Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos sauliečiai – laisvės kovotojai

Zigmas Tamakauskas,

Kauno „Saulės“ gimnazijos
istorijos mokytojas metodininkas

Tokiu pavadinimu lapkričio 30 dieną vyko tarptautinė konferencija Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Konferencijai impulsą davė gimnazijos projektas „Mokomės iš sauliečių patirties“, kuriuo siekiama ugdyti moksleivių patriotinį – tautinį nusiteikimą. Į projektą noriai įsijungė gimnazijos mokiniai, dar likę gyvi Lietuvos laisvės kovotojai, susiję su „sauliečiais“. „Saulės“ gimnazijos moksleiviai vyko pas buvusius mokinius ir mokytojus – laisvės kovotojus užrašyti jų prisiminimų, filmuoti ir kitaip kaupti iliustracinę bei pasakojamą medžiagą. Projekto dalyviams pavyko surinkti daug vertingos ir įdomios informacijos. Paaiškėjo, kad buvęs gimnazijos direktorius Juozas Rainys buvo 1941 metų birželio sukilėlių sudarytos Lietuvos laikinosios vyriausybės viceministras; buvęs gimnazijos mokinys Mindaugas Bloznelis su savo trimis draugais, prasidėjus sukilimui, virš „Saulės“ gimnazijos rūmų iškėlė lietuvišką trispalvę vėliavą; gimnazistas Jonas Janulevičius, 1948 metais įkūręs jaunimo ginkluotą organizaciją „Laisvės švyturys“, po susišaudymo Kauno gatvėse buvo suimtas ir nuteistas 25 metams kalėjimo, sugrįžęs baigė konservatoriją, dainuoja Kauno muzikiniame teatre.

Į minėto projekto eigą aktyviai įsijungė ir kitos Lietuvos mokyklos, pavadintos „Saulės“ vardu: Utenos, Biržų, Švėkšnos, Plungės „Saulės“ gimnazijos, taip pat Rokiškio J. Tumo Vaižganto vidurinė mokykla, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus, Kauno „Aušros“ ir Maironio gimnazijos. Gražų bendradarbiavimą vainikavo knyga „Lietuvos sauliečiai – laisvės kovotojai“.

Konferencijos tikslas buvo tarsi apibendrintai pateikti didelei auditorijai projekto „Mokomės iš sauliečių patirties“ surinktą medžiagą siekiant plėtoti mokinių ir mokytojų istorinę atmintį, ugdant Tėvynės meilę, patriotizmą, skatinant geriau pažinti savo krašto istoriją, prisiminti Lietuvos laisvės kovotojus.

Rengiant konferenciją daug pasidarbavo sudarytas organizacinis komitetas, kuriame savo aktyvia veikla pasižymėjo gimnazijos direktorė Aldona Sellienė, istorijos mokytojas ekspertas Valdemaras Jaruševičius, gimnazijos muziejaus vadovė mokytoja Solveiga Laučienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lijana Čiarienė, gimnazijos direktorės pavaduotojos Rita Grigelienė ir Diana Pauraitė.

Konferencija atidaryta įdomia gimnazijos mokinių vaidybine kompozicija „Istorijos pamoka: „Sauliečiai – laisvės kovotojai“. Toliau buvo svečių sveikinimai ir pranešimai, o pertraukoje apžiūrėta konferencijos idėją atitikusi paroda.

Darbo programa apėmė penkias sekcijas, kuriose savo pranešimus pateikė svečiai, respublikos „sauliečiai“, vietos gimnazijos mokytojai ir mokiniai.

Apibendrinamojoje dalyje buvo priimta rezoliucija, kurioje teigiama:

Nepriklausomos Lietuvos tautinė mokykla išugdė patriotinį ir pilietinį jaunimą. Svarbu tęsti tautinės mokyklos tradicijas, puoselėti vertybes bei jų sklaidą, sauliečių-laisvės kovotojų idėjas diegti dabartiniam jaunimui, atkreipti dėmesį į patriotines bei pilietines jaunimo nuostatas.

Nors okupantai siekė palaužti tautinės mokyklos mokytojus ir mokinius, propaguodami sovietinius idealus, pasipriešinimas vyko įvairiomis formomis, akivaizdžiai įrodęs tautinės mokyklos auklėtinių tvirtas pilietines nuostatas ir primestų vertybių nesuderinamumą ir nepriimtinumą.

,,Saulės“ švietimo draugijos įkurtų gimnazijų (mokyklų) auklėtiniai, dori, ryžtingi, sąmoningi mūsų tautos sūnūs ir dukros, stojo į kovą su pavergėjais ir buvo pasiryžę geriau paaukoti savo gyvybes ir apginti garbę, negu pataikauti pavergėjams ar su jais bendradarbiauti.

Į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą eita sistemingai, nuosekliai, nes tai prasminga kova, tautos valios apraiška, nulemta patriotizmo.

Nepriklausomybės pergalės daigai trapūs, todėl svarbu šių dienų jaunimui padėti suvokti tikrąsias vertybes bei politines nuostatas, skatinti juos tęsti Lietuvos sauliečių-laisvės kovotojų idėjas, konkrečius darbus, Nepriklausomybę remti tinkamais pavyzdžiais.

Prasmingai yra pasakiusi tremtinė Dalia Grinkevičiūtė: „Istorijoje yra svarbūs žmonės, kurie išlieka, išlikdami savimi, pasipriešindami. Prisitaikiusieji išnyksta dar būdami...“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija