Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Knygos sutiktuvės kaip istorijos pamoka

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
apdovanoja knygos sudarytoją
Liudviką Knizikevičienę

„Senamiestiečio“ pirmininkė
Marija Paraščiakienė
su bendruomenės nariais,
aktyviai prisidėjusiais
prie knygos išleidimo

Iš kairės: knygos redaktorė
lituanistė Lionė Lapinskienė,
recenzentas istorikas Juozas
Brazauskas ir fotomenininkė
Irena Giedraitienė, nuotraukose
įamžinanti bendruomenės
„Senamiestietis“ darbus

Knygos „Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija“ pristatymas vyko lapkričio 21 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. Ši knyga unikali tuo, kad ją parengė bei leidybą finansiškai parėmė Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“. Sutiktuvėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Renginį dainomis pradėjo Elena Grumbinienė, pristatyta kaip miesto primadona.

„Tokią knygą miela imti į rankas. Skaitant ją, kartais ir ašara nubyra. Tegu ji vaikšto tarp mūsų, tegu su ja auga mūsų vaikai ir anūkai“,– kalbėjo vakaro vedėja, poetė Elvyra Pažemeckaitė.

Žodį taręs vyskupas sakė, jog knyga primena tai, kas vyko prieš penkis šimtmečius: „Juk niekas nesuskaičiuos, kiek per šį laikotarpį buvo pakrikštyta vaikų, sutuokta porų. Pirmojoje Panevėžio bažnyčioje jau vyko Marijos Gimimo atlaidai, kurie dabar kiekvienų metų rudenį švenčiami šv. apaštalų Petro ir Povilo šventovėje“. Vyskupas dėkojo knygos sudarytojai Liudvikai Knizikevičienei už jos kruopštų darbą, įteikė jai pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko atsiminimų knygą bei savo paties pasirašytą Padėką – palaiminimą.

Knygos recenzentas, istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas, gerai įvertino knygą ir paragino neužmiršti gimtųjų namų slenksčio, nes nuo jo prasideda žmogaus istorija.

Kūrinio sudarytoja Liudvika Knizikevičienė prisipažino, kad netikėjo išgirsti tokio savo darbo vertinimo. Ji pasakojo, kaip gimė mintis apie knygą. Susibūrus „Senamiestiečio“ bendruomenei, parūpo daugiau sužinoti apie gimtąjį miestą. Liudvika visada domėjosi istoriniais dalykais, todėl ėmė kaupti medžiagą.

Bendruomenės pirmininkė Marija Paraščiakienė ieškojo glaudesnių ryšių su miestelėnais, buvo užrašyti jų atsiminimai arba jie patys parašė. Iš Senamiesčio gatvės kilęs dailininkas Vilius Puronas nupiešė bendruomenės vėliavos eskizą. Jo ir bendruomenės pastangomis buvo pastatytas didingas paminklas ten, kur kadaise prasidėjo Panevėžys. Pavyko nustatyti, kur stovėjo pirmoji Panevėžio miesto bažnyčia, išsiaiškinta, jog stebuklingų galių turintis Dievo Motinos paveikslas, kuris jau buvo pirmojoje ir antrojoje bažnyčiose, dabar yra Šv. apaštalų Petro ir Povilo šventovėje. Buvo sužinota ir kitų netikėtų dalykų. Atsirado prielaida, kad Panevėžys įsikūrė gerokai anksčiau nei manyta.

Surinkta medžiaga buvo pateikta miesto laikraščiui, kuris žadėjo ją išspausdinti, bet taip savo pažado ir neištesėjo. Geriems žmonėms skatinant, bendruomenei parengus projektą, pavyko gauti paramą iš Nyderlandų fondo. Gražų sumanymą parėmė Panevėžio savivaldybė, kai kurios miesto įmonės, „Senamiestiečio“ bendruomenės nariai. Sumanyta 100 puslapių knyga išaugo iki 300.

Apie „Senamiestiečio“ bendruomenę papasakojo jos pirmininkė Marija Paraščiakienė ir padėkojo visiems, prisidėjusiems prie knygos leidimo. Po renginio žmonės neskubėjo skirstytis, susipažino su fotografijų paroda „Senamiestiečių bažnytinės tradicijos ir papročiai“, bendravo su vyskupu J. Kaunecku.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija