Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėjo mylimą kunigą

Mons. Algirdo Turčinsko (1926-2006)
pirmosioms mirties metinėms

Romas BACEVIČIUS

Šv. Mišių liturgijai vadovavo
Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis (viduryje)

Mons. Algirdas Turčinskas

Šventoriuje šventinamas
paminklas mons. A.Turčinskui

Mons. dr. Artūras Jagelavičius
per pamokslą kalbėjo apie
kunigo rankas, kaip meilės
parapijiečiams ir rūpesčio
sielomis simbolį

Mons. dr. Artūras Jagelavičius
per pamokslą kalbėjo apie
kunigo rankas, kaip meilės
parapijiečiams ir rūpesčio
sielomis simbolį

Mons. A.Turčinsko mirties
metinėse dalyvavo 65 kunigai
iš įvairių Lietuvos vietų

Pirmadienį, spalio 22 dieną, Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo paminėtos 12 metų čia altaristu buvusio mons. Algirdo Turčinsko pirmosios mirties metinės. Į ta intencija aukotas šv. Mišias susirinko ne tik 65 kunigai iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir gausus būrys parapijiečių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prie altoriaus koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. dr. Juozas Šiurys, monsinjorai dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, doc. dr. Vytautas Sidaras, dr. Artūras Jagelavičius, Alfonsas Svarinskas ir kiti atvykę kunigai.

Per pamokslą mons. dr. A.Jagelavičius kalbėjo apie kunigo rankas, kaip meilės parapijiečiams ir rūpesčio sielomis simbolį. „Maldai sudėtos kunigo rankos būtinos išprašyti dangaus palaimą, – sakė mons. dr. A.Jagelavičius. – Jei kunigas pasiduoda pesimizmui, tuomet blogis greitai apraizgo tikinčiuosius. Kunigo gyvenimo pavyzdys daro didelę įtaką parapijiečiams“. Toliau pamokslininkas priminė, kad prieš metus miręs mons. A.Turčinskas savo jaunystėje brandino ir puoselėjo pašaukimą kunigystei. 1949 m. rugsėjo 25 d. iš vyskupo kunigystės šventimus gavęs A.Turčinskas pradėjo Jėzaus Kristaus vardu laiminti savo parapijiečius visur, kur tik dirbo: Kaišiadoryse, Gegužinėje, Punioje, Dauguose, kur klebonavo 20 metų. 1974-1994 metais jis buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytoju ir prokuratoriumi. Tada daug svarbių akademinių žinių ir pastoracinių patarimų iš jo, kaip patyrusio klebono, gavo klierikai, Jo kunigišką gyvenimą ir darbą įvertino popiežius Jonas Paulius II, 1983 m. kovo 25 d. paskirdamas monsinjoru. Pamokslą sakęs mons. dr. A.Jagelavičius pateikė vieno deimantinio kunigystės jubiliejaus sulaukusio, mirties patale gulinčio kunigo patarimus jaunam diakonui. Senolis sakė, kad tik senatvėje supratęs, ką reiškia kasdien aukoti šv. Mišias su degančia Meile Jėzui, ir tai esąs neapsakomas džiaugsmas. Jis taip pat sakė niekuomet neužmiršti, kokią galią Viešpats suteikė kunigo rankoms – laiminti ir laiminti. Mons. A.Turčinskas visiems paliko didžio ir pamaldaus kunigo prisiminimą. „Kas yra matęs, kaip jis aukodavo šv. Mišias, tas turėjo būti sužavėtas, nes monsinjoras tą darydavo labai pagarbiai, giliai susikaupęs ir visa siela“, – teigė pamokslininkas. Mons. A.Turčinskas pasižymėjo ir kaip geras sielų gydytojas – prie jo klausyklos nusidriekdavo eilės. Šis kunigas susitaikymo su Dievu akimirką mokėjo tėviškai patarti, paguosti. Pasak mons. A.Jagelavičiaus, jis buvo kunigiško takto, ramybės ir bičiuliškumo pavyzdys. Visi, kas jį savo gyvenimo kelyje sutiko, prisimins kaip švento kunigiško gyvenimo pavyzdį.

Po šv. Mišių minėjimo dalyviai susirinko šventoriuje, prie mons. A.Turčinsko kapo. Čia stovintį paminklą pašventino vysk. E.Bartulis, susirinkusieji sugiedojo „Viešpaties angelą“, „Marija, Marija“ ir „Tautišką giesmę“.

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija