Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lydėjo šviesios mintys ir geri darbai

Benjaminas ŽULYS

Antanas Marčiulaitis (1923-2007)

Vaikystė visada gyva

Jis išėjo per patį sodų ir laukų žalumą, dangaus vaiskumą, įžengęs į 84-uosius savo šviesios būties metus. Išėjo kone per savo gimtadienį, šių metų gegužės pabaigoje. Atrodo, šitiek gyventa, nueita, patirta, regėta, išmokta ir perduota kitiems, bet gal dar galėjo pabūti su tais, kuriuos mylėjo, dėl kurių gyveno, kuriems skyrė savo mintis ir darbus. Bet ne mes sprendžiame, kada čia ateiti ir kada žengti paskutinį žingsnį.


Mirė ilgametis Bagotosios klebonas

A†A kun. jubil. Vaclovas Degutis (1914-1937-2007)

Kun. jubil. Vaclovas Degutis

Spalio 6 dieną mirė kun. jubil. Vaclovas Degutis, šiemet sulaukęs 93 metų amžiaus ir atšventęs kunigystės 70 metų jubiliejų.

Velionis gimė 1914 m. rugpjūčio 27 d. Marijampolėje. Virbalyje baigė keturias pradinės mokyklos klases, 1926–1933 metais mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją.

1937 m. birželio 13 d. V.Degutis įšventintas kunigu. Darbavosi vikaru Gražiškiuose, o nuo 1941 metų – Pilviškiuose. 1946 metais paskirtas Vilkaviškio, o kitų metų pabaigoje – Tabariškių administratoriumi. Eiti tokias pačias pareigas 1949 metais iškeltas į Sasnavą, dar po metų – į Aleksotą.


Mirė Vilkaviškio Katedros altaristas

A†A kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas (1925-1949-2007)

Rugsėjo 21 dieną mirė Vilkaviškio Katedros altaristas kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas, sulaukęs 82 metų amžiaus, baigdamas 58 kunigystės metus.

Velionis gimė 1925 m. birželio 19 d. Būdviečių kaime, Keturvalakių parapijoje, Vilkaviškio rajone. Mokėsi Penkinių ir Keturvalakių pradžios mokyklose bei Vilkaviškio gimnazijoje. Nuo 1945 metų studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1949 m. rugsėjo 25 d. J.Baranauskas priėmė kunigystės šventimus, kuriuos suteikė vysk. Kazimieras Paltarokas.


Mirė buvęs Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos prefektas

A†A kun. jubil. Vladas Delinikaitis

(1919-1944-2007)

Rugpjūčio 18 dieną Romoje mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas jubiliatas Vladas Delinikaitis, ilgametis Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos prefektas, buvęs Vatikano radijo lietuvių skyriaus bendradarbis.

Velionis gimė 1919 m. liepos 27 d. Alvito parapijoje, Tomo Delinikaičio ir Marijonos Šidlauskaitės šeimoje. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1944 m. gegužės 7 d. buvo įšventintas kunigu. Netrukus iš Lietuvos pasitraukė į Bregenzo miestą Austrijoje, kur tęsė sielovadą. 1946 metų pabaigoje atvyko į Romą ir čia pasiliko iki gyvenimo pabaigos.


Paminėjo mylimą kunigą

Mons. Algirdo Turčinsko (1926-2006)
pirmosioms mirties metinėms

Romas BACEVIČIUS

Šv. Mišių liturgijai vadovavo
Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis (viduryje)

Pirmadienį, spalio 22 dieną, Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo paminėtos 12 metų čia altaristu buvusio mons. Algirdo Turčinsko pirmosios mirties metinės. Į ta intencija aukotas šv. Mišias susirinko ne tik 65 kunigai iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir gausus būrys parapijiečių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prie altoriaus koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. dr. Juozas Šiurys, monsinjorai dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, doc. dr. Vytautas Sidaras, dr. Artūras Jagelavičius, Alfonsas Svarinskas ir kiti atvykę kunigai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija