Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šilalės dekanate

Kristaus Atsimainymo šventė

Gieda Gargždų Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios didysis choras,
vadovaujamas Petro Katauskio

Maldininkams kalba
Airijos lietuvių sielovados kapelionas
kun. Egidijus Arnašius

Požerės Kristaus Atsimainymo
bažnyčioje atlaidų sekmadienis
prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis.
Jas aukojo kun. administratorius
Pranas Bartasūnas (viduryje),
talkino (kairėje) kun. Antanas
Saunorius. Dešinėje – kunigams
patarnaujantis Telšių vyskupo
Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarijos klierikas Donatas Grigalis

POŽERĖ. Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo švenčiami jos tituliniai atlaidai. Parapiją aptarnaujantis Laukuvos administratorius kun. Pranas Bartasūnas, pasitelkęs pagalbininkų, kruopščiai pasirengė šiai šventei: išpuošė, išdabino bažnytėlę, pasirūpino gėlėmis ir vainikais, sutvarkė bei pagražino šventoriaus aplinką. Laukuvos seniūnija, vadovaujama seniūno Stasio Skalausko, pasirūpino lauko suolais, kad senyvo amžiaus žmonėms būtų kur prisėsti.

Jau iš pat ryto į Votyvos šv. Mišias suplaukė daug tikinčiųjų. Jas aukojo kun. P.Bartasūnas, talkinant kun. Antanui Saunoriui. Šventovės skliautus drebino Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Sumos didysis choras, vadovaujamas Petro Katauskio. Jame gieda apie šešiasdešimt choristų, jau parodžiusių savo sugebėjimus Kaune, Vilniuje, Šiluvoje, Palangoje ir kitur. Šis choras labai pagyvino Kristaus Atsimainymo atlaidus. Be to, į juos atvyko Airijos lietuvių sielovados kapelionas kun. Egidijus Arnašius, kuris klausė išpažinčių, per Votyvos šv. Mišias pasakė turiningą homiliją, susietą su to sekmadienio Evangelija, žmonių tikėjimu, morale ir pan.

Iškilmingos Kristaus Atsimainymo Sumos šv. Mišios prasidėjo pusiaudienį. Jos vyko šventoriuje, prie tam reikalui gražiai įrengto ir papuošto lauko altoriaus. Jas aukojo Telšių vyskupo sekretorius kan. Remigijus Saunorius kartu su kunigu iš Airijos E.Arnašiumi. Ir čia, šventoriuje, itin darniai ir gražiai skambėjo Gargždų parapijos choro giedamos giesmės. Kun. E.Arnašius gausiai susirinkusiems atlaidų dalyviams padovanojo dar vieną homiliją, taip pat susietą su nūdienos gyvenimo, santykių šeimose bei gilesnio žmonių tikėjimo problemomis.

Atlaidų Sumos šv. Mišios baigėsi iškilminga procesija, kurioje dalyvavo didžiulis pulkas baltai pasipuošusių adorančių. Džiugu, kad šiuose atlaiduose dalyvavo daug jaunimo ir vaikų.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija