Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Pirmąkart šventė Švč. Mergelės Marijos Karalienės atlaidus

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios
Švč. Mergelės Marijos paveikslas

Troškūnai. Rugpjūčio 26 dieną čia pirmą kartą buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Karalienės atlaidai, skirti padidinti žmonių pamaldumui ir pagerbti Dievo Motiną, per kurią gauname įvairių malonių iš Dievo.

Troškūnų Švenčiausios Trejybės bažnyčia nuo seno garsėja stebuklingu XVI a. Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui paprašius, Šventojo Sosto Apaštališkoji Penitenciarija dekretu įvedė atlaidus Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventės intencija (rugpjūčio 22 d.). Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje vyskupas J. Preikšas aukojo šv. Mišias. Maldininkų dvasią giesmėmis kėlė bažnyčios choristai, kuriems talkino atvykę svečiai solistai ir maestro Petras Vyšniauskas.


Vilniaus arkivyskupijoje

Šalčininkų dekanate

Pagerbė klebono mamą

Sūnus kunigas Domas, dukra
Verutė, sūnus Julijus, dukra Marytė
su 100-mečio jubiliejų
švenčiančia mama Magdelena
Jūratės VALANČAUSKIENĖS nuotrauka

DIEVENIŠKĖS. Rugpjūčio 28-ąją, antradienį, Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios neįprasta proga – parapijos klebonas kun. Domas Valančauskas ir kiti susirinkusieji meldėsi už 100-ąsias gimimo metines šventusią kunigo mamą Magdeleną Valančauskienę.

Magdelena Rušinskaitė gimė 1907 metų rugpjūčio 28 dieną Žebrokų kaime, Mosėdžio parapijoje, Magdelenos ir Antano Rušinskų šeimoje. 1928 metais ištekėjo už Domininko Valančausko iš Lyksūdės kaimo, Šačių parapijos. Užaugino tris sūnus ir keturias dukras. Jauniausias sūnus – kunigas Domas 34 metus triūsia Kristaus vynuogyne: šiuo metu klebonauja Dieveniškių parapijoje.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Palydos

Jaunieji Gargždų parapijiečiai:
Donatas (pirmoje eilėje dešinėje)
mokysis antrame kurse, Evaldas
jau baigė Telšių vyskupijos licėjų
ir išvyksta į propedeutinį kursą
Žemaičių Kalvarijoje, Vilius mokysis
licėjaus pirmame kurse

GARGŽDAI. Rugpjūčio 31 dieną, po vakaro šv. Mišių, kurių metu, kaip įprasta, giedoti susirenka ateitininkai, išlydėjome tris mūsų parapijiečius mokytis licėjuje Telšiuose bei propedeutiniame kurse Žemaičių Kalvarijoje. Sėkmės, ištvermės jiems linkėjo parapijos klebonas, vikarai, diakonas. „Išlydėdami į studijas, linkime ryžtingai ir sėkmingai kopti kasmetiniais studijų laipteliais vis aukštyn, vis artyn kunigystės“, – sakė atsisveikindami ateitininkai. Padovanojo po knygą, pažadėjo melstis, kad Dievas laimintų jų pasiryžimą, palydėjo giesmele.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Žolinė ir kunigystės dešimtmetis

Po pamaldų įvykusioje Žolinės
puokščių atrankoje-konkurse
pirmo laipsnio diplomą pelnė
šilališkės Irenos Kononovienės
sukurta puokštė. Kairėje – kunigystės
dešimtmetį šventę dekanas klebonas
kun. Stasys Toleikis. Dešinėje–
LR Seimo narys Zigmantas Balčytis

ŠILALĖ. Rugpjūčio 15-ąją čia įvyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) šventė. Šiųmetė Žolinės šventė dar sutapo ir su Šilalės dekano, parapijos klebono kun. Stasio Toleikio kunigystės dešimtmečiu. Kunigystės kelią pradėjęs nuo diakono Gargžduose, jis jau ketvirtus metus vadovauja Šilalės parapijai. Šilališkiai myli ir gerbia savo kleboną kun. S.Toleikį. Be to, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, jam dar patikėjo ir Šilalės dekano pareigas. Tai vienas jauniausių dekanų Telšių vyskupijoje. Jaunu kunigu buvo pasitikima, ir jis vyskupo pasitikėjimo neapvylė. Todėl tą Žolinės dieną daugelis tikinčiųjų norėjo pagerbti savo mylimą kleboną dekaną.


Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia

TŪBINĖS. Kasmet, rugsėjo pradžioje, čia vyksta didieji Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Ir šiemet, rugsėjo 2-ąją, sekmadienį, į baltomis juostomis, vainikais ir gėlėmis išpuoštą Dievo Apvaizdos bažnyčią, nepabūgęs įkyriai žliaugusio lietaus, suplaukė būrys tikinčiųjų iš atokiausių šios ir aplinkinių parapijų. Netrūko vaikų ir jau gerokai ūgtelėjusio jaunimo. Šią bažnyčią aptarnaujantis šilališkis kunigas Sigitas Valauskis, pasitelkęs savo pagalbininkus, pasirengė, kad Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai vyktų nuoširdžiai meldžiantis, susikaupus ir iškilmingai.


Klaipėdos dekanate

Pagerbė parapijos globėją

Šv. Kazimiero parapijos klebonas
kun. Romualdas Vėlavičius vyskupui
Jonui Borutai pristato sutvirtinamuosius

KLAIPĖDA. Rugpjūčio 26 dieną Šv. Kazimiero bažnyčioje tikintieji rinkosi pagerbti savo parapijos globėją šventąjį Kazimierą ir paminėti relikvijų perkėlimą. Pamokslus atlaiduose sakė Lenkimų parapijos klebonas kun. Darius Povilaitis. Pamokslininkas taikliu žodžiu kalbėjo jaunimui ir kiekvienam kviesdamas neprarasti budrumo per naujuosius mokslo metus ir vengti veidmainystės, dviveidiškumo. Kvietė nebijoti kelti klausimų Dievui, į kuriuos atsakymus padės atrasti malda. Per jaunimo ir vaikų šv. Mišias meldėsi ir palaimino gausiai susirinkusias šeimas. Pagrindinės šv. Mišios baigėsi didžiulė eucharistine procesija aplink parapijos statomą bažnyčią. Sumos šv. Mišioms vadovavo monsinjoras Kęstutis Latoža, šiuo metu studijuojantis Romoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija