Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Išrinkta parapijos pastoracinė taryba

Nemakščių pastoracinė taryba
su klebonu kun. Stasiu Šlepavičiumi
Kun. Stasio ŠLEPAVIČIAUS
archyvo nuotrauka

NEMAKŠČIAI. Spalio 7-ąją, parapijos klebono kun. Stasio Šlepavičiaus iniciatyva, tikinčiųjų valia ir su Šv. Dvasios palaima, buvo išrinkta Nemakščių Švč.Trejybės parapijos pastoracinė taryba, kuri kitą sekmadienį susirinko į pirmąjį posėdį. Į pastoracinę tarybą išrinkti 25 tikintieji: R.Laugalis, M.Janušauskis, J.Butkienė, K.Milašius, Vladas Šimaitis, Vaclovas Šimaitis, G.Kybartas, A.Bumbulis, V.Greičienė, S.Radčenko, D.Visockienė, J.Greičius, I.Jankevičienė, Ž.Vitkauskas, A.Meištininkas, V.Tautkevičius, Antanas Bardauskas, A.Živatkauskis, Č.Mickus, D.Juškienė, A.Girčys, Alfredas Bardauskas, A.Ignatavičius, S.Mėlinis.

Pagal bažnytinę tvarką pastoracinei tarybai pirmininkauja parapijos klebonas, jam padės pirmojo susirinkimo metu išrinktas jos vicepirmininkas, valdybos nariai ir 8 tarybos sekcijų vadovai. Tarybos vicepirmininku tapo UAB „Transnema“ direktorius Vladas Šimaitis, valdybos nariais išrinkti: Alfredas Bardauskas, Saulius Radčenko, Antanas Ignatavičius, Daiva Visockienė, Antanas Bumbulis. Klebonas pasiūlė įsteigti septynias sekcijas, o tarybos nariai pasiūlė įkurti ir aštuntą sekciją. Kiekvienos sekcijos darbo organizavimui išrinkti jų vadovai: liturgijos sekcijos vadovu tapo Antanas Ignatavičius, šeimos – Gitanas Kybartas, katekizacijos – Vida Greičienė, jaunimo – Mindaugas Janušauskis, karitatyvinės – Saulius Radčenko, spaudos – Daiva Visockienė, ekonominės – Stasys Mėlinis ir tvarkos palaikymo bažnyčios viduje ir išorėje – Antanas Bumbulis.

Antroje susirinkimo dalyje klebonas pateikė informaciją apie dabartinę parapijos bažnyčios dvasinę ir materialinę situaciją ir išvardijo darbus, kuriuos reikėtų atlikti. Tarybos nariai aptarė visus darbus, pasiūlė savo idėjas, kaip jie dar norėtų prisidėti prie bažnyčios ir parapijos gyvenimo, bei numatė konkrečius, artimiausiu laiku būtinus atlikti darbus (pvz., bažnyčios šildymo įrengimas) ir pateikė savo nuomonę dėl tolimesnės veiklos (pvz., buvusių parapijiečių sugrįžimo į gimtinę šventės organizavimo).

Numatyta išties nemažai veiklos, kuri pagyvintų parapijos gyvenimą, todėl pastoracinės tarybos nariai, melsdami Dievo palaiminimo, tikisi parapijiečių pagalbos ir geranoriško bendradarbiavimo.

Daiva VISOCKIENĖ,
pastoracinės tarybos valdybos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija