Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė ilgametis Vištyčio klebonas

A†A kun. jubil. Kazys Montvila
(1920 12 20 – 1948 10 31 – 2007 11 11)

Kun. jubil. Kazys Montvila

Lapkričio 11 dieną mirė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristas kun. jubil. Kazys Montvila.

Velionis gimė 1920 m. gruodžio 20 d. Lapankos kaime, Gižų parapijoje, tuometinėje Vilkaviškio apskrityje. Išlandžių, Baltrakio ir Gižų mokyklose baigęs šešis skyrius, mokslus tęsė Marijampolėje: iš pradžių Marijonų, po to – Rygiškių Jono gimnazijoje.

1943 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, o šią uždarius kunigystei ruošėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1948 m. spalio 31 d. Kazys Montvila buvo įšventintas kunigu. Iš pradžių vikaravo Gelgaudiškyje, o 1950 m. paskirtas Šventežerio klebonu. Po 13 metų iškeltas į Leipalingį, kur jam taip pat pavesta eiti Veisiejų dekanato dekano pareigas. Pastarąją tarnystę vykdė iki šio dekanato panaikinimo 1965 metais. 1969 metais kun. K. Montvila buvo paskirtas Lukšių, o po trejų metų – Vištyčio parapijos klebonu. Vištytyje dirbo devyniolika metų, kol, pablogėjus sveikatai, pasiprašė atleidžiamas. 1991 m. rugsėjo 3 d. paskirtas altaristu į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapiją. Čia praleido paskutinius šešiolika kunigiškos tarnystės ir gyvenimo metų.


Palikęs ryškų pėdsaką Gelgaudiškyje

Kun. Gintautas Skučas
Nuotrauka iš laikraščio „Gelgaudukas“

Gruodžio 8 dieną sukanka 80 metų nuo ilgamečio Gelgaudiškio klebono kunigo Gintauto Skučo gimimo. 24 iš 44 kunigystės metų paskyręs darbui Gelgaudiškyje, jis paliko ryškų pėdsaką parapijos ir miestelio istorijoje, šviesus jo atminimas dar gyvas ne vieno gelgaudiškiečio širdyje.

Pateikiame ištrauką iš kun. G. Skučo nekrologo, spausdinto 1996 metų „Katalikų kalendoriuje žinyne“. Biografijos faktus ir nuveiktus darbus primena ilgametis kun. G. Skučo bičiulis kun. Juozas Barkauskas.


Šilų klebono palikimas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Kun. Antanas Mikonis

Pernai pavasarį suėjo 100 metų nuo kun. Antano Mikonio (1906-1969), ilgamečio Šilų (Panevėžio r.) parapijos klebono, gimimo. Šilų bažnytkaimyje gimusi ir užaugusi Marija Vanagaitė-Šerienė, 1966-2000 metų LR Seimo narė, baigusi ekonomikos studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – Žemės ūkio universitetas), sako: „Kai žmonės manęs klausia, kodėl tikiu Dievą, jiems atsakau, kad esu kilusi iš Šilų. Ten visi tiki Dievą. Iki šiol ten jaučiamas klebono kun. Antano Mikonio dvasinis palikimas“. Manau, panašiai atsakytų Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė, Žemės ūkio universiteto profesorė Vanda Maselytė-Žekonienė, taip pat kilusi iš Šilų parapijos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija