Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Meilės, Gerumo ir Dosnumo sekmadieniai

Atlaidų metu bažnyčia
pasipuošė naujai įrėmintu
Švč. Trejybės paveikslu

Bronislava ir Juozas Jokubauskai
bei klebonas kun. Stasys
Šlepavičius prie atnaujinto
Aušros Vartų Marijos paveikslo

NEMAKŠČIAI. Lapkričio 18 dieną parapijoje buvo švenčiami Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurių metu Nemakščių tikintieji savo maldomis jungėsi prie tūkstančių maldininkų, susirinkusių Vilniuje prie Aušros Vartų, ir dėkojo šv. Mergelei už teikiamas malones mūsų parapijai bei kiekvienam tikinčiajam.

Lapkričio 25 dieną paminėta Kristaus Karaliaus šventė. Dievas panoro, kad Nemakščių žmonės šiuos du sekmadienius paverstų savo gimtosios vietos gražinimo švente.

Atlaidų metu mūsų bažnyčia pasipuošė naujai įrėmintu Švč. Trejybės paveikslu. Didesnis dėmesys šiam paveikslui buvo skirtas todėl, kad Nemakščių bažnyčia pavadinta Švč. Trejybės vardu. Parapijos tikinčiųjų vardu dėkojame žmogui, kuris paveikslo įrėminimui skyrė didelę auką, bet pageidavo likti nežinomas. Kristaus Karaliaus šventėje Bronislavos ir Juozo Jokubauskų dėka naujai nušvito Aušros Vartų Marijos paveikslas.

Šv. atlaidų Mišiose gausiai susirinkusiųjų širdis džiugino Nemakščių vokalinis instrumentinis ansamblis, vadovaujamas Zenono Burbos. Beje, mūsų muzikantai finaliniame konkurse „Grok, Jurgeli“ iškovojo pirmąją vietą. Didžiuojamės jais.

Tiek atlaiduose, tiek praeito sekmadienio šv. Mišiose dalyvavo svečių iš aplinkinių ir tolimesnių rajonų: Raseinių, Šiaulių, Telšių, Kauno ir kt. Labai smagu, kad svečius galėjome priimti gėlių žiedais papuoštoje bažnyčioje. Net šimtą rožių žiedų padovanojo telšietės gėlininkės Rima Lingienė ir Regina Kulevičienė. Tai jau ne pirma jų auka mūsų parapijai.

Gailestingumo Motinos Globos atlaidai tikintiesiems primena, kad Šv. Marija yra laikoma tarnystės pavyzdžiu Bažnyčiai. Kristaus Karaliaus šventė simbolizuoja, kad kiekvienu geru savo darbu mes artėjame prie Dievo Karalystės.

Nemakščių tikintieji yra geraširdžiai, jautrūs, supratingi ir dosnūs žmonės, norintys, kad bažnyčia, kurioje žmogus gali pamiršti žemiškus rūpesčius ir susitikti su Dievu, būtų jauki ir šilta ir kūnui, ir dvasiai. Šiais metais vieni parapijiečiai padovanojo būtiniausius liturginius reikmenis: komuninę, arnotus, kapas, kiti – baldus parapijos salei ir vonios kambariui, daugybę kitų buitinių reikmenų. Atlaidų metu ir Kristaus Karaliaus šventės šv. Mišiose, kaip įprasta, surašyti materialinių vertybių priėmimo-perdavimo aktai, kuriuos pasirašo aukojantys asmenys ir priėmimo komisija, vadovaujama parapijos klebono. Vienas akto egzempliorius įteikiamas aukotojams, kitas lieka parapijos archyve. Parapija paaukotas dovanas vertina ir tausoja. Už tai esame vieni kitiems dėkingi, o iš savo klebono kunigo Stasio Šlepavičiaus lūpų dažnai girdime frazę: „Dieve, atlygink!“ Tegul būna atlyginta kiekvienam iš mūsų ne tik už įvairias aukas ir darbus, bet, svarbiausia, už gerą ketinimą, už nuoširdžią maldą, už nesutaupytą šiltą žodį artimui, už geranoriškumą ir toleranciją vienas kitam. Ir netikėkit, jei kas sakys, kad stebuklų šiais laikais nebūna. Būna, tik išmokim juos, kasdienybe užklotus, pastebėti. Atverkim plačiau ir laisviau savo akis ir širdis – štai ir pirmasis stebuklas įvyko.

Daiva VISOCKIENĖ,
pastoracinės tarybos valdybos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija