Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Savo dvasios stiprybe Jūs esate gražūs!

Leipalingis. Tą ramybe alsuojančią ir surinktomis laukų gėrybėmis kvepiančią dieną į bažnyčią rinkosi Viešpaties mažutėliai: gyvenimo rudenio paženklinti, margalapio spalio apgobti, pagal Dievo planą lengvesnį ar sunkesnį negalios kryžių nešantys Jo vaikai. Vieni jų ratukuose, kiti su drauge lazdele, treti dar savų kojų vedini. Jau ketverius metus parapijos „Caritas“, vadovaujant niekada nepavargstančiai Anelei Grigienei, juos visus surenka į būrį. Pirmiausia – prie dvasinės, o vėliau – prie žmonių rankomis užaugintos duonos stalo. Maldininkus pasitikęs Leipalingio klebonas kun. Paulius Marčiulionis jiems dėkojo ir kalbėjo, kad čia susirinko vieno Tėvo vaikai, kuriuos Dievas myli ir laimina. Jis kartu su kun. Jonu aukojo šv. Mišias, sakė homiliją. Aiškindamas šios dienos Evangeliją ( Lk 11, 15-26), kunigas pabrėžė, kad blogis kyla ne tik iš žmogaus, bet ir demoniškų jėgų. ,,Velnias velnio neišvaro“ – tai atsitinka tik Dievo galia. ,,Kas ne su manimi, tas prieš mane...“ Klebonas ragino visus tvirtai stovėti prie kryžiaus Jėzaus pusėje, nes Jis stengiasi visus vienyti su Tėvu ir vienus su kitais. Todėl Aukščiausiojo karalystė – ramybės ir darnos karalystė, Bažnyčia visus myli ir glaudžia prie savęs.

Pasibaigus šv. Mišioms, klebonas palaimino maldininkus. Po to visi sugužėjo į miestelio laisvalaikio salę, kur jų laukė vaišėmis nukrautas stalas. Kunigas pasidžiaugė, kad vėl visi gausiai susirinko (per 70 žmonių) ir priminė, kad Dievas visada keliauja su mumis greta – gyvenimo kelyje matosi dvejos pėdos, o sunkiausiais žmogui momentais, Aukščiausiasis neša mus ant rankų, todėl lieka tik Jo pėdos.

Susirinkusius dainomis, šokiais ir žaidimais linksmino kaimynai druskininkiečiai – šaunus ansamblis ,,Bočiai“ (vadovės – Marytė Kuliešienė, Zita Jančiauskienė). Leipalingiečiams gerai pažįstamus, širdį suvirpinančius žodžius ir šį kartą padovanojo jų mylima poetė Ona Bleizgienė: ,,Šiandien susimąstome apie Likimą,/ Kai kažkam jo slenksčiai per aukšti.../ ...Per kančias skaidrėja siela/ Priima, kas Dievo skirta,/ Ir su Juo per kančią suartėja – / Paaukoja skaudulį patirtą“... Savo dvasios stiprybe Jūs esate gražūs“.

Parapijos „Caritas“ reikalų vedėja Anelė Grigienė papasakojo, kad jau senokai gimusi idėja kartą metuose padėti susitikti tiems žmonėms, kurie negali patys ateiti, sulaukė pritarimo. Ir šį kartą organizuojant susibūrimą ,,Stiprieji ir sveikieji geros valios žmonės – silpnesniesiems“ aktyviai prisidėjo Leipalingio seniūnija, biblioteka, klebonas. Vedėja dėkojo visiems ir džiaugėsi, kad ,,pagerbdami, užjausdami ir melsdamiesi, kartu galime lengviau nešti savo gyvenimo kryžių“. Ji dėkojo parapijos klebonui, kuris rugsėjo mėnesio vieno sekmadienio parapijiečių rinkliavą paaukoja „Caritas“. Šios lėšos kartu su kitų geros valios žmonių aukomis panaudotos renginio organizavimui. A.Grigienė perskaitė kun. L.Kunevičiaus eilėraštį ,,Motinai“. Jo žodžiai ,, Mes neužmiršom javų kvapo ir mamos išmokytų maldų“ visus paguodė ir nuramino. Vedėja dėkojo seniūnijos socialinėms darbuotojoms, kurios tarsi motinos globoja ir teikia pagalbą neįgaliesiems, nusenusiems ir vienišiems.

Bibliotekos vedėja Asta Gudaitienė žmogaus gyvenimą palygino su metų laikais, kai ,, lyg pavasaris prabėga vaikystė, aukso smiltimis išbyra jaunystės dienos, metų derlių surenka brandus amžius, o sniego pusnimis atbrenda senatvė. Laiko nei sustabdysi, nei paskubinsi. Kiekvienas jo turi tiek, kiek Dievo skirta“. A.Grigienė ragino visus neleisti užgesti vilties žvakelei, stiprinti tikėjimą, auginti meilę ir gerumą.

Mokyklos socialinė pedagogė Ramutė Maziukienė linkėjo visiems būti sotiems, sveikiems ir laimingiems. Su ja buvo gražus būrelis moksleivių, kurie dalino maistą, vaišino. Sakyčiau, jiems patikėtą pavedimą atliko su meile ir labai atsakingai. Jų ankstyvos jaunystės besiskleidžiantys gerumo žiedai maloniai glostė gyvenimo sunkumų ir skausmo patyrusias žmonių širdis. Salėje sukiojosi ir Leipalingio ambulatorijos bendruomenės slaugytoja Danutė Valentienė. Ačiū Dievui, čia jos pagalbos neprireikė, o jos palinkėjimai sveikai gyventi pravers visada.

Daug sveikatos, sėkmės, sutarimo šeimose linkėjo šventės dalyviams, dėkojo organizatoriams seniūnas Vaclovas Pangonis. Renginio dalyvė Onutė Karaliūnienė perskaitė savo eilėraštį, kuriame yra ir tokie žodžiai: ,,Kad jūsų širdys niekad nesentų,/ Pasisėmę dieviškos meilės lašų“.

Pasistiprinę Kristaus duona, paragavę įvairių žemiškų vaišių, kartu padainavę, pasidžiaugę ir pasiguodę, pasisėmę meilės, gerumo, Dievo palaimos žmonės iškeliavo į savo kasdienybę. Beje, ne tik šį renginį kasmet suruošia parapijos „Caritas“. Kiekvienais metais, prieš šv. Kalėdas, vyksta gerumo akcija, kurios metu žmonių suaukoti pinigėliai, drabužiai skiriami labiausiai šios pagalbos reikalingiems gyventojams, pavyzdžiui, sudegus tvartui, namui, užklupus sunkiai ligai, netekus artimo žmogaus ir kt. Yra „Caritas“ sukurta giesmininkų grupelė, yra penkios medikės, kurios ligoniams suleidžia vaistus, iškviečia greitąją pagalbą, kvalifikuotai pataria susirgus. Nusenę, ligoniai, neįgalūs nuolat lankomi, atnešama lauktuvių, esant reikalui, pakviečiamas kunigas, teikiama kita reikalinga pagalba. Nuo 1989 metų, „Caritas“ skyriaus įkūrimo parapijoje, jam vadovauja medikė Anelė Grigienė, kun. Roberto Grigo, „Caritas“ vadovo, mama. ,,Jau norėčiau, kad kas mane pakeistų“, – guodžiasi moteris, tačiau jos gerumo ir atkaklumo kibirkštėlėmis spinduliuojančios akys ir energingi judesiai byloja, kad ši garbi senjora dar turi Dievo meile žaižaruojančios ugnies ir gali ja dalintis su Jo mažutėliais.

Alvyra Grėbliūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija