Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Naujas kunigas

Kun. Darius Trijonis tarp gargždiškių

Gargždai. Vėlinių išvakarėse klebonas kan. Jonas Paulauskas bažnyčioje pranešė susirinkusiems, kad į parapiją rezidentu yra paskirtas kunigas Darius Trijonis. Jis – teologijos mokslų daktaras, Klaipėdos universitete, Katechetikos katedroje dėsto etiką bei moralinę teologiją. Dar turi paskaitų Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Ten jis būsimiesiems kunigams dėsto moralinę teologiją.

Gargždų ateitininkai, jaunimas nudžiugo pamatę kunigą Darių savo parapijos bažnyčioje. Jie gerai pažįsta kunigą Darių, aktyvų jaunimo bičiulį. Gavėnios metu jis buvo pakviestas vadovauti Gargždų parapijos jaunimo susikaupimo-rekolekcijų vakarui.

Lapkričio 4-ąją kunigas Darius aukojo Sumos šv. Mišias, vadovavo pamaldoms už mirusius. Paskui jį sveikino parapijos klebonas kan. J. Paulauskas, kunigai, patarnautojai. „Linkime ir meldžiame Dievą Jums ištvermės, stiprybės ir tikimės, kad savo įtaigiu žodžiu, uolumu ir pavyzdžiu paskatinsite mus uoliau veikti, siekiant visa atnaujinti Kristuje“, – sakė ateitininkai. Didysis parapijos choras sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija