Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jei aš tik žvakė, kas tada žvakidė?

A†A mons. jubil. Kleopas Jakaitis (1924–1947–2007)

Monsinjoras jubiliatas Kleopas Jakaitis

Rugpjūčio 31 d. šiauliečiai Katedros šventoriuje smiltimis užbėrė karstą savo ilgamečio klebono, kuris paskubėjo amžinybėn, likus porai mėnesių iki gražaus 60 metų kunigystės jubiliejaus.

Prieš 60 metų, gavęs kunigystės šventimus, K.Jakaitis buvo paskirtas vikaru į Šiaulius ne tik sielovadai, bet ir karo sužalotos bažnyčios – architektūrinio paminklo – atstatymo darbams. Senieji šiauliečiai dar atsimena, kaip jaunasis kunigas dviračiu vežiojo statybines medžiagas. Statybos darbams pasistūmėjus į priekį, 1953 m. buvo atšauktas į Kauno katedrą vikaru, o nuo 1960 m. – Vyskupijos kanclerio pareigoms. Nuo 1965 m. buvo paskirtas Kėdainių šv.Jurgio bažnyčios klebonu, o 1979 m. rudenį pakeitė tuometinį Šiaulių bažnyčios kleboną kun. L.Mažonavičių ir tęsė bažnyčios gražinimo darbus.


Sudužo smėlio laikrodis

1988 m. rugpjūčio 23 d. liaudies
meistras Adomas Ganusauskas,
atstatydamas paminklą, tos dienos
proga iškalė ant paminklo Sukilėlio
portretą, kurį rytojaus dieną
uždengė granitu (pagal projektą).
Tas portretas „tegyveno“ vieną dieną

Tą patį saulėtą rugsėjo 3-čiosios vidudienį, kai vyskupai ir keliasdešimt kunigų Šiauliuose laidojo monsinjorą Kleopą Jakaitį Katedros šventoriuje, Šiaulių Ginkūnų kapinėse tremtiniams skirtoje dalyje buvo laidojamas monsinjoro paslaugus talkininkas – kryždirbys, akmens kalėjas, liaudies skulptorius, Sąjūdžio renginių vėliavnešys, ilgametis Sausio 13-osios draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkas, nelemtai ant bėgių žuvęs Adomas Ganusauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija