Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė buvęs Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos prefektas

A†A kun. jubil. Vladas Delinikaitis (1919-1944-2007)

Rugpjūčio 18 dieną Romoje mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas jubiliatas Vladas Delinikaitis, ilgametis Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos prefektas, buvęs Vatikano radijo lietuvių skyriaus bendradarbis.

Velionis gimė 1919 m. liepos 27 d. Alvito parapijoje, Tomo Delinikaičio ir Marijonos Šidlauskaitės šeimoje. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1944 m. gegužės 7 d. buvo įšventintas kunigu. Netrukus iš Lietuvos pasitraukė į Bregenzo miestą Austrijoje, kur tęsė sielovadą. 1946 metų pabaigoje atvyko į Romą ir čia pasiliko iki gyvenimo pabaigos.

Kun. V.Delinikaitis studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Talkino vysk. Vincentui Padolskiui išleidžiant arkiv. Juozapo Skvirecko į lietuvių kalbą išverstą Šventąjį Raštą, taip pat Lietuvių katalikų mokslo akademijos vadovybei. 1969-1989 metais Popiežiškojoje Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje ėjo studijų prefekto pareigas.

Kun. jubil. V.Delinikaičio laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos rugpjūčio 20 dieną Kolegijos svečių namų „Villa Lituania“ koplyčioje. Velionis palaidotas Romos „Campo Verano“ kapinėse esančioje Lietuvių kolegijos koplyčioje.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija