Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Aleksoto dekanate

Paminėjo ilgametę chorvedę

Kan. Robertas Bruzga
dalijasi prisiminimais
apie seserį Inocentą

GARLIAVA. Rugsėjo 23 dieną 12 val. šv. Trejybės bažnyčioje sumos šv. Mišias už šios bažnyčios chorvedės Zuzanos Miliūtės – sesers Inocentos (1915–1997) sielą jos mirties dešimtmečio proga aukojo Balbieriškio klebonas kan. Robertas Bruzga ir Garliavos klebonas kun. Kęstutis Vosylius. Giedojo Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, Garliavos bažnytinis choras, diriguojamas Jovitos Rutkauskaitės.

Z.Miliūtė Kauno Arkikatedros chore daug metų atliko solo partiją Guno „Ave Maria“ ir kituose kūriniuose. Visada ji buvo vienuoliškos dvasios dorybių kupina, kukliai gera ir seseriška. Sesuo Inocenta Garliavos bažnytiniam chorui vadovavo 1971–1996 metais. Buldozerinio ateizmo gadynėje ji sugebėjo suburti tokį chorą, kuris tapo pirmaujančiu Lietuvoje. Choro repertuare skambėjo klasikiniai religiniai kūriniai. Choristai, o jų buvo apie 50 vyrų ir moterų, apvažinėjo visą Lietuvą. Chorą visapusiškai rėmė tuometinis Garliavos klebonas prel. Andrius Gustaitis.

Minėjimą vedė kan. R.Bruzga. Dalyvavo buvę Inocentos mokiniai, vargonininkės, vadovės Jovita Rutkauskaitė (beje, ji nuolat diriguoja ir dabartiniam chorui), Asta Sederavičiūtė ir kiti svečiai, choristai ir pažįstami. Giedojo ir psalmes skaitė vienuolės.

Dieve, saugok jos sielą amžinasties šviesybėje!

Jonas KIRLYS

Jono PUODŽIŪNO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija