Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Apaštalinio protonotaro 90-metis

Apaštalinis protonotaras
prof. dr. Vincas Jonas Bartuška
(viduryje, su gėlėmis) ir jį pasveikinti
susirinkę (iš kairės): kun. Gintautas
Kuliešius, mons. Juozas Pečiukonis,
vyskupai Juozas Preikšas ir Rimantas
Norvila, kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis,
vysk. Juozas Žemaitis ir g. kan. Valius
Zubavičius Šv. Vincento Pauliečio
bažnyčios šventoriuje

MARIJAMPOLĖ. Spalio 28 dieną, sekmadienį, į rytmetines šv. Mišias Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje susirinkusieji parapijiečiai prie altoriaus išvydo ne tik kiekvieną sekmadienį tuo metu šv.Mišias aukojantį apaštalinį protonotarą profesorių, bažnytinės teisės habilituotą daktarą Vincą Joną Bartušką, bet ir tris vyskupus bei keletą svečių kunigų. Vyskupai Rimantas Norvila, Juozas Žemaitis, MIC, ir Juozas Preikšas, Marijampolės dekanas Kazlų Rūdos klebonas kun. Gintautas Kuliešius, šios bažnyčios klebonas mons. Juozas Pečiukonis, kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis bei Liškiavos klebonas g. kan. Valius Zubavičius kartu su apaštaliniu protonotaru prof. dr. V.J.Bartuška aukojo šv. Mišias jo 90-ojo gimtadienio proga.


Alytaus dekanate

Paminėjo sesers

Jadvygos 70-metį

Jadvyga Simonaitytė
su dekanu klebonu kun. Arūnu Užupiu

Alytus. Lapkričio 4 dieną, sekmadienį, į šventiškai papuoštą Šv. Angelų Sargų bažnyčią susirinko tikintieji pagerbti pranciškonę Jadvygą Simonaitytę, tądien šventusią savo 70-metį. Šv. Mišias aukojo, prasmingą pamokslą pasakė, palaimino ir jubiliejinę juostą užrišo parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis. Po šv. Mišių per atnašas paaukotą duoną ir vynuoges pasidalijo visi bažnyčioje susirinkę žmonės.

Parapijos namuose, prie šventiškai papuošto stalo, susėdo giminaičiai, parapijos kunigai ir bičiuliai, o garbingiausioje vietoje, tarp baltų rožių, sėdėjo jubiliatė. Daug šiltų žodžių ir nuoširdžių linkėjimų buvo skirta seseriai Jadvygai. Po sveikinimų jubiliatė papasakojo apie savo nueitą gyvenimo kelią.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Naujas kunigas

Kun. Darius Trijonis tarp gargždiškių

Gargždai. Vėlinių išvakarėse klebonas kan. Jonas Paulauskas bažnyčioje pranešė susirinkusiems, kad į parapiją rezidentu yra paskirtas kunigas Darius Trijonis. Jis – teologijos mokslų daktaras, Klaipėdos universitete, Katechetikos katedroje dėsto etiką bei moralinę teologiją. Dar turi paskaitų Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Ten jis būsimiesiems kunigams dėsto moralinę teologiją.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Prisimintas prof. P. Dovydaitis

Grupė renginio dalyvių
prie kryžiaus ir paminklinio akmens
buvusioje P. Dovydaičio sodybos vietoje

Čekiškė. Norint įgauti stiprybės būtina nuolat prisiliesti prie savo praeities – prie tautos didžiavyrių, jų gyvenimo, veiklos, kančios. Apie profesorių Praną Dovydaitį (1886–1942), enciklopedinio masto mokslininką, pedagogą, politiką, kultūrininką ir visuomenininką jau daug rašyta spaudoje. Priminsime, kad 2000 m. gegužės 7 d. Romoje, Koliziejaus aikštėje, popiežius Jonas Paulius II paskelbė naujus kankinius, įrašytus į dvidešimtojo amžiaus martirologiją. Tarp 114 paskelbtųjų yra ir Pranas Dovydaitis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija