Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žemaičių diena Didžiuosiuose Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose

Bronius Kleinauskas,

Žemaičių Kalvarijos Bazilikos
choro choristas, bendruomenės ,,Gardai“ pirmininkas

Choristai gieda šv. Mišiose
Šv. Teresės bažnyčioje
Autoriaus nuotraukos

Žemaičių Kalvarijos piligrimai
Aušros Vartuose

Lapkričio 17 dieną į Vilniuje vykstančius Didžiuosius Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidus vyko maldininkai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų. Piligrimai autobusais vyko iš Plungės, Telšių, Klaipėdos, Gargždų, Akmenės parapijų. Iš Žemaičių Kalvarijos išvyko daugiau kaip 50 maldininkų, tarp jų ir Bazilikos choras. Į didžiuosius atlaidus atvyko Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos, Telšių vyskupijos licėjaus bei Propedeutinio kurso vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai.

Sausakimšoje Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišių koncelebracijai vadovavo ir tikinčiųjų miniai pamokslą pasakė Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta, SJ. Šv. Mišias taip pat koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. R. Saunorius, Telšių seminarijos rektorius kan. teol. lic. V. Gudeliūnas, dvasios tėvas mons. jubil. doc. dr. V. St. Brazdeikis, prefektas kun. teol. lic. V. Ačas, Propedeutinio kurso vadovas ir Žemaičių Kalvarijos rektorius kan. mgr. J. Ačas, prefektas kan. teol. lic. A. Sabaliauskas, Licėjaus direktorius kun. mgr. S. Tamošaitis ir nemažas būrys iš Telšių bei kitų vyskupijų atvykusių kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos didysis sumos choras, vadovaujamas vargoninkės K. Kondratavičienės. Šv. Mišių pradžioje susirinkusius maldininkus iš visos Lietuvos, o ypač iš Žemaitijos, bei šv. Mišioms vadovaujantį Telšių ganytoją ir kunigus pasveikino Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios rektorius mons. teol. mgr. Janas Kasiukevičius.

Šv. Mišių metu Telšių ganytojas, sakydamas pamokslą, kalbėjo apie begalinį Dievo gailestingumą, kuris įgalina kiekvieną žmogų keistis ir ieškoti pagalbos bei paramos Viešpaties malonėje. Vyskupas tikinčiuosius kvietė gyventi taip, kad mokėtume vieni kitiems atleisti, būti dėmesingi, mokėtume užjausti. Baigdamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta, SJ, kvietė šiame Dievo gailestingumo mieste – Vilniuje gyvenantiems ir į jį atvykstantiems nuolat atsiminti, kad kiekvienas žmogus yra mylimas Dievo ir kiekvienas turi mokytis gyventi meilės dvasia kitam, šalia esančiam, kaip gyveno Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.

Po šv. Mišių mūsų Bazilikos choras ir Žemaičių Kalvarijos piligrimai aplankė Vilniaus senamiesčio bažnyčias: Dievo Gailestingumo šventovę, Vilniaus arkikatedrą Baziliką, Vilniaus Kalvarijas ir kitas žymias šventoves bei istoriškai svarbias vietas. Maloniai priėmė Šv. Mergelės Marijos Vargdienių seserų vienuolyne bei Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kurioje gavomeVilniaus arkivyskupo augziliaro Juozo Tunaičio palaiminimą.

Šią įšvyką organizavo, nuoširdžiai rūpinosi, kad viskas vyktų sklandžiai, mūsų kunigai – kanauninkai Andriejus Sabaliauskas ir Jonas Ačas. Esame jiems be galo dėkingi, taip pat ir vykupui J.Borutai, SJ, už suteiktą malonę ir garbę giedoti atlaidų metu.

Žemaičių Kalvarija – Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija