Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Kas gieda – dvigubai meldžiasi...

Gieda Alsėdžių choristai

Žemaičių Kalvarija. Gruodžio 1 dieną į Baziliką iš Telšių vyskupijos rinkosi net šešių parapijų bažnytiniai chorai. Gruodžio pirmasis šeštadienis skirtas Švč. M. Marijos garbei. 12 val. šv. Mišias, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį, aukojo Bazilikos kapitulos kanauninkai: kapitulos pirmininkas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. R. Saunorius, Telšių seminarijos rektorius kan. teol. lic. V. Gudeliūnas, Bazilikos rektorius kan. mgr. J. Ačas, Bazilikos vikaras kan. teol. lic. A. Sabaliauskas. Su šiais kanauninkais šv. Mišias koncelebravo Telšių Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkas Akmenės dekanas kan. E. Zulcas. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Bazilikos rektorius kan. J. Ačas, jungtinio choro giedamos giesmės virpino Bazilikos skliautus, o skambūs choristų balsai kvietė susirinkusius maldininkus giliam susikaupimui. Vargonavo Bazilikos vargoninė K. Kondratavičienė, o giedantiesiems keisdamiesi dirigavo atskirų chorų vadovai. Pamokslą sakydamas kan. J. Ačas kreipėsi į susirinkusiuosius choristus ir vargonininkus, primindamas, jog šis susibūrimas yra skirtas ir šv. Cecilijos – choristų, vargonininkų globėjos garbei. Būnant prie stebuklingojo Švč. M. Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės – paveikslo šioje Šventovėje nuolat meldžiamės už visas krikščioniškas šeimas, kurios yra Bažnyčios ir Lietuvos ateitis. Kanauninkas kalbėjo apie šventųjų aktualumą šių dienų pasaulyje, primindamas šv. Ceciliją, gyvenusią III amžiuje ir nepabūgusią paaukoti už tikėjimą savo gyvybę. Klausytis Dievo žodžio ir jį vykdyti – tikrasis šventumas, kurio turi siekti kiekvienas krikščionis. Choristai giedodami kviečia klausytis ir išgirsti tikėjimo tiesas. Tokiu būdu kiekvienas giesmininkas ne tik dvigubai meldžiasi, bet ir katekizuoja tikinčiąją liaudį. Pamokslininkas linkėjo susirinkusiems choristams ir chorų vadovams šlovinti savo giesme Viešpatį ir siekti šventumo Dievo Motinos bei šv. Cecilijos pavyzdžiu.

Po iškilmingų šv. Mišių Bazilikoje atskiri chorai atliko savo programas. Buvo giedamos giesmės, šv. Mišių dalys, sakraliniai kūriniai. Po koncerto padėkos raštai buvo įteikti Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos choristams, choro vadovui R. Dauniui bei solistei E. Daunienei, koncertmeisterei L. Saparienei; Tirkšlių parapijos chorui bei vadovui V. Poškui; Viekšnių parapijos chorui bei vargonininkui V. Lizdeniui, Alsėdžių parapijos chorui bei vargonininkei A. Lizdenytei, Akmenės chorui, jo vadovui A. Gulbinui, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos chorui ir jo vadovei K. Kondratavičienei; brolių Lizdenių vokaliniam ansambliui. Padėkos raštai buvo įteikti ir Žemaičių Kalvarijos choro seniūnei, choristei A. Mikalauskienei, Žemaičių Kalvarijos kultūros centro direktorei R. Jokubauskienei, Bazilikos kanauninkams – rektoriui J. Ačui ir vikarui A. Sabaliauskui.

Po iškilmių choristai su vadovais bei kanauninkais rinkosi Žemaičių Kalvarijos kultūros centre, kur vyko linksma agapė. Skambėjo dainos ir Viekšnių kapelos atliekama liaudies muzika. Šia pakilia nuotaika Žemaičių Kalvarijoje buvo palydėti besibaigiantys liturginiai metai, liudijantys apie Advento ir naujųjų liturginių metų pradžią ir rimties laikotarpį, kuris visus veda į Kalėdų džiaugsmą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Broniaus Kleinausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija