Atnaujintas 2007 lapkričio 16 d.
Nr.85
(1582)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėtas šv. Juozapatas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Iš kairės: protoigumenas
t. Joanikijus Čverencukas,
OSBM, protoarchimandritas
t.Vasilijus Kovbyčius, OSBM,
seminarijos prefektas t. Danyjilas
Dermaljis, OSBM, ir t. Natanajilas
Šturmakas, OSBM

Pirmoje eilėje iš kairės: Bazilijonų
vienuolių seminarijos prefektas
t. Danyjilas Dermaljas, OSBM,
protoigumenas t. Joanikijus
Čverencukas, OSBM,
ir protoarchimandritas t. Vasilijus
Kovbyčius, OSBM. Antroje eilėje
dešinėje – igumenas t. Pavlo
Jachimecas, OSBM. Kiti – broliai-
studentai iš Ukrainos Bazilijonų
vienuolių seminarijos
bei Vilniaus bazilijonų vienuoliai

Lapkričio 11 -oji Vilniaus ir visos Lietuvos katalikams yra svarbi kaip Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidų Aušros Vartuose pradžia.

Rytų (graikų apeigų) katalikams ši diena beveik sutampa su prieš 384 metus, t.y. 1623 m. lapkričio 12 dieną, žiauriai nužudytu Ivanu Kuncevičiumi (1580-1623) – vienuoliu bazilijonu tėvu Juozapatu – pirmuoju graikų katalikų šventuoju.

1596 m. Ivanas Kuncevičius iš Vladimiro Voluinės atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato. 1604 m. įstojo į apleistą Švč. Trejybės vienuolyną, pasirinkdamas Juozapato vardą.

Juozapato iškalba ir maldingumas buvo katalikiško gyvenimo pavyzdys ir stipri trauka jaunuoliams. Vienuolynas sparčiai augo. Juozapato pastangomis Švč. Trejybės vienuolynas pasipildė ne tik naujais pašauktaisiais, bet ir buvo atnaujinta bažnyčia bei vienuolynas.

1607 metais į Švč. Trejybės vienuolyną įstojo Ivanas Veljaminas Rutskis (1574–1637), pasirinkdamas Juozapo (Josefo) vardą.

Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Veljaminas Rutskis 1617 metais į Rūtos dvarą prie Naugarduko sukvietė bazilijonų vienuolynų kapitulą, kuri, sujungusi penkis bazilijonų vienuolynus (Vilniaus, Biteno, Žirovicų, Minsko ir Naugarduko), įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną – Švč. Trejybės kongregaciją su centru Vilniuje.

Juozapatas buvo paskirtas Polocko vyskupu ir todėl turėjo palikti Vilnių, išgyvenęs čia 21 metus (1596-1617). 1623 m. lapkričio 12 dieną per vizitaciją Vitebske jis buvo nužudytas prieš Bažnyčios vienybę kovojusių priešų. 1643 m. paskelbtas palaimintuoju, 1867 m. – šventuoju. Juozapatas Kuncevičius buvo pirmasis ukrainietis, kanonizuotas Katalikų Bažnyčios.

Šv. Juozapato tarnystė Dievui rėmėsi Rytų ir Vakarų Bažnyčių vienybės siekiu „Kad visa būtų viena!“ Tuo siekta, kad kuo daugiau stačiatikių vienuolynų taptų graikų apeigų katalikais, kad visi pripažintų Kristaus Bažnyčią ir paklustų Popiežiui – Šventajam Tėvui.

Vilniuje, ukrainiečiams sugrąžinus Švč. Trejybės bažnyčią, joje kasmet iškilmingai minima lapkričio 12-oji – šv. Juozapato kankiniškos mirties diena. Čia atvyksta svečiai iš Ukrainos (tėvai ir broliai bazilijonai, seserys vienuolės), Lenkijos (vienuoliai bazilijonai ir ukrainiečiai giesmininkai), kitų kraštų.

Lapkričio 11 dieną šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo Romos protoarchimandritas t. Vasilijus Kovbyčius, OSBM, Ukrainos protoigumenas t. Joanikijus Čverencukas, OSBM, ir t. Danyjilas Dermaljis, OSBM, bei Vilniaus Švč. Trejybės parapijos klebonas t. Pavlo Jachimecas, OSBM, ir t. Natanajilas Šturmakas, OSBM.

Tėvams talkino ir šv. Mišių metu giedojo brolis Terentijus, OSBM, (studijuojąs Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje), taip pat Ukrainos Metropolito Josefo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose studentai – seminaristai: br. Lukas (Vitalijus Bunjakas), br. Ilja (Olenas Fiholas), br. Jeronimas (Olenas Hrimas), br. Vitalijus (Bogdanas Popadiukas), br. Timotiejus (Volodymyras Shjyka) ir br. Michailas (Jaroslavas Stanko).

Kartu su ukrainiečiais šv. Mišių aukoje dalyvavo vyskupas Juozas Tunaitis (jis jau ne pirmą kartą dalyvauja Švč. Trejybės bažnyčioje vykstančiose iškilmėse).

Pamoksle protoarchimandritas kalbėjo, kad šv. Juozapatas yra svarbus ne tik Bažnyčios, bet ir valstybės istorijai. Jis pasirinko tarnystę Bažnyčiai, kuri turi kurti bei saugoti savo papročius, tradicijas, tautiškumą. Šv. Juozapatas įrodė, kad, išsaugodami Bizantijos apeigas, galime būti sujungti su vienu Ganytoju – šv. Petro Įpėdiniu – Popiežiumi.

Kiekvienam mūsų susimąstančiam: „Koks aš esu krikščionis šiandien?“, „Kaip aš liudiju tikėjimą ten, kur esu, ten, kur gyvenu, su kuo bendrauju?“– tai turi būti svarbiausias atsakymas kiekvieną dieną.

Šv. Juozapato gyvenimas – didžiulis pavyzdys vienybei su šv. Petro Įpėdiniu. Pavyzdys ir jo pastangos būti doru krikščioniu – jo jėga ir dvasinė stiprybė.

Protoarchimandritas palinkėjo mums melstis už krikščionių vienybę, prašant šv. Juozapato užtarimo, ir už savo kultūros, tradicijų, papročių išlaikymą, išliekant vienybėje su Kristumi.

Vyskupas Juozas Tunaitis, sveikindamas iš toli atvykusius svečius vienuolius bazilijonus, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje dirbančius vienuolius bei pasauliečius, dalyvaujančius šv. Mišių aukoje, pasidžiaugė, kad Dievo Apvaizda šiandieną leido jam būti kankinio – šv. Juozapato – dirbusio Vilniuje, minėjime. Ekscelencija kalbėjo, kad mes gyvename sunkiu laiku. Pasak jo, jei „užšąla tikėjimas, su juo užšąla ir meilė“. Tadėl jis ragino visus melsti šv. Juozapatą pagalbos, kad jam užtariant sustiprėtų ir mūsų tikėjimas.

Vysk. J.Tunaitis, įgaliotas arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio, šv. Mišių dalyviams suteikė Palaiminimą.

Pagiedojus Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios hierarchams ir Vilniaus vyskupams bei susirinkusiems „Ilgiausių metų“, Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai vysk. J.Tunaičiui, protoarchimandritui t. Vasilijus Kovbyčius, OSBM, ir protoigumenui t. Joanikijui Čverencukui, OSBM, ukrainietišku papročiu įteikė šventinius pyragus – karvojus.

Po šv. Mišių Metropolito J.V.Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto seminaristai atliko keletą šv. Juozapatui skirtų giesmių.

Pirmadienį, lapkričio 12 d. – kankinio šv. Juozapato mirties dieną Aušros Vartų koplyčioje prie Dievo Motinos – Gailestingumo Motinos – paveikslo – šv. Mišias aukojo vienuoliai bazilijonai: protoarchimandritas t. Vasilijus Kovbyčius, OSBM, protoigumenas t. Joanikijus Čverencukas, OSBM, t. Danyjilas Dermaljas, OSBM, ir t. Natanajilas Šturmakas, OSBM. Giedojo Metropolito J.V.Rutskio Filosofijos-Teologijos studijų Bazilijonų instituto seminaristai: br. Lukas, br. Ilja, br. Jeronimas, br. Vitalijus, br. Timotiejus ir br. Michailas.

Apie šv. Juozapato kelią į altorių garbę kalbėjo Metropolito J.V.Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto prefektas t. Danyjilas Dermaljas, OSBM.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija