Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Eucharistijos šventė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Vyskupas Juozas Preikšas
(viduryje) vadovavo šv. Mišių
koncelebracijai trečiąją
Eucharistijos šventės dieną

Paskutiniąją Eucharistijos
šventės dieną iškilminga procesija,
vadovaujant arkivyskupui Sigitui
Tamkevičiui, eina iš mažosios
Prisikėlimo bažnyčios Paminklinės
Tautos šventovės link

Kristaus Prisikėlimo parapijos
choras giedodamas įėjo į šventovę

Mons Adolfas Grušas (viduryje)
vadovavo šv. Mišių koncelebracijai
mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje,
koncelebravo parapijos altaristai
kunigai (iš kairės) Viktoras
Brusokas ir Vaclovas Aleksandravičius

Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje

Klebonas mons. Vytautas
Grigaravičius vadovavo
šv. Mišių koncelebracijai
Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje,
koncelebravo kunigai (iš kairės)
Julius Grigonis ir Mindaugas Pukštys

Procesija iš mažosios
Prisikėlimo bažnyčios Paminklinės
Tautos šventovės link

Kunigai ruošiasi procesijai

Maldininkai tautos šventovėje

Šv. Mišiose – mons. Aurelijus
Žukauskas ir vysk. Romualdas
Krikščiūnas

Koncertas šventoriuje

ŽALIAKALNIS. Rugsėjo 20 dieną pavakare Atgailos pamaldomis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo eucharistinė šventė „Eucharistija – amžinoji vienybė su Kristumi“. Kun. lic. Artūras Kazlauskas pamaldų pradžioje ragino sekti Kristumi, kvietė išgirsti Dievo žodį, kuris paliestų visų širdis. Po homilijos parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė visus atlikti išpažintį. Tuo metu dešimt kunigų svečių nuskubėjo į klausyklas, koplyčias klausyti išpažinčių. Paskui visiems norintiems buvo suteiktas Ligonio patepimas.

18 val. šv. Mišioms vadovavo mons. V.Grigaravičius, koncelebravo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios prefektas t. Ladislovas Baliūnas, SJ, Palemono parapijos klebonas kun. Masimas Bianco, SDB, Petrašiūnų parapijos klebonas kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas, OFM, Karmelitų parapijos altaristas kun. Jonas Račaitis, Arkikatedros altaristas mons. Vincentas Jalinskas, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kun. Artūras Kazlauskas.

Mons. V.Jalinskas homilijoje su jam būdingu nuoširdumu ir humoru komentavo Evangelijos ištrauką pagal Luką (Lk 7,36-50) ir kvietė pajusti Švč. Sakramento paslaptį, Jėzaus buvimą šalia, Jo daromus stebuklus. Į šventę susirinko daug tikinčiųjų, visi aktyviai dalyvavo priimdami Dievo malones.

Rugsėjo 21-oji – antroji Eucharistijos šventės diena. Ji prasidėjo konferencija „Kaip susitikti su Dievu“, kurią vedė kun. Mindaugas Pukštys. Jis bandė atsakyti į klausimą „Kas yra Eucharistija? Kas yra Švč. Sakramentas?“

18 val. šv. Mišioms vadovavo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, koncelebravo Kauno arkivyskupijos parapijų klebonai: Šv. Dvasios – kun. Emilis Jotkus, Švč. Jėzaus Širdies – kun. Virginijus Veprauskas, Gerojo Ganytojo – kun. Jonas Stankevičius ir Šv. Kryžiaus – kun. Renaldas Šumbrauskis. Prel. V.S.Vaičiūnas homilijoje kalbėjo apie Eucharistijos slėpinį, į kurį durys atviros visiems, kurie nori pajusti Kristaus artumą, kurie nugalėję savo puikybę, su meile artinasi prie Dievo ir patiki jam savo gyvenimą.

Po šv. Mišių tikintieji išsirikiavo Švč. Sakramento garbinimo procesijai miesto gatvėmis. Švč. Sakramentas buvo perneštas į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kurioje Švč. Sakramento adoracija tęsėsi iki sekmadienio 12 val.

Rugsėjo 22-oji, trečioji Eucharistijos šventės diena, prasidėjo 8 val. ryto Švč. Sakramento išstatymu. 9 val. šv. Mišioms vadovavo mons. Adolfas Grušas, koncelebravo parapijos altaristas kun. Vaclovas Aleksandravičius ir kun. Viktoras Brusokas, giedojo parapijos choras (vadovė Danguolė Beinarytė).

Pagrindinė pamokslo mintis – Dievo žodžio veikimas, kaip žmogus klausosi, kaip priima ir kaip vykdo Dievo planą. Ar neužgožia Dievo žodžio pasaulio rūpesčiai, ar padeda Dievo žodis numarinti piktojo dvasią, ar duoda jis gausų derlių? Po šv. Mišių buvo išstatytas adoracijai Švč. Sakramentas.

11 val. šv. Mišioms tautos šventovėje vadovavo vyskupas Juozas Preikšas, koncelebravo Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius mons. jubil. Vytautas Sidaras, Šv. Antano Paduviečio klebonas Vytenis Vaškelis ir altaristas kun. Juozas Čepėnas, Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. dr. Rimas Skinkaitis. Giedojo Kauno karininkų ramovės moterų choras „Indraja“. Per homiliją vyskupas kvietė atidžiau pažvelgti į mūsų gyvenimo saulę – Eucharistiją, kokią įtaką ji daro mūsų gyvenimui. Kristus duonoje ir vyne įkūnijo save ir paliko mums savo meilės sakramentą. Tai pats tinkamiausias vardas Eucharistijai apibūdinti.

Po šv. Mišių konferencijų salėje aktorius Egidijus Stancikas monospektakliu „Judo išpažintis“ pradėjo naują projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ sezoną. Žmogaus nuopuoliai ir aukštumos – taip jis pavadino šią dieną, nes gretimoje salėje buvo surengta alpinisto Vlado Vitkausko pasaulio viršukalnių fotografijų paroda. Mažojoje bažnyčioje tęsėsi Švč. Sakramento adoracija, o tautos šventovėje pranciškonės ir parapijos jaunimas giesmėmis bei Šventojo Rašto skaitiniais šlovino Švč. Mergelę Mariją.

Vakarinė valandų liturgija persipynė su vakaro šv. Mišių auka. Joms vadovavo klebonas mons. V.Grigaravičius, koncelebravo vikaras kun. Julius Grigonis ir kun. Mindaugas Pukštys. Per homiliją mons. V.Grigaravičius kvietė pažvelgti, kiek mumyse yra meilės Dievui ir artimui, kiek yra tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Jis bandė atsakyti į klausimą, kuris iki šių dienų jaudina žmoniją: kas gi Jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia?

Rugsėjo 23-oji – paskutinioji Eucharistijos šventės parapijoje diena prasidėjo Rytmetine valandų liturgija, kuriai vadovavo mons. V.Grigaravičius, jam talkino pranciškonės. 8 val. šv. Mišioms vadovavo vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas, koncelebravo kun. J.Grigonis ir kun. V.Brusokas.

Homilijos pagrindinė mintis – kiekvienas šeimos tėvas palieka testamentą savo vaikams. Kristus mums paliko meilės testamentą. Šiandien Kristus įkalintas tabernakulyje, todėl, jei dažniau sustotume prie jo ramybėje, tai išgirstume: „Mano broli, mano sese, meilės, bent truputėlį meilės paskirkite man!“ Tad mokėkime meilės Valdovui duoklę.

9.30 val. šv. Mišias aukojo parapijos kun. Mindaugas Pukštys. Jo pamokslo pagrindinė mintis – gyvybės duona, kuri pasotina žmogaus sielą. Ir ta duona yra pats Jėzus. Tikėti Jėzų yra Dievo dovana, kaip malonė klausytis Jėzaus žodžių, leistis Jo mokomais. Bet žmogui suteikta pasirinkimo laisvė tikėti arba ne. Tie, kas tiki, valgo gyvąją duoną, jau dabar gyvena Dievo gyvenimą.

Nuo 9 val. iki 12 val. mažojoje bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, o Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje kun. A.Kazlauskas vedė konferenciją tema „Švč. Sakramento kultas“. Prelegentas paskaitą pradėjo klausimu: kas yra Eucharistija? „Eucharistie“ graikiškai yra dėkojimas ir tai yra viso krikščioniškumo centras. Krikščionis žino, kad jų Dievas – mylintis Dievas ir parodo malonę. Ją gauname net jos neužsitarnavę. Dažnai gauname daugybę dovanų (pvz., per gimtadienį), iš kurių daugelis mums nieko nereiškia. Tas pats ir su Dievo dovanomis. Būti krikščioniu – tai atpažinti Dievo dovanas, priimti jas ir pripažinti, kad visa, ką turime, yra iš Dievo. Būti krikščioniu labai sunku. Štai kodėl kiekvieną sekmadienį renkamės į bažnyčią, kad pasistiprintume Kristaus Kūnu ir Krauju. Vadintis krikščionimis įmanoma, tačiau būti krikščionimis be Dievo pagalbos neįmanoma.

Toliau kunigas iškėlė kitą klausimą: kada prasideda Eucharistija? Kada prasideda šv. Mišios? Ogi nuo tos minutės, kai žmogus pradeda ruoštis joms, jau namuose, jau einant gatve, važiuojant autobusu. Visi aplinkiniai turi matyti, kad eini į susitikimą su Jėzumi. Kaip dera priimti šv. Komuniją – stovint ar klūpant? Nei stovint, nei klūpant, o einant, giedant, tik akimirkai stabtelėjus.

Žmogaus gyvenimas yra kelionė. Švč. Sakramentas yra maistas, kuris sustiprina mus atokvėpio valandėlę. Kun. A.Kazlauskas pabrėžė išpažinties svarbą. Svarbiausia, išpažinus nuodėmės, pakeisti savo gyvenimą iš esmės. Krikščionis yra ypatingas. Kas galima kitiems, tas negalima krikščionims, kas nėra nuodėmė kitiems, tas krikščioniui – nuodėmė (kai jo darbuose nematyti Kristaus veido, Kristaus vertų darbų).

Priartėjo šventės kulminacija. 12 val., vadovaujama arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, iškilminga procesija, garbindama Švč. Sakramentą, iš mažosios bažnyčios miesto gatvėmis pajudėjo link tautos šventovės. Procesijoje, be jaunimo, patarnautojų, vaikų, choristų, tikinčiųjų, ėjo visas būrys Kauno arkivyskupijos kunigų: prel. V.S.Vaičiūnas, Kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Gintaras Vitkus, SJ, Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas dek. kun. Gintautas Kabašinskas, Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius, mons. V.Grigaravičius, kun. J.Grigonis, kun. Mindaugas Pukštys, kun. V.Brusokas, kun. Vaclovas Aleksandravičius ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo arkiv. S.Tamkevičius, koncelebravo visi atvykusieji kunigai, vysk. R.Krikščiūnas. Giedojo parapijos ir „Jaunystės“ chorai. Per homiliją arkivyskupas kalbėjo, kad ruošdamiesi Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejui, mes daug dėmesio skiriame Eucharistijai. Mes tikime, kad Eucharistija yra tikra Kristaus Kūno ir Kraujo auka, kad visi galėtume pasinaudoti jos vaisiais. Bet yra viena netikra vertybė – pinigai, kurie nori užimti Kristaus vietą. Kristus aiškiai pasakė: „Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“ (Lk 16,13). Jei žmogus Dievui skirs daug dėmesio, tai neliks vietos jokiems stabams. Todėl sekmadienis išimtinai turi būti skirtas Eucharistijos šventimui.

Po šv. Mišių Katalikių moterų sambūrio pirmininkės Alės Jurgaitienės kvietimu bažnyčios šventoriuje koncertavo etnografinis ansamblis „Sūduva“. Parapijos aktyvas visus vaišino sausainiais ir arbata. Nemažas būrys tikinčiųjų liko pasiklausyti koncerto, dėkojo už šventę.

Dėkojame visiems, kurie šiomis dienomis buvo su mumis ir padėjo išgyventi Kristaus artumą, padėjo įsigilinti į save ir kažkiek pakeisti ir patobulinti.

Birutė VASYLIENĖ

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija