Atnaujintas 2007 rugsėjo 26 d.
Nr.72
(1569)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Anykščių bibliotekai – Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardas

Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 21-ąją Anykščių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka iškilmingai minėjo garbingą sukaktį – 70-metį. Gražų jubiliejų anykštėnų biblioteka sutiko vadindamasi šio krašto šviesuolių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardu.

Griežionėlių kaime esanti Didžiulių sodyba, kurioje dabar veikia muziejus, ilgą laiką buvo visos Aukštaitijos kultūros ir šviesos židinys, knygnešių susibūrimo centras. Didžiuliai ne tiktai globojo, šelpė knygnešius, bet ir organizavo lietuviškos spaudos platinimą Anykščių krašte, įsitraukė į šį darbą patys ir įtraukė savo vaikus. S.Didžiulio sukaupta asmeninė biblioteka buvo pirmoji Lietuvoje turtingiausia lituanistikos leidinių biblioteka, kuria naudojosi Antanas Baranauskas, Jonas Jablonskis, Jonas Basanavičius, Vaclovas ir Mykolas Biržiškos bei kiti to meto kultūros ir lietuvybės puoselėtojai, šviesuomenės atstovai. Gerai visiems žinoma ir rašytojos L.Didžiulienės, pasirašinėjusios Žmonos slapyvardžiu, pavardė, jos sukurtos dramos, švietėjiško pobūdžio kūriniai.

Anykščių viešosios bibliotekos kolektyvas, iškėlęs iniciatyvą šios kultūros įstaigos jubiliejų sutikti jau su kokio nors Anykščių kraštui nusipelniusio žmogaus vardu, organizavo visuomenės apklausą, išplatino anketas, kreipėsi tuo klausimu į rajono gyventojus per vietos spaudą.

Paaiškėjo, kad iš 754 rajono gyventojų, pildžiusių anketas, net 504, arba 66,8 proc., pasisakė už Didžiulių vardo suteikimą bibliotekai. 121 rajono gyventojas, arba 16 proc. apklausoje dalyvavusiųjų, norėjo, kad biblioteka būtų pavadinta anykštėnės vaikų rašytojos ir dramaturgės Bronės Buivydaitės vardu. 84 apklaustųjų (11,2 proc.) nuomone, Anykščių biblioteka turėtų vadintis lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu. O pirmosios Anykščių bibliotekos įkūrėjo kunigo Vembrės vardu pavadinti Viešąją biblioteką siūlė 23 apklausos dalyviai (3 proc.). Dar anketose rajono gyventojai siūlė biblioteką pavadinti rašytojų Jono Biliūno, Antano Vienuolio-Žukausko, Juozo Baltušio, poeto ir vyskupo A.Baranausko, raštijos pradininko Konstantino Sirvydo vardais. Kitus variantus siūlė 22 apklaustieji (2,9 proc.).

Susumavę apklausos rezultatus ir sužinoję visuomenės nuomonę, bibliotekos vadovai neseniai sukvietė diskusijai prie apvalaus stalo Anykščių krašto inteligentijos atstovus, buvusios rajono Kultūros tarybos (naujoji taryba netrukus dar tik bus tvirtinama) narius. Diskusijose pasigirdo pačių įvairiausių nuomonių. Kai kas siūlė pavadinti biblioteką bendriniu pavadinimu, o ne žmonių vardais, pavyzdžiui, „Laimės žiburiu“. Buvo siūlančių netgi pavadinti biblioteką kokiu nors nieko nesakančiu, bet skambiu „amerikonišku“ pavadinimu, kaip dabar mėgstama „krikštyti“ visokius prekybos centrus, firmas. Bet visgi dauguma buvo tos nuomonės, kad reikėtų pagerbti nusipelniusį kraštietį ir jo vardu pavadinti biblioteką. Ir vėl atkreiptas dėmesys į Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių nenuilstamą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, jų nuopelnus Lietuvai.

Tokias mintis apie pavadinimo paieškas Anykščių viešajai bibliotekai išsakė šios įstaigos direktorius Romas Kutka rugpjūčio 30-osios dienos rajono tarybos posėdyje, pabrėžęs, kad bibliotekos veiklos 70-mečio kelias tikrai galėtų būti apvainikuotas deramu pavadinimu. Juolab, pasak direktoriaus, kad iš 62 respublikoje veikiančių bibliotekų 15 jau turi vardus: Panevėžio viešoji biblioteka pavadinta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Pasvalio – Juozo Paukštelio, Ukmergės – Vlado Šlaito, Utenos – Antano ir Motiejaus Miškinių, Rokiškio – Jono Keliuočio vardais ir pan. O L. ir S.Didžiuliai irgi verti jų atminimo įamžinimo.

Rajono tarybos nariai, svarstydami pavadinimo bibliotekai suteikimo klausimą, nebuvo vieningi. Kai kurie siūlė palaukti, kol Anykščiuose bus pastatytas naujas bibliotekos pastatas ir tuomet kartu su įkurtuvėmis švęsti ir pavadinimo „krikštynas“. Buvo suabejojusių, ar netiktų pavadinti bibliotekos kitų asmenų vardais, gal net labiau prisiminti, įvertinti primirštus, Anykščių krašte iki šiol neįamžintus žmones, tokius kaip K.Sirvydą. Tačiau, diskusijoms pakrypus prie naujosios bibliotekos pastato statybos, paaiškėjo, kad toji statyba gali ilgokai užsitęsti. Jeigu niekas nesutrukdys projektavimo darbams, laiku ir be trikdžių bus skirtas finansavimas, naujoji biblioteka turėtų atsirasti apie 2011 metus.

Pasak kai kurių tarybos narių, neverta taip ilgai laukti. Tuo labiau kad pavadinimas suteikiamas ne pastatui, o veikiančiai ir gerai savo veikla žinomai kultūros įstaigai. Balsų dauguma buvo nuspręsta Anykščių rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai suteikti Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardą.

Kaip sakė Viešosios bibliotekos direktorius R.Kutka, bibliotekos 70-mečio minėjimas ir vardo suteikimo iškilmės vyko rugsėjo 21-ąją. Ta proga buvo pristatyta 400 puslapių bibliotekos istorija, sudaryta bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėjos Audronės Berezauskienės. Sulaukta kolegų ne tiktai iš Lietuvos bibliotekų, bet ir iš Latvijos bei Estijos, su kuriais anykštėnai bibliotekos darbuotojai užmezgė draugystės ir bendradarbiavimo ryšius. Bibliotekos jubiliejaus ir vardo suteikimo iškilmėse būta daug gražių kalbų ir palinkėjimų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija