Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dvasios atgaivos diena

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Atgimimo laikais prasidėjusios „Pasvalio dienos“ tapo tradicija. Šiais metais šventės pabaigtuvės įvyko Krinčine. Tą dieną miestelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyko Kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Su atlaidais sutapo dar vienas svarbus įvykis.

Prieš kurį laiką Sėlių kultūros ir socialinės paramos bendrija, vadovaujama doc. dr. Genovaitės Jusaitienės, sutvarkė senąsias Krinčino kapines, aprašė kryžius ir išleido lankstinuką. Tuomet pastebėtas baigiantis sunykti kryžius, pastatytas prie dailininko Pranciškaus Žitkevičiaus (1869–1917) kapo. Mokytojas Algimantas Kaminskas Krinčino mirties knygose rado įrašą, jog dailininkas P.Žitkevičius mirė Krinčine 1917 metais, priėmęs šventus sakramentus. Taigi šiemet sueina 90 metų nuo šio dailininko mirties. Ta proga Krinčino parapijos klebonas kun. Algimantas Petkūnas, Krinčino seniūnija, Sėlių kultūros ir socialinės paramos bendrija, pasikvietę dailininką Virginijų Nudą, atnaujino antkapinį paminklą, sutvarkė kapą.

Ilga krinčiniečių ir jų svečių eisena iš bažnyčios, giedodami patriotines dainas, patraukė senųjų kapinių link. Sustojus prie paminklo, dėmesį patraukė prasmingas užrašas: „Žadinęs viltį Lietuvai kilti“. Šią mintį pratęsė doc. dr. G.Jusaitienė žodžiais: „Po 90 metų apsupome kapą žmogaus, kuris tėvynės vardą perskaitė knygnešių atneštuose elementoriuose, kuris matė Lietuvą pro caro užkaltus lietuviškų mokyklų langus, kuris girdėjo Lietuvą kankinamų sukilėlių ir tremtinių aimanose, bet mylinčia širdimi jautė ir tikėjo – Lietuva laisva“.

Iš Petriškių kaimo (Pasvalio r.) kilęs dailininkas Romualdas Paškevičius papasakojo apie P.Žitkevičiaus gyvenimą ir veiklą. P.Žitkevičius gimė Krikliniuose, vargonininko šeimoje. Dailės mokėsi užsienyje. Tarp jo mokytojų – Janas Mateika, nutapęs garsųjį „Žalgirio mūšį“. P.Žitkevičius buvo vienas iš 1900 metais Paryžiuje vykusios pasaulinės parodos dailininkų. Jis skatino domėjimąsi lietuvių liaudies menu, tautine kultūra tada, kai dar nebuvo atgauta spauda lotyniškais rašmenimis. Dailininkas tapė paveikslus, iliustravo vaikiškas knygas, dirbo Krinčino mokykloje piešimo mokytoju.

Krinčino Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejaus direktorė Stasė Šeštakauskaitė, viena šio sumanymo iniciatorių, perskaitė savo kūrybos eilėraštį, parašytą ta proga.

Paminklą pašventino kun. Juozapas Šumskis – tėvas Kazimieras, OFM, atlaidų svečias, daugelį metų kunigavęs Panevėžio vyskupijos bažnyčiose, padėjęs brandinti pašaukimą ne vienam jaunuoliui, tarp jų ir dabartiniam Krinčino klebonui A.Petkevičiui.

Šv. Mišioms žmonių prisirinko pilnutėlė bažnyčia. Čia buvo šilta ir gera nuo tėvo Kazimiero pamokslo apie kryžiaus prasmę, nuo nekruvinu būdu atnašaujamos Kristaus aukos, nuo darželio gėlių, kuriomis buvo išpuošta bažnyčia, kvapo… Pasibaigus šv. Mišioms, ėjo iškilminga procesija aplink bažnyčią, buvo sveikinamas tėvas Kazimieras 80-ties metų proga ir – galiausiai – šventinis koncertas, kurį atliko iš Vilniaus atvykę svečiai: tarptautinių konkursų laureatė solistė Asta Krikščiūnaitė, solistas Dainius Puišys ir vargonininkė Živilė Survilaitė. Žmonės neišsibėgiojo – klausėsi klasikinės muzikos.

Krinčino renginiuose dalyvavo Pasvalio dekanas ir klebonas kun. Algis Neverauskas, Seimo narys Antanas Matulas, Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas.

Rugsėjo 16-oji Krinčine pavadinta Dvasios atgaivos diena. Renginiai šį pavadinimą visiškai pateisino.

Krinčinas, Pasvalio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija