Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Klaipėdos dekanate

Pagerbė parapijos globėją

Šv. Kazimiero parapijos klebonas
kun. Romualdas Vėlavičius vyskupui
Jonui Borutai pristato sutvirtinamuosius

KLAIPĖDA. Rugpjūčio 26 dieną Šv. Kazimiero bažnyčioje tikintieji rinkosi pagerbti savo parapijos globėją šventąjį Kazimierą ir paminėti relikvijų perkėlimą. Pamokslus atlaiduose sakė Lenkimų parapijos klebonas kun. Darius Povilaitis. Pamokslininkas taikliu žodžiu kalbėjo jaunimui ir kiekvienam kviesdamas neprarasti budrumo per naujuosius mokslo metus ir vengti veidmainystės, dviveidiškumo. Kvietė nebijoti kelti klausimų Dievui, į kuriuos atsakymus padės atrasti malda. Per jaunimo ir vaikų šv. Mišias meldėsi ir palaimino gausiai susirinkusias šeimas. Pagrindinės šv. Mišios baigėsi didžiulė eucharistine procesija aplink parapijos statomą bažnyčią. Sumos šv. Mišioms vadovavo monsinjoras Kęstutis Latoža, šiuo metu studijuojantis Romoje. Visus susirinkusiuosius džiugino didysis parapijos choras. Pasibaigus šv. Mišių aukai, į tikinčiuosius kreipėsi parapijos klebonas kun. dr. Romualdas Vėlavičius. Jis kvietė nepamiršti savo bažnytėlės, rūpintis ja, mylėti ją, nes artėja didelė šventė – bažnyčios konsekracija ir dar reikia atlikti daug didelių darbų. Taip pat dėkojo kunigams svečiams už nuoširdžius žodžius ir maldą už parapiją, prie klebono žodžių prisidėjo didžiojo choro atstovai, kviesdami svečius nepamiršti šios parapijos, ir dovanojo jiems „Ilgiausių metų“.

Kitą dieną, rugpjūčio 27-ąją, šv. Kazimiero parapijoje buvo didelis sujudimas – parapijos šventė. Gražų pirmadienio vakarą susirinkę jaunieji parapijiečiai, kurie visus metus rengėsi Sutvirtinimo sakramentui, laukė atvykstant Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ. Ganytojas kalbėjo apie kasdienę maldą, sekmadienio šventimą, išpažintį, nuodugniai atskleidė Šventosios Dvasios vaidmenį krikščionio gyvenime. Po bendros maldos, ganytojas suteikė Sutvirtinimo sakramentą beveik septyniasdešimčiai jaunuolių. Sutvirtintųjų tėveliai atsidėkodami už šią dovaną įteikė raudonų rožių, kaip Šventosios Dvasios ženklą, parapijos klebonui – auką bažnyčios statyboms.

Šventės prasideda ir praeina, lieka tik melsti parapijos Globėją, kad savo užtarimu lydėtų statybos darbus ir visus parapijos tikinčiuosius bei geradarius.

Kun. Saulius STUMBRA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija