Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Katalikiškas solidarumas su Peru žemės drebėjimo aukomis

Mindaugas BUIKA

Gamtos stichija nepagailėjo
bažnyčios

Sugriauto Pisko miesto kunigas
Markas Martidesas skirsto
parapijoms gautą „Caritas“ paramą

Iš griuvėsių ištrauktai moteriai
suteikiama pirmoji pagalba

Pirmosiomis dienomis po žemės
drebėjimo buvo jaučiamas
geriamo vandens stygius

Sugriautų namų šeimos
buvo priverstos laikinai
apsigyventi palapinėse

Tūkstančiai Peru gyventojų
dalyvavo pamaldose
už žuvusiuosius

Perduotas Popiežiaus paguodos liudijimas

Aukodamas šv. Mišias, kuriose dalyvavo tūkstančiai Lotynų Amerikos šalies Peru gyventojų, prieš kelias dienas patyrusių įvykusio didžiulio žemės drebėjimo pasekmes, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė perdavė jiems popiežiaus Benedikto XVI „sveikinimą, solidarumo pareiškimą ir palaiminimą“. Pamaldos gamtos stichijos apgriautame Ikos mieste vyko aikštėje prie garsiosios Lureno šventovės, kuri per žemės drebėjimą, siekusį beveik 8 balus pagal Richterio skalę, buvo gerokai apgriauta, tačiau stebuklingasis Lureno Viešpaties paveikslas liko nepaliestas.

Gigantiškame paveiksle pavaizduotas nukryžiuotas Kristus su šalia klūpančia Švč. Mergele Marija ir Viešpaties kojas apkabinusia Marija Magdaliete. Kardinolas T.Bertonė, šv. Mišias koncelebravęs kartu su šalies sostinės arkivyskupu kardinolu Chuanu Luisu Siprianiu Tornu, Peru vyskupų konferencijos pirmininku Truchiljo, arkivyskupu Migeliu Hektoru Kabrechozu Vidarte, apaštališkuoju nunciju arkivyskupu Kinu Pasigalu, savo homilijoje sakė, jog tai, kad stebuklingasis paveikslas liko sveikas, primena, jog „Viešpats jūsų neapleido. Jis yra tarp jūsų. Viešpats nori likti su jumis ir jus lydėti“ visuose patyrimuose.

Per rugpjūčio 15 dieną vykusį žemės drebėjimą, kurio epicentras buvo po jūros dugnu, maždaug 40 kilometrų gylyje, priešais Peru pietinės pakrantės Pisko miestą, žuvo apie 600 žmonių ir bent 10 tūkst. patyrė didesnius ir mažesnius sužeidimus. Pisko bei gretimame Ikos mieste buvo sugriauta iki 80 proc. pastatų, todėl dešimtys tūkstančių šeimų liko be pastogės. Sugriautos ir vietinės bažnyčios, kuriose per Žolinės šventės vakarines pamaldas, kurioms baigiantis ir įvyko žemės drebėjimas, dalyvavo nemažos grupės tikinčiųjų. Daugiausia jų žuvo – apie 60, tarp jų ir dvi seserys vienuolės – sugriuvus Pisko Šv. Klemento bažnyčiai, kuri tuo metu buvo pilna, nes vyko mirusiųjų paminėjimo pamaldos. Šv. Mišias aukojęs kunigas kitą dieną buvo surastas gyvas po altoriaus griuvėsiais, kas, vietos tikinčiųjų nuomone, reiškė dar vieną stebuklą.

Kardinolas T.Bertonė Ikos vyskupui Gvidui Brenai Lopesui perdavė ne tik sveikinimus ir paguodos liudijimą, bet ir 200 tūkst. dolerių auką paramos darbams. Vatikano valstybės sekretorius taip pat atgabeno ir Italijos vyskupų konferencijos vieno milijono eurų auką. Pastarosiomis dienomis popiežiui Benediktui XVI kelis kartus bendrosiose audiencijose pareiškus savo artumą nelaimės ištiktai „brangiajai periečių tautai“ ir paraginus katalikus bei visus geros valios žmones padėti nukentėjusiems „vadovaujantis krikščioniškos artimo meilės ir solidarumo dvasia“, konkrečiomis paramos akcijomis atsiliepė „Caritas Internationalis“, „Kirche in Not“, kitos tarptautinės šalpos organizacijos bei nacionaliniai episkopatai.

Tarptautinė „Caritas“ paramos akcija

Štai tarptautinė „Caritas“ konfederacija kreipėsi į pagrindinės katalikiškos paramos organizacijos nacionalines struktūras dėl 11 milijonų dolerių pagalbos Peru žemės drebėjimo aukoms projekto realizavimo. „Caritas Internationalis“ vadovas Honduro sostinės Tegusigalpos arkivyskupas kardinolas Oskaras Andresas Rodrigesas Maradiaga sakė, jog tikisi „visų „Caritas“ konfederacijos narių dosnumo siekiant užtikrinti, kad Peru „Caritas“ gautų būtinus resursus padėti labiausiai nukentėjusiems toje šalyje“. Jis taip pat pabrėžė, kad maldoje vienijasi su Peru gyventojais šiuo nelengvu išbandymų laikotarpiu.

Kaip ir reikėjo tikėtis, pirmosios į šį paraginimą atsiliepė gretimų Lotynų Amerikos šalių katalikų bendruomenės, taip pat artimai su jomis susijusi Ispanijos ir Jungtinių Valstijų Bažnyčia. Štai Čilės „Caritas“ savo pareiškime paragino visas Bažnyčios solidarumo institucijas skubos tvarka aktyvizuoti savo veiklą renkant pinigines aukas ir kitas gėrybes, kurios bus siunčiamos nukentėjusiems žmonėms per Peru vyskupų konferenciją ir vietos „Caritas“. Šis čiliečių katalikų spartus solidarumo patvirtinimas tuo reikšmingesnis, nes vyko tuo metu, kai Peru ir Čilės vyriausybės gan aštriai konfliktavo dėl teritorinių vandenų pasidalijimo.

„Tai puikus ženklas, – sakė Čilės „Caritas“ generalinis direktorius monsinjoras Chuanas Luizar Izernas. – Konfliktus reikia spręsti abiejų šalių dialogu, bet yra reikalų, kurie svarbesni, kaip šis nelaimės atvejis. Tada mes turime elgtis kaip broliai ir seserys, nepaisydami nieko kito“. Čilės vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Kristianas Kontreras Vilaroelis savo pareiškime irgi pakvietė šalies tikinčiuosius bei visus geros valios žmones parodyti meilę, solidarumą savo kaimynams suteikiant jiems nuoširdžią paramą. Vėlesnis šv. Alberto Urtado liturginis minėjimas Čilės Bažnyčioje tradiciškai skelbiamas kaip Solidarumo diena. Ta proga surinktos aukos šiemet nukreipiamos nukentėjusioms nuo žemės drebėjimo Peru šeimoms paremti.

Solidarumo kampanijas taip pat paskelbė Argentinos „Caritas“ ir Meksikos vyskupų konferencija, pareiškusios savo „artumą ir meilę broliams ir sesėms Peru“. Ispanijos „Caritas“, tuoj pat pasirodžius pranešimams apie niokojantį žemės drebėjimą, išsiuntė 135 tūkst. dolerių paramą, kartu siūlydama ilgalaikę pagalbą atnaujinant bažnytinius pastatus.

Panašią paramos Peru politiką šiomis dienomis vykdo ir Bažnyčia Jungtinėse Valstijose. Pagrindinė šalies karitatyvinė organizacija CRS nukentėjusiems skubiai pasiuntė būtiniausių gėrybių už 100 tūkst. dolerių, o daugelyje JAV diecezijų rugpjūčio 25-26 bei rugsėjo 1-2 dienomis paskelbtos specialios piniginių aukų rinkliavos žemės drebėjimo aukoms.

„Mano širdis ir maldos yra su Peru žmonėmis, su kuriais aš seniai palaikau glaudžius ryšius“, – teigė vienas aktyviausių šios paramos akcijos iniciatorių Vašingtono arkivyskupas Donaldas Viuerlis, rugpjūčio 20 dieną paskelbtame pareiškime. Jis pažymėjo, kad gamtinės stichijos tragedija ypač sujaudino JAV katalikų bendruomenes, nes šalyje gyvena daug imigrantų iš Peru.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija