Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių seminarija pradėjo mokslo metus

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Telšių vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos
klierikai

Klierikai kasmėnesiniuose atlaiduose
Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

Švč. Sakramento adoracijoje

Kalvarijos kelio ėjimas

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Telšių vyskupijos licėjus naujuosius studijų metus pradėjo Žemaičių Kalvarijos šventovėje. Rugsėjo 3 dieną joje vyko kasmėnesiniai atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Telšių dekanato tikintiesiems.

Pagrindinių 12 val. šv. Mišių, kurias aukojo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Vygintas Gudeliūnas, prefektas kun. Viktoras Ačas, dvasios tėvas mons. Steponas Brazdeikis, licėjaus direktorius kun. Saulius Tamošaitis, Telšių vyskupo generalvikaras prel. Juozas Šiurys, kancleris kan. Remigijus Saunorius ir kiti kunigai dėstytojai, koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos didysis Sumos choras, o su gausiu tikinčiųjų būriu kartu meldėsi 23 Seminarijos ir keturi Propedeutinio kurso klierikai, taip pat 11 Telšių licėjaus auklėtinių. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino į šventovę susirinkusius maldininkus ir seminarijos vadovus, dėstytojus bei klierikus, kvietė visus melstis už būsimuosius kunigus ir jų auklėtojus bei už naujus pašaukimus į kunigystę.

Kan. V.Gudeliūnas pamoksle sakė, jog ieškoti Jėzaus, Juo sekti ir su Juo pasilikti yra kiekvieno pašauktojo uždavinys ir kelias.

Kartais sunku įvardyti, ar pašaukimo kelią pasirenki pats, ar Dievas. Dievo žodis aiškiai įvardija: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių“. Pašaukimo grūdas, pasėtas jauno žmogaus širdyje, yra auginamas daugelį metų.

„Seminarijoje esame suburti tam, kad vis geriau pažintume ir vis labiau pamiltume Kristų, – sakė rektorius, – ir dar daugiau – Jėzuje sutiktume Tėvo veidą, kad taip galėtume dalytis Jo paties gyvenimu. Kristus kviečia ateiti ir sekti paskui Jį. Jį galima atrasti Žodyje, jei su nuolankia ir besimeldžiančia širdimi artinsimės prie jo. Kvietimas, kaip sakė popiežius Paulius VI, turi būti matuojamas atsaku. Pašaukimas gali būti tik laisvas, tai yra spontaniškas, sąmoningas, didžiadvasis ir visiškas atsidavimas“. Pamokslininkas kvietė mokytis iš Švč. M. Marijos išpildyti savo pašaukimą, nes ji tai atliko tobulai ir visą laiką gyveno artimoje vienybėje su Kristumi. Ši sąlyga būtina ir mums visiems.

Po pamokslo visi seminarijos dėstytojai atliko Tikėjimo išpažinimą, po kurio vysk. J.Boruta jiems įteikė kanoninius siuntimus 2007–2008 mokslo metams. Po šv. Mišių Bazilikos viduje buvo giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės. Šią maldą Telšių ganytojas kvietė paskirti už naujus pašaukimus į kunigystę ir už seminarijos klierikus bei jų vadovus, kad jie išpildytų jiems patikėtą misiją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija