Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė ilgametis Bagotosios klebonas

A†A kun. jubil. Vaclovas Degutis (1914-1937-2007)

Kun. jubil. Vaclovas Degutis

Spalio 6 dieną mirė kun. jubil. Vaclovas Degutis, šiemet sulaukęs 93 metų amžiaus ir atšventęs kunigystės 70 metų jubiliejų.

Velionis gimė 1914 m. rugpjūčio 27 d. Marijampolėje. Virbalyje baigė keturias pradinės mokyklos klases, 1926–1933 metais mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją.

1937 m. birželio 13 d. V.Degutis įšventintas kunigu. Darbavosi vikaru Gražiškiuose, o nuo 1941 metų – Pilviškiuose. 1946 metais paskirtas Vilkaviškio, o kitų metų pabaigoje – Tabariškių administratoriumi. Eiti tokias pačias pareigas 1949 metais iškeltas į Sasnavą, dar po metų – į Aleksotą.

1952 metais kun. V.Degutis buvo komunistinės valdžios suimtas ir nuteistas. Grįžęs į tėvynę, 1956 metais paskirtas Sasnavos altaristu, o po dvejų metų – Veiverių klebonu. 1965 metais paskirtas į Lazdijus eiti klebono ir dekano pareigas. Po penkerių metų paskirtas klebonu į Bagotąją ir čia darbavosi 32 metus, kol leido sveikata. Dirbdamas Bagotojoje, 1973 metais paskirtas Marijampolės vicedekanu, o 1975 metais – Marijampolės dekanu. Iš šių pareigų po ketverių metų pasiprašė atleidžiamas.

2002 metais kun. V.Degutis jo paties prašymu dėl sveikatos atleistas iš Bagotosios klebono pareigų. Netrukus apsigyveno Švč. Marijos globos namuose Marijampolėje. Šių metų gegužės mėnesį persikėlė į naujai įkurtus Marijampolės specialiuosius globos namus.

Kun. jubil. V.Degutis palaidotas spalio 8 dieną Bagotosios bažnyčios šventoriuje. Šioje parapijoje prabėgo ilgiausia jo kunigiškos tarnystės dalis. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila, dalyvavo vysk. Juozas Žemaitis, MIC, ir per 40 kunigų. Atsisveikinti su savo buvusiu klebonu gausiai susirinko parapijiečiai. Pamokslo metu vysk. J.Žemaitis peržvelgė velionio kunigystės kelią, pabrėžė jo maldingumą. Ganytojas pacitavo mirusiojo kunigo pasitikėjimą Dievu išreiškiančius jo testamento žodžius: „Trokšdamas tobulai visur išpildyti šventąją Dievo valią, iš anksto priimu Viešpaties Dievo man skirtą tokią mirtį ir jos valandą, kokia Jam patiks, pavesdamas savo sielą begaliniam Dievo gailestingumui“. Vyskupas taip pat pristatė velionio testamente pareikštą prašymą, kad laidotuvių dalyviai susitaikytų su Dievu ir žmonėmis, priimtų šv. Komuniją ir taip pasirengtų susitikimui su Viešpačiu.

Šventoriuje prie kapo duobės atsisveikinimo žodį tarė kan. emer. Juozas Barkauskas, kuris pabrėžė kun. V.Degučio geranoriškumą bendraujant su žmonėmis, pastangas visada remtis Jėzaus Evangelija ir Jo Kryžiumi.

Viešpaties pasišauktas į amžinybę Dievo gailestingumo apaštalės šv. Faustinos minėjimo dieną, teatranda jis gailestingą Dievo meilę, kurią skelbė ir kuria pasitikėjo.

Vido VENSLOVAIČio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija