Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius Benediktas XVI Neapolyje

Popiežius Benediktas XVI
Neapolyje susitinka su
Konstantinopolio ekumeniniu
patriarchu Baltramiejumi I

Sekmadienio rytą sraigtasparniu atskridęs į Neapolį, Šventasis Tėvas, po vieną dieną trukusio pastoracinio vizito, sekmadienio pavakare sugrįžo atgal į Vatikaną.

Popiežių Neapolyje pasitiko arkivyskupas kardinolas Krescensijus Sepė, Italijos ministras pirmininkas Romanas Prodis, kiti Italijos vyriausybės ir vietinės Neapolio valdžios atstovai. Nepaisant labai šalto ir lietingo oro, į sekmadienio rytą po atviru dangumi Popiežiaus aukotas šv. Mišias susirinko kelios dešimtys tūkstančių tikinčiųjų. Šventasis Tėvas šv. Mišias celebravo centrinėje Plebiscito aikštėje priešais Neapolio katedrą. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo apie keturiasdešimt kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių vadovų, atvykusių į sekmadienį Neapolyje prasidėjusį tarptautinį religijų lyderių susitikimą. Netoli Popiežiaus altoriaus garbės vietas užėmė Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, Kipro stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas, Armėnų katolikosas Aramas I ir Kenterberio anglikonų arkivyskupas Rovanas Viljamsas.

Šv. Mišių homilijoje Benediktas XVI atkreipė dėmesį į Neapolio arkivyskupijos kasdienio gyvenimo realijas, ypač į būtinumą kovoti su nusikalstamumo ir smurto apraiškomis. Pasak Popiežiaus, smerktini yra ne tik vietinės mafijos didelis nusikalstamumas, bet ir tai, kad smurtas tampa vyraujančiu mentalitetu, įsiliejančiu į visas socialinio gyvenimo terpes ir grasinančiu pavergti jaunuomenę. Reikia atitinkamų politinių sprendimų, tačiau dar labiau Neapoliui reikia gilaus dvasinio atsinaujinimo, sąžinių formavimo, galinčio pakeisti žmonių nusistatymą ir įpročius. „Raktas į atsinaujinimą, – sakė Popiežius, – yra malda, kuri būdama giliausia tikėjimo išraiška, gali pakeisti pasaulį ir paversti jį Dievo karalyste.“

Popiežiaus Benedikto XVI pastoracinis vizitas sutapo su Neapolyje sekmadienį prasidėjusiu tarptautiniu taikos suvažiavimu, kuriame dalyvavo svarbiausių pasaulio religijų vadovai. Metinio Šv. Egidijaus bendruomenės rengiamo tarpreliginio suvažiavimo tikslas yra paskatinti visų religijų atstovų maldas už pasaulio taiką.

Po Šv. Mišių ir vidudienio maldos popiežius Benediktas XVI nuvyko į Kapodimontės kunigų seminariją, kur susitiko su Šv. Egidijaus bendruomenės rengiamo tarpreliginio suvažiavimo dalyviais. Jiems pasakytame sveikinimo žodyje Popiežius kalbėjo apie Asyžiaus dvasią, priminė popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva Asyžiuje 1986 ir 2002 metais surengtus susitikimus, kurių metu religijų vadovai meldėsi už pasaulio taiką.

„Gerbdami įvairių religijų skirtumus, visi mes, – kalbėjo Benediktas XVI, – esame pašaukti darbuotis vardan taikos ir veiksmingu įsipareigojimu skatinti tautų susitaikymą. Tai ir yra tikroji „Asyžiaus dvasia“, kuri pasisako prieš bet kokį smurtą ir piktnaudžiavimą religija, kaip pretekstu smurtui. Būtina pakartoti konfliktų kamuojamame pasaulyje, kuriame ne kartą smurtas yra teisinamas Dievo vardu, jog religijos niekuomet neturi skleisti neapykantos, jog niekad nevalia Dievo vardu teisinti blogį ir smurtą. Priešingai, religijos gali ir turi prisidėti savo brangiu įnašu siekiant žmonijos taikos.“

Paskutinė Popiežiaus kelionės Neapolyje stotelė buvo trumpa susikaupimo valandėlė Neapolio katedroje priešais Šv. Januarijaus koplyčioje išstatytą Šv. Sakramentą ir kankinio vyskupo Januarijaus relikvijas. Po trumpos maldos Popiežius palaimino susirinkusiuosius ir atsisveikęs su Neapolio arkivyskupijos tikinčiaisiais sraigtasparniu išskrido atgal į Romą.

VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija