Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Trijų didžių arkangelų šventė

Nors tradiciškai šiandien prisimename tris šventuosius arkangelus – Mykolą, Gabrielių ir Rapolą, tačiau Evangelija šioje iškilių angelų šventėje (tarsi amžinosios Jeruzalės šviesos fone) mums labiausiai išryškina Viešpaties Jėzaus asmenybę. Tiesa, Kristus pagiria tiesiakalbio žydo Natanaelio tikėjimą, kuriam pažada, jog jis ir kiti Jo mokiniai turės didžią malonę matyti „atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“ (Jn 1, 51). Bet iš konteksto aiškėja, jog ne angelai čia yra svarbiausi – didžiausias dėmesys skiriamas Dievo Sūnui.

O kaip kitaip dar galėtų būti? Jėzus, prisikėlęs iš numirusiųjų, yra taip didingai Dievo Tėvo išaukštintas, jog, būdamas Jo dešinėje – didžiausioje dangaus šlovėje, yra „viršum visko“, nes nuo Kristaus dieviškosios valdžios priklauso visa, kas tik apskritai egzistuoja (plg. Ef 1, 22). Jis – visos kūrinijos centrinė ašis, todėl Jam pavaldūs visi kūriniai – net ir piktosios dvasios.

Visai neseniai išleista naujoji „Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka“ prasmingai apibūdina visų angelų prigimtį ir jų pagrindinį pašaukimą: „Angelai yra grynai dvasiniai, bekūniai, nematomi ir nemirtingi kūriniai, asmeninės būtybės, apdovanotos protu ir valia. Be paliovos veidu į veidą kontempliuodami Dievą, angelai Jį šlovina, Jam tarnauja, yra Jo pasiuntiniai, vykdant visų žmonių išganymo misiją“.

Šventasis Raštas mums pateikia įvairius angelų rangų pavadinimus: galybės, viešpatystės, kunigaikštystės, arkangelai, kerubinai ir serafinai. Naujasis Testamentas visiems angelams priskiria išskirtinį tarnavimo žmonėms vaidmenį: „Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?“ (Žyd 1, 14). Nors arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra vieni garbingiausių, tačiau ir jie, kaip ir visų kitų angelų įvairios grupės, eina Dievo jiems patikėtas tarnystės pareigas. Jie saugo pasaulio tautas ir pavienius asmenis (ypač tada, kai patys žmonės malda į juos kreipiasi). Taip pat jiems priskiriamas Dievo žodžio skelbimas...

Pasak kai kurių teologų, arkangelas Mykolas yra pirmasis iš visų angelų. Ir jo vardo reikšmė tiesiogiai siejama su Aukščiausiuoju. Mykolas – „tas, kuris panašus į Dievą“. Šis arkangelas kovodamas su šėtonu nugali jį ir jo kariauną (plg. Apr 12, 7).

Arkangelas Gabrielius (jo vardas reiškia „Dievas yra galingas“) – žinomiausias dangaus pasiuntinys, nes būtent jam buvo suteikta ypatinga garbė Marijai pranešti svarbiausią žinią: Ji pagimdysianti Dievo Sūnų.

Arkangelas Rapolas (jo vardo reikšmė – „Dievas gydo“) yra žinomas iš Tobijo knygos. Teologai jo išgydymo tarnystę sieja su dieviškojo Gydytojo – Jėzaus veikla.

Nors angelai asmeniniu tobulumu pranoksta visus regimus kūrinius (savo valia ir intelektu viršija žmones), tačiau kadangi „Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė“ (Kol 2, 9) ir visi žmonės yra pašaukti pažinti Jo meilę, kad būtų pripildyti visos Dievo pilnybės (plg. Ef 3, 19), tuomet krikščionių gyvenimas tikėjimu gali dar žemėje pasiekti tokį sudievinimo Kristuje lygį, kai su apaštalu Pauliumi išdrįstama tarti: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20).

Ne angelams, bet mums skirti šie Šventosios Dvasios įkvėpimu alsuojantys žodžiai: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą“ (1 Pt 2, 9).

Tokia visų tikinčiųjų (ne vien dvasininkų ir vienuolių) išrinkimo privilegija įpareigoja juos nepailsti kopiant į krikščioniško gyvenimo viršukalnę. Keliaujant svarbu nepamiršti ir šių Viešpaties žodžių: „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“ (Lk 12, 48).

Kreipiamės į jus, šventieji arkangelai – Mykolai, Gabrieliau ir Rapolai. Jūs per amžius skendite Dievo laimėje, o mes, nors (dėl Jėzaus pasiaukojančios meilės nuopelnų) jau esame Jo šventoji tauta, bet dar nepasirodė, kas būsime. Tačiau mes gerai žinome, kad jei, Viešpačiui gelbstint ir Švč. M. Marijai laiminant, mes visu gyvenimu vis labiau stengsimės panašėti į Jėzų, tuomet susilauksime malonės Jį matyti tokį, kokį jūs nuolat regite. Brangieji arkangelai, savo galinga malda kasdien užtarkite mus pas Dievą!

Kun. Vytenis Vaškelis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija