas, kas nešios škaplierius – gaus atsivertimo malonę ir nepražus. Švč. M.Marijos Škaplierinės šventė karmelitų ordine pradėta švęsti nuo 1376 metų. Popiežius Sikstas V šią šventę 1587-aisiais patvirtino tik karmelitų ordinui, o visoje Katalikų Bažnyčioje ji įvesta nuo 1726 metų. Ir tik per paskutinę liturgijos reformą ši šventė panaikinta, o paliktas vien tik jos paminėjimas.

Net aštuonios Lietuvos bažnyčios turi Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės titulą. Jose, kaip, pavyzdžiui, Kernavėje, Linkuvoje, Druskininkuose ir kitose bažnyčiose, vyksta Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Škaplierinę pamini ir kai kurios kitos, šio titulo neturinčios Lietuvos bažnyčios. Dažniausiai liepos 16-oji yra nukeliama į sekmadienį, kad kuo daugiau tikinčiųjų galėtų paminėti Škaplierinę. O ji tikintiesiems yra brangi tuo, kad su Pirmąja Komunija yra pašventinami ir ant kaklo uždedami Švč. Mergelės Marijos kadaise Simonui perduoti škaplieriai. Ypač škaplierius gerbia ir juos ant kaklo nešioja arba prie marškinių turi prisisegę tos pačios paskirties metalinį medalikėlį vyresniosios kartos tikintieji. Ir dabar kunigai vaikams, priėmusiems Pirmąją Komuniją, pašventina ir uždeda ant kaklo kadaise Švč. M.Marijos duotą jos globos ženklą.

Liepos 15-ąją, sekmadienį, Švč. Mergelė Marija Škaplierinė buvo paminėta ir Šilalės dekanato Upynos Švč. Mergelės Vardo bažnyčioje, vadovaujamoje klebono kun. Antano Gutkausko. Kad Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paminėjimas būtų įspūdingesnis, klebonas kun. A.Gutkauskas į svečius pasikvietė kadaise Upynoje dirbusį, dabar Klaipėdoje, Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje dirbantį kunigą, religijos mokslų magistrą Algirdą Lukšą. Į Upynos bažnyčią susirinko daug tikinčiųjų. Tarp jų iš po marškinių su ant kaklų kyšančiais škaplieriais matėsi ir Upynos parapijos vaikų, šį birželio mėnesį priėmusių Pirmąją Komuniją ir gavusių iš savo klebono kun. A.Gutkausko pašventintus škaplierius. Tad nenuostabu, kad Škaplierinės paminėjimas Upynoje virto gražia ir iškilminga atlaidų švente. Kun. A.Lukšas iš Klaipėdos tą šventadienį klebono kun. A.Gutkausko aukotoje Votyvoje pasakė turiningą homiliją apie žmogaus baimę netekti materialių dalykų, apleidžiant ir pamirštant dvasinius dalykus.

To šventadienio Sumą, pagerbiant Švč. Mergelę Mariją Škaplierinę, aukojo minėtas kun. A.Lukšas, kuris upyniškiams padovanojo dar vieną homiliją apie patarnavimą savo artimui. Ta proga aplink bažnyčią vyko iškilminga procesija.

Šioje Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės pagerbimo šventėje Votyvos metu giedojo šios bažnyčios vargonininkės Renatos Beišytės buriamas jaunimo choras. Į jį stengiamasi įtraukti ir tuos, kurie nedrįsta giedoti, bet gali. Tą sekmadienį giedojo netgi buvę abiturientai. Pasak vargonininkės R.Beišytės, drauge su šios bažnyčios klebonu kun. A.Gutkausku bus stengiamasi suburti didelį jaunimo chorą. Beje, jaunimas įsitraukė į suaugusiųjų chorą ir Sumos metu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija