Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kalbėta apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje

Inesė Ratnikaitė

Nacionalinis delegatas universitetinei
sielovadai kun. Arvydas Ramonas
sakė, kad Vakarų Europos
valstybėse nekyla klausimas,
ar reikia universitete kapeliono

Seminaro dalyviai: kunigai,
sielovados bendradarbiai
bei studentai įdėmiai
klausėsi pranešimų
Svetlanos ADLER nuotraukos

Lapkričio 6 dieną Šiaulių universiteto baltojoje salėje susirinko Lietuvos aukštųjų mokyklų kapelionai, sielovados bendradarbiai, studentai ir dėstytojai. Vyko seminaras – pasitarimas „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“. Tokie susitikimai vyksta bent kartą per metus vis kitame Lietuvos universitete. Diskutuojama aktualiais sielovados klausimais, dalijamasi patirtimi, sprendžiamos iškylančios problemos. Šiais metais ŠU kapelionas Egidijus Venckus pakvietė į Šiaulių universitetą. Seminare – pasitarime dalyvavo atstovai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus aukštųjų mokyklų, karo akademijos. Seminare dalyvavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis išsakė mintį, kad šis susitikimas turėtų padėti mokslo žmonėms pažvelgti į amžinąsias vertybes. Šiaulių universiteto rektorius Vincas Laurutis pasidžiaugė, kad šiandien universitetai be baimės žiūri į sielovadą, religiją, kuri gyvenimą daro labiau priimtiną.

Pranešimus skaitė Nacionalinis delegatas universitetinei sielovadai, Klaipėdos universiteto docentas, kun. Arvydas Ramonas, prof. Danutė Petrauskaitė (KU), prof. Gintautas Mažeikis (ŠU). Kun. A. Ramonas kalbėjo apie universitetinės sielovados aktualijas Europoje. Buvo prisimintas universitetinės sielovados delegatų susitikimas Zagrebe. Vakarų Europos valstybėse, anot prelegento, nekyla klausimas, reikia ar nereikia universitete kapelionų. Juk universitetai kilo iš Bažnyčios ir būtent Bažnyčia išlaiko tradicijas. Tad visos diskusijos sukasi apie tai, kaip geriau pateikti Gerosios Naujienos žinią universitetinėje terpėje, šiam tikslui viename universitete darbuojasi net po kelis skirtingų konfesijų kapelionus. Lietuvoje, kun. A. Ramono teigimu, dar esame prie starto linijos. Universitetinė sielovada tik įsibėgėja.

Prof. Danutė Petrauskaitė dalijosi mintimis apie šių metų pavasarį Romoje, popiežiškajame Laterano universitete vykusią konferenciją „Naujasis humanizmas Europoje: universitetų vaidmuo“. Pagrindiniai konferencijos klausimai, prelegentės manymu, aktualūs ir Lietuvai: kaip išsaugoti krikščioniškąsias vertybes sparčiai besiplėtojančio mokslo ir kultūros kontekste, kaip grąžinti universitetams vadovaujantį vaidmenį asmenybės formavimosi procese. Teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai labai svarbu, kalbėjo profesorė, tačiau to neužtenka. Kiekvienas dėstytojas turi rasti būdų, kaip iškelti, suaktualinti krikščioniškas vertybes. Dabar, kai universitetai primena fabrikus, per kuriuos „pereina“ jaunimas, be esminių vertybių diegimo, išsilavinimas, žinios gali būti panaudoti nežinia kam, sakė Danutė Petrauskaitė.

Prof. Gintautas Mažeikis savo pranešime gretino socialinį, alternatyvųjį ir religinį pilietiškumą. Religinis pilietiškumas, anot profesoriaus, tai atstovauti bendruomenės širdies interesams, nesutampantiems su plačiosios visuomenės interesais. Mūsų visuomenė, anot profesoriaus, glaudžiai susijusi su rinka ir civilizacija. Bažnyčia visuomet stovi civilizacijos, o ne rinkodaros pusėje, taip išlaikydama žmogiškąją būtį šiame pasaulyje ir pačią būtį.

Po seminaro susirinkusieji dalyvavo diskusijoje: universitetų kapelionai bei sielovados bendradarbiai pristatė jų universitetuose vykstantį sielovadinį darbą, aptarė iškylančius sunkumus. Buvo iškelti probleminiai aspektai, padėję įvertinti situaciją, pasiūlę naujus darbo būdus. Tikimasi, kad greitai Bažnyčios sąsajos su universitetu bus stiprios ir savaime suprantamos.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija