Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėtas partizanų atminimas

Gintaras Lučinskas,

Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Kun. S.Stankevičius šventina
paminklinį atminimo ženklą

Rugpjūčio 26 dieną Alovėje paminėtos Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio vilko tėvūnijos partizanų Vlado Gavelio – Banado (g.1924, Daugų vls. Melnytėlės k.), Danieliaus Dabravolsko – Žvalgo (g.1923, Daugų vls. Kančėnų k.) ir Broniaus Paulausko – Klevo (g.1928, Daugų vls. Daugų k.) žūties 59-osios metinės. Prieš kelerius metus laisvės kovų dalyvio poeto Boleslovo Mačionio broliui vilniečiui Vytautui kilo sumanymas įamžinti nuolatinius ar laikinus prieškarinio Alytaus apskrities Daugų valsčiaus gyventojus – partizanus, kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Praėjusiais metais buvo atnaujintas ir išplėstas partizanų memorialas Daugų kapinėse.


Atstatytas kryžius tremtiniams atminti

Klebonas kun. Algis Vaickūnas
pašventino kryžių ir palaimino
susirinkusius žmones

Rugpjūčio 19 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos bažnyčioje, kurias už visus marcinkoniškius bei jų artimuosius aukojo parapijos klebonas kun. Algis Vaickūnas, buvę tremtiniai būriavosi šalia geležinkelio stoties naujai pastatyto kryžiaus. Anksčiau čia stovėjusį kryžių šį pavasarį išgriovė vėtra.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija