Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Sakralinis vakaras

Būkite apaštalais Dievo,
kuris yra Meilė

Popiežiaus palinkėjimai naujiesiems
Kardinolų kolegijos nariams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikina kardinolu pakeltą
Chaldėjų Katalikų Bažnyčios
patriarchą Emanuelį III Delį

Pabrėžta tarnavimo reikšmė

Savojo pontifikato antrojoje konsistorijoje paskirdamas 23 naujus Kardinolų kolegijos narius popiežius Benediktas XVI jiems priminė Evangelijos mokymą apie aukščiausią krikščionio pašaukimą, kuris, be abejonės, galioja ir Bažnyčios „senatui“ priklausantiems kardinolams. „Krikščionis yra pašauktas prisiimti „tarno“ padėtį, sekdamas Jėzaus pėdomis, aukodamas gyvenimą dėl kitų nesavanaudišku ir nesuinteresuotu būdu, – kalbėjo Šventasis Tėvas. – Ne galios ir sėkmės siekimas, bet nuolankus savęs dovanojimas dėl Bažnyčios gėrio turi charakterizuoti kiekvieną mūsų gestą ir žodį.“


Jie gina rezistentų teises

Gintaras ŠIDLAUSKAS

Komisijos nariai ir konsultantai

Prieš 10 metų (1997 m. lapkričio 11 dieną) įvyko pirmasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos posėdis, o kitą dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Komisijos sudėtį ir nuostatus. Tada buvo sukurta ir įteisinta institucija, kurios veiklos pradžios ir sprendimų laukė tūkstančiai pasipriešinimo okupacijoms dalyvių ir nuo okupacinių režimų nukentėjusių asmenų, kurių teises buvo pažeidę kelių okupacijų keli dešimtmečiai.


Negimusio kūdikio laidotuvės

Domeikavoje, Lietuvos kankinių
bažnyčioje, negimusio kūdikio
laidojimo apeigoms vadovauja
kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Penktadienį, lapkričio 23-iąją, prisimenant skaudžią datą – Lietuvoje 1955 metais įteisintus abortus, įvairiose Lietuvos vietose melstasi už jų aukas. Kasmet tą dieną minima Negimusio kūdikio diena.

Bene svarbiausias renginys penktadienį vyko Domeikavoje. Lietuvos kankinių bažnyčioje  vidudienį  vyko Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda, kuriai vadovavo Kauno kunigų seminarijos klierikas Aurelijus Barkauskas, melstasi už abortų aukas. 11 val. 52 min. buvo skambinama varpu 52 kartus, prisimenant aborto įteisinimo metus Lietuvoje. 12 val.  Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas, Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys ir Domeikavos parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas aukojo šv. Mišias. Jose kan. D. Brogys pamoksle kvietė melstis už nužudytus negimusius vaikus, kurie galėjo būti drauge, taip pat dėkoti Dievui už malonę gimti mylinčių tėvų šeimose ir prašyti Viešpaties pagalbos saugojant gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties.


Kalbėta apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje

Inesė Ratnikaitė

Nacionalinis delegatas universitetinei
sielovadai kun. Arvydas Ramonas
sakė, kad Vakarų Europos
valstybėse nekyla klausimas,
ar reikia universitete kapeliono

Lapkričio 6 dieną Šiaulių universiteto baltojoje salėje susirinko Lietuvos aukštųjų mokyklų kapelionai, sielovados bendradarbiai, studentai ir dėstytojai. Vyko seminaras – pasitarimas „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“. Tokie susitikimai vyksta bent kartą per metus vis kitame Lietuvos universitete. Diskutuojama aktualiais sielovados klausimais, dalijamasi patirtimi, sprendžiamos iškylančios problemos. Šiais metais ŠU kapelionas Egidijus Venckus pakvietė į Šiaulių universitetą. Seminare – pasitarime dalyvavo atstovai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus aukštųjų mokyklų, karo akademijos. Seminare dalyvavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis išsakė mintį, kad šis susitikimas turėtų padėti mokslo žmonėms pažvelgti į amžinąsias vertybes. Šiaulių universiteto rektorius Vincas Laurutis pasidžiaugė, kad šiandien universitetai be baimės žiūri į sielovadą, religiją, kuri gyvenimą daro labiau priimtiną.


Žemaičių diena Didžiuosiuose Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose

Bronius Kleinauskas,

Žemaičių Kalvarijos Bazilikos
choro choristas, bendruomenės ,,Gardai“ pirmininkas

Žemaičių Kalvarijos piligrimai
Aušros Vartuose

Lapkričio 17 dieną į Vilniuje vykstančius Didžiuosius Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidus vyko maldininkai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų. Piligrimai autobusais vyko iš Plungės, Telšių, Klaipėdos, Gargždų, Akmenės parapijų. Iš Žemaičių Kalvarijos išvyko daugiau kaip 50 maldininkų, tarp jų ir Bazilikos choras. Į didžiuosius atlaidus atvyko Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos, Telšių vyskupijos licėjaus bei Propedeutinio kurso vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai.


„Aš noriu padėti žmonėms“

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Lazdijų klebonas kun. Gintaras Urbštas

Rugpjūčio 15 dieną suėjo 10 metų, kai Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas, Lazdijų vicedekanas teol. mgr. kun. Gintaras Urbštas gavo kunigo šventimus. Kai kitais reikalais teko susitikti su žmonėmis iš tų parapijų, kur kun. Gintaras darbavosi vikaru, iš jų išgirdau daug šiltų atsiliepimų apie jo asmenybę. Per porą metų, kol kunigas darbavosi Lazdijų parapijoje, parapijiečiai išgirdo nemažai jo padrąsinančių žodžių, naują ir išsamų Šventojo Rašto aiškinimą, ypač per homilijas, patyrė jo gilų dvasingumą, tvirtą nusistatymą vykdant Bažnyčios įstatymus. Kadangi tikėjimo tiesos yra nekintamos ir jų negalima pajungti dabartinių laikų žmonių norams, klebono geranoriškos pastangos tai liudyti kartais lieka ir nesuprastos. Kaip sakė pats klebonas, žmonių norus reikia nuolankiai priimti.


Šviesos spinduliai nykią rudens dieną

Birutė Vasylienė

Vyskupas Eugenijus Bartulis
(dešinėje) Kauno Paminklinės
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
konferencijų salėje pristatė
savo 2008 metų kalendorių
„Šventovės kalnuose“

Lapkričio 18-ąją, sekmadienį, Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje po Sumos šv. Mišių vyko susitikimas su aktoriumi Aleksandru Rubinovu, kurio metu jis parodė monospektaklį „Spektaklis po spektaklio“. Aktorius meistriškai, su humoru pasakojo į kraują įaugusias, kasdieniškas istorijas apie žmonių nepagarbą, nedėmesingumą.


Lietuvi, amžiais būk didus...

Zigmas Tamakauskas

Grupė minėjimo dalyvių
Kauno Stasio Lozoraičio
vidurinėje mokykloje

Lietuvos kariuomenės dienos proga Kauno Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje įvyko įspūdingas Ginkluotųjų pajėgų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago žūties 50-ųjų metinių minėjimas. Jį surengė Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba ir LKD Kauno skyriaus Švietimo sekcija, talkinant mokyklos vadovybei ir vietos ateitininkų kuopai.


Nomenklatūros pokeris

Petras KATINAS

Metams baigiantis, Lietuvos politiniame leksikone įsitvirtino „trigalvio slibino“ pavadinimas. Dėl to slibino galvų ir kaklų užvirė žūtbūtinis mūšis. Ir ne tiek tarp policijos ir opozicijos, bet tarp „niekada neklystančios“ partijos viršūnių. Į tą mūšį įsijungė netgi Pensininkas Nr. 1, patriarchas, gelbėtojas, amžinai gyvas Algirdas Mykolas Brazauskas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija