Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Graži bažnyčios ir miesto šventė

Iš kairės: vyskupas emeritas
Juozas Preikšas, Rokiškio
dekanas kan. Juozas Janulis
ir Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas

Vaišintis agapėje siūlo Rokiškio
vikaras kun. Saulius Černiauskas
Autoriaus nuotraukos

130-ies metų sukaktį atšventusi
Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčia

Generalvikarą kan. dr. Robertą
Pukenį ir vyskupą Joną Kaunecką
sutinka Rokiškyje (dešinėje –
Rokiškio vikaras
kun. Saulius Černiauskas)

Kun. Feliksas Čiškauskas
iš Utenos Rokiškyje sutiko
buvusias savo parapijietes –
Panevėžio šv. apaštalų Petro
ir Povilo parapijos moteris

Panevėžio šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios altaristas
g. kan. Vytautas Aloyzas Marozas
ir biržietė vargonininkė Viktorija
Morkūnienė turėjo ką vienas
kitam pasakyti

Gieda Anykščių šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios
kamerinis choras „Salve cantus“,
vadovaujamas Rimvydo Griauzdės

ROKIŠKIS. Miesto centre maloninanti akį gražuolė raudonų plytų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia rugsėjo 23-ąją minėjo 130 metų sukaktį.

Sulaukė aukštų svečių

Praėjusį sekmadienį, skambant varpams, prie bažnyčios vartų svečius iš Panevėžio – vyskupą Joną Kaunecką, generalvikarą kan. dr. Robertą Pukenį sutiko jau anksčiau iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Rokiškio klebonas ir dekanas kan. Juozas Janulis, kunigai, tikintieji.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kiti kunigai, giedojo Panevėžio vyskupijos bažnyčių choras. Mišias transliavo „Marijos radijas“.

Ragino neatstumti parklupusiųjų

Pamokslo metu vyskupas prisiminė atvejį, kai pas jį užsuko žmogus, grįžęs iš kalėjimo. Jis sakėsi norįs dirbti, bet į jį visur žiūri kaip į paskutinį, visuomenei nebereikalingą žmogų. Ganytojas sakė, kad Jėzus sugebėjo atleisti netgi jį paniekinusiems. Pasak vyskupo, kunigas apie 90 proc. savo laiko turi praleisti klausykloje, kadangi pasitikėjimo Dievu šiandien labai trūksta. Kai viskas sekasi, dažnai jis netgi neprisimenamas. Neatstumti prasigėrusiųjų, atsidūrusiųjų gyvenimo dugne, dalyvauti šventadieninėse pamaldose, susigrąžinti tikėjimą į savo šeimas – tai savo pamoksle ragino vysk. J.Kauneckas.

Įteikė jubiliejinius medalius

Bažnyčios 130 metų sukakčiai paminėti buvo išlieti didieji ir mažieji medaliai. Didžiuosius medalius gavo vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Šie apdovanojimai buvo įteikti ir Seimo nariui Vytautui Sauliui, Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolei Šniokienei, rajono policijos komisariato viršininkui Stasiui Mieliūnui, gydytojoms Reginai Pipinytei ir Danguolei Kuodienei bei nemažai kitų. Tarp jų buvo ir šių eilučių autorius, didįjį jubiliejinį medalį pelnęs už visuomenės informavimą apie Rokiškio parapijos gyvenimą ir problemas religinėje spaudoje.

Pakvietė į vaišes

Baigiantis šv. Mišioms klebonas pakvietė susirinkusiuosius į agapę šventoriuje. Besivaišinant mezgėsi pokalbiai ir pažintys. Čia kartu buvo ir bendravo vyskupai bei paprasti tikintieji. Vikaras kun. S.Černiauskas sukiojosi su pilnu sumuštinių padėklu ir siūlė visiems vaišintis. Atsiminimais su buvusiomis parapijietėmis iš Panevėžio dalijosi Utenoje dirbantis kun. Feliksas Čiškauskas. Mielai su tikinčiaisiais bendravo iš Panevėžio atvykęs g. kan. Vytautas Aloyzas Marozas, anksčiau dirbęs Rokiškyje.

Skambėjo ir giesmės

Susirinkusieji šventoriuje sulaukė įspūdingo Panevėžio vyskupijos chorų pasirodymo. Nuotaikingai skambėjo Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato kamerinio choro „Salve cantus“, vadovaujamo Rimvydo Griauzdės, balsai. Programą parengė ir Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mišrus choras, vadovaujamas Antano Aleksandravičiaus, Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios chorui dirigavo Jonas Poška. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choristus pristatė jų vadovė Viktorija Morkūnienė. Utenos Kristaus Žengimo į dangų mišrų chorą pasistengė atvežti jo vadovas Pranciškus Aleknavičius bei dirigentė Danutė Aleknavičienė. Ką sugeba, parodė Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios mišrus choras, vadovaujamas Reginos Antanavičiūtės. Galingai skambėjo jungtinio Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios mišraus choro ir vietos kultūros namų mišraus choro „Sietynas“ balsai (vadovai Laimutis Janionis ir Alvyra Krasauskienė). Visų šių kolektyvų vadovams kan. J.Janulis įteikė didžiuosius, jų dalyviams – mažuosius jubiliejinius bažnyčios medalius. Šis chorų pasirodymas buvo ir VIII tarptautinio vargonų festivalio, skirto čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui atminti, programos dalis.

Ragino nepamiršti katalikiškos žiniasklaidos

Šv. Mišių metu klebonas kan. J.Janulis ragino nepamiršti „XXI amžiaus“ ir „Kregždutės“, bažnyčioje buvo platinamas Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos jubiliejinis leidinys „Pakilk ir šviesk“, kiti galėjo paremti „Marijos radiją“, taip pat buvo aukojama kunigų seminarijos išlaikymui.

Santūrus, iškalbingas ir puikus organizatorius Rokiškio dekanas kan. J.Janulis sugebėjo visais pasirūpinti, parodyti dėmesį. Bažnyčios jubiliejaus paminėjimą baigė Juodupės kaimo kapela.

Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija