Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šimtmetis

Viename iš bažnyčios jubiliejaus
renginių. Iš kairės: Palangos
klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis, Palangos miesto meras
Remigijus Alvydas Kirstukas,
architektas Laimutis Mardosas
ir Lietuvos dailės muziejaus
direktorius Romualdas Budrys bei kiti
Gedimino GRIŠKEVIČIAUS nuotrauka

Palanga. Šiais metais sukanka šimtas metų nuo Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatymo. Šiam gražiam jubiliejui paminėti rugpjūčio 17 dieną buvo surengta mokslinė konferencija „Palanga Žemaičių vyskupijos istorijos kontekste“. Konferencijoje savo išsamius mokslinius pranešimus skaitė Telšių vyskupas dr. J.Boruta, SJ, kun. doc. teol. dr. A.Ramonas, prof. V.Žulkus, dr. V.Vaivada, E.Miltakis. Konferencijos metu Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, tapybos restauratorė Janina Bilotienė, restauravimo technologas Rapolas Vedrickas, tapybos restauratorius Algimantas Vaineikis pasidalijo savo įžvalgomis apie Palangos Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus XVII amžiaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ tyrimą ir atliktą restauravimą Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre. Konferencijos dalyviams ir Palangos miesto visuomenei tą dieną buvo pristatyta knyga „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“. Apie šią knygą kalbėjo Palangos parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, Palangos miesto meras Remigijus Alvydas Kirstukas, leidinio sudarytoja ir leidybos vadovė Danutė Mukienė, istorikė Audra Lukauskytė. Po mokslinės konferencijos pasisakymų ir diskusijų vyko sakralinės muzikos koncertas „Ave Maria“.

Rugpjūčio 19 dieną Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje iškilmingai vyko tradiciniai Šv. Roko atlaidai, kurie vainikavo bažnyčios šimtmečiui skirtus renginius. Prieš pagrindines iškilmingas 12 val. šv. Mišias Telšių vyskupas J.Boruta atidengė ir pašventino bažnyčios šimtmečio jubiliejui skirtą lentą. Sumos šv. Mišias koncelebravo apaštalinis nuncijus arkiv. dr. P.S.Zurbriggenas, Vilkaviškio vyskupas emeritas J.Žemaitis, MIC, didelis būrys į iškilmes atvykusių kunigų, koncelebracijai vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J.Boruta. Per šv. Mišias giedojo Palangos, Salantų, Gargždų ir Kretingos parapijų chorai. Šv. Mišių pradžioje į daugiatūkstantinę tikinčiųjų minią kreipėsi apaštalinis nuncijus, kuris popiežiaus Benedikto XVI vardu pasveikino Telšių vyskupą ir Palangos dekaną bei kleboną ir parapijos bendruomenę su bažnyčios šimtmečio jubiliejumi. Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas susirinkusiesiems aiškino apie žodžio „bažnyčia“ kilmę. Ganytojas kalbėjo apie būtinybę suvokti, jog bažnyčios pastatas, kuriame Viešpats dalija savo malones čia susirenkantiems tikintiesiems, yra svarbus ir būtinas parapijos gyvenime, tačiau dar svarbiau – statyti gyvąją Bažnyčią, sudarytą iš gyvųjų akmenų, t. y. iš tikinčiųjų širdžių. Tokia bendruomenė turi auginti gyvąją Bažnyčią, kurioje kiekvienas asmuo galėtų surasti gyvenimo kryptį ir Dievo malonių bei meilės patirtį. Ši misija yra patikėta bendruomenei, į kurią Dievas surenka Jo mokslo besilaikančius žmones, kurie skelbia pasauliui tikrąją tiesą ir liudija Kristaus meilę ir Jo mokslo šviesą. Vyskupas linkėjo Palangos parapijos bendruomenei augti ir stiprėti, kad joje kiekvienas tikintysis galėtų išgyventi Kristaus artumą ir pajėgtų sekti Kristumi.

Po šv. Mišių aplink šimtametę Palangos bažnyčią vyko eucharistinė procesija, vėliau už visas patirtas malones tikintieji giedojo padėkos Dievui himną „Tave, Dieve, garbinam...“ Pasibaigus iškilmingoms pamaldoms sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupas emeritas J.Žemaitis, MIC, o visiems, šimtmečio šventę padėjusiems organizuoti, atvykusiems svečiams, vyskupams ir kunigams, valdžios atstovams nuoširdų padėkos žodį tarė šimtametės Palangos bažnyčios klebonas dekanas kan. dr. A.Genutis. Jo padėką vainikavo skambus chorų giedamas „Ilgiausių metų“.

Svečiai neskubėjo skirstytis į savo namus, o rinkosi į šventinę agapę, po kurios Palangos bažnyčioje dar vyko sakralinės muzikos valanda. Gausiai susirinkusiems žmonėms įvairių autorių iš įvairių laikotarpių giesmes giedojo prof. V.Noreika.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija